PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Náslechová praxe na ZŠ v OV - OPNX2O125B
Anglický název: Teaching Observation of Civics at Lower Secondary School
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 15 (26)
letní:neurčen / neurčen (26)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (04.09.2017)
Náslechová praxe předchází souvislé oborové praxi. Realizuje se na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií nