PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Vybraně otázky oborové didaktiky ZSV - OPNX2O127B
Anglický název: Selected Issues of Social Science Didactics
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (35)
letní:neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Vyučující: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (06.11.2021)
Předmět je nabízen ve dvou odlišných zaměřeních, z nichž si studující musejí jedno zvolit, pokud si ho chtějí zaregistrovat: A) mediální výchova B) Didaktika, filosofie a transdisciplinarita. Nelze absolvovat obě zaměření současně. ----- A) Předmětem uvádím studující do oboru, který je klíčový pro budoucí učitele základů společenských věd, neboť je pravděpodobné, že ho budou později učit. Poskytuje pohled společenských věd na roli médií v současné společnosti a do jisté míry i pohled didaktický, orientovaný na výukovou praxi. Z obou hledisek – teoretického i didaktického – zvyšuje mediální gramotnost studujících a ukazuje cesty, jak napomoci budoucím pedagogům a pedagožkám v tom, aby později sami mohli mediální gramotnost zvyšovat u těch, koho budou vzdělávat. Média nepojímáme úzce jako klasické sdělovací prostředky, nýbrž jako každou mediovanou sociální komunikaci, která a) formuje a zároveň zrcadlí společenské vědomí; b) spoluustavuje a zároveň vyjadřuje veřejný prostor moderních společností. ----- B) Didaktika, filosofie a transdisciplinarita (Z. Zicha). Předmět je věnován úzce souvisejícím problematikám: a) otázce výuky filosofie a jejího místa ve výuce společenských věd; b) otázce interdisciplinarity a transdiciplinarity ve výuce na střední škole; c) otázce hermeneuticko-didaktické práce se texty. Koncepce předmětu důsažně zohledňuje perspektivu, že filosofie představuje metodologický základ pro porozumění a výuku společenským vědám, a bere v potaz, že jednou z klíčových cest pro rozvoj myšlení představuje čtenářské setkání s podstatnými (především primárními) texty. Úkolem předmětu je společně hledat možnosti výuky filosofie a výuky jdoucí za hranici jednotlivých předmětů a osvojovat si kompetence potřebné k výuce překračující pouto k jednotlivým vědním oborům. Tento předmět může být - po domluvě se studujícími - realizován v různých podobách, a to např. s těžištěm posunutým spíše k teorii, praxi či v k projetkovém pojetí. Nově je výuka tohoto předmětu opřena o aktualizovanou digitální oporu v moodlu a též o platformu MS Teams. Dále bude nově kladen důraz na rozvíjení schopnosti studentů reflektovat fenomény pozorované ve prezenční a distanční výuce či komunikované zkušenými vyučujícími při reflexi jejich praxe. Tento kurz zohlední podněty a trendy související s digitalizací výuky, jež byla urychlena epidemiologickou situací v š.r. 2020-2021.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (31.01.2021)

Cílem předmětu je, aby si studující osvojili znalosti a dovednosti uvedené v anotaci.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (03.02.2022)

A) Zaměřeno na mediální výchovu (T. Samek):

Online výuka v MS Teams - pro připojení stačí, když kliknete na tento odkaz:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTkxY2EwZjItNTVhMC00ZTIwLTg3MTQtODYzMTg4NTQxY2Rl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22b341940a-9983-4000-9fc6-9aafad5a9f70%22%7d

 

B) Zaměřeno na filosofii, transdisciplinaritu a práci s textem (Z. Zicha):

Kurz využívá dvou platforem digitální výuky: Moodle UK 1 a MS Teams.

Adresa pro synchronní distanční výuku v MS Teams pro dobu, kdy z epidemiologických důvodů není možná výuka prezenční: https://1url.cz/@VOzD_didaktika_filosofie

Kód připojení k teamu v MS Teams bude oznámen na seminářích.

Adresa kurzu na Moodle UK 1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6182 (Heslo pro zápis sama sebe obdrží studující na prvním semináři či korespondenčně.)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (06.11.2021)

A) Zaměřeno na mediální výchovu (T. Samek):

Literatura bude součástí sylabu, který studující obdrží na začátku výuky.

 

B) Zaměřeno na filosofii, transdisciplinaritu a práci s textem (Z. Zicha):

Základní literatura:

KVĚTOŇOVÁ, Lea, NĚMEC. Zbyněk, PELCOVÁ, Naděžda, ZICHA, Zbyněk. Lze vychovávat k úctě a sebeúctě? Studia didactica II. Praha: Univerzita Karlova 2020.  ISBN 9788076031869.

KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0. 

ŠEBESTOVÁ, Petra. Proč a jak učit filosofii na středních školách? Antologie textů z německé didaktiky filosofie. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. ISBN 978-80-7308-733-3.

TLAPA, Tomáš. Cvičebnice k rozvoji filosofického myšlení pro střední školy / Tomáš Tlapa, Pavel Smetana a kol. 2020. ISBN 9788076031524.

 

Doporučená literatura:

SLAVÍK, Jan et al. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. 455 stran. Syntézy výzkumu vzdělávání; svazek 3. ISBN 978-80-210-8568-8.

TOMEČEK, Slavoj. Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 113 s. ISBN 978-80-7368-880-6.

KOŤA, Jaroslav et al. Základy společenských věd: pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. I. díl, Péče o duši (O osobní identitu). 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 190 s. ISBN 80-86861-30-9.

JIRÁSKOVÁ, V. Základy společenských věd : pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žákyDíl 2, Péče o obec (o polis). Praha : Eurolex Bohemia, 2004, 2004. ISBN: 80-86861-29-5.

PELCOVÁ, Naděžda et al. Základy společenských věd: pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. Díl 3, Péče o jazyk a komunikaci: (péče o logos jako smysluplnou řeč). 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 289 s. ISBN 80-86861-28-7.

PELCOVÁ, Naděžda a Ilona SEMRÁDOVÁ. Fenomén výchovy a učitelská etika povolání. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2636-9.

NOVOTNÝ, Zdeněk. Jak (se) učit filosofii: [alternativní učebnice pro gymnázia]. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. ISBN 80-7182-179-9.

Komplexnější seznam literatury obdrží studenti v průběhu výuky.

 

Online:

Journal of Didactics of Philosophy (Swiss portal for philosophy): https://www.philosophie.ch

Paideia (el. časopis UK pro filosofii a výchovu): https://ojs.cuni.cz/paideia/issue/view/154

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (07.02.2021)
A) Zaměřeno na mediální výchovu (T. Samek):
 1. Docházka - max. 1 povolená absence
 2. Pravidelně odevzdávané anotace četby a otázky
 3. Aktivní účast na diskuzích v hodinách

 

Náhradní plnění

V případě nesplnění uvedených podmínek studující, pokud bude chtít získat atestaci, bude muset navíc napsat seminární práci těchto parametrů: 

o   5 normostran textu – tj. minimálně 9 000 znaků včetně mezer

o   korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů

o   práce musí být odevzdána do konce výuky v semestru

 

B) Zaměřeno na filosofii, transdisciplinaritu a práci s textem (Z. Zicha):

Viz Podmínky zakončení předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (06.11.2021)

A) Mediální výchova:

 • Organizace semestru. Smysl mediální výchovy. Veřejný prostor a učitel občanky
 • Přímá a mediovaná komunikace. Média a dnešní sociální vědomí 
 • Média a jejich vlastníci. Serióznost a bulvárnost. Stará média: tisk, rozhlas a televize
 • Nová média. Sociální média a ověřování faktů. Dezinformace, hoaxy a fake news
 • Orientovat se v dnešním světě: média, politika a veřejný prostor. Média a občan
  Podrobný sylabus obdrží studující e-mailem.

Podrobný sylabus, přístupný všem registrovaným studentům včetně těch, kteří mají předmět zapsaný pouze předběžně, je v rubrice Soubory. 

B) Fiosofie, transdisciplinarita a práce s textem:

 • Uvedení do problematiky interdisciplinarity a transdisciplinarity oborové didaktiky
 • Teoretické předpoklady smysluplné výuky filosofie
 • Smysluplné metody mezioborové výuky společenských věd
 • Smysluplné metody výuky filosofie
 • Problematika hodnocení především ve výuce filosofie
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (01.02.2021)

Výhodou pro uplatnění se v semináři A zaměřeném na mediální výchovu je pasivní znalost angličtiny; není však nezbytnou podmínkou absolvování semináře.

Výhodou pro uplatnění se v semináři B zaměřeném na didaktiku filosofie je pasivní znalost angličtiny či němčiny.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (07.02.2021)
A) Zaměřeno na mediální výchovu (T. Samek):
 1. Docházka - max. 1 povolená absence
 2. Pravidelně odevzdávané anotace četby a otázky
 3. Aktivní účast na diskuzích v hodinách

 

Náhradní plnění

V případě nesplnění uvedených podmínek studující, pokud bude chtít získat atestaci, bude muset navíc napsat seminární práci těchto parametrů: 

o   5 normostran textu – tj. minimálně 9 000 znaků včetně mezer

o   korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů

o   práce musí být odevzdána do konce výuky v semestru

 

B) Zaměřeno na filosofii, transdisciplinaritu a práci s textem (Z. Zicha):

 1. Aktivní účast na seminářích a ochota rozvíjet didaktické myšlení ve směru teoretickém a praktickém;
 2. Průběžné plnění úkolů k seminářům;
 3. Splnění zápočtového úkolu (zpravidla např. Návrh jedné výukové aktivity, simulace výuky v semináři a její didaktická reflexe - možno v tvůrčích týmech)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK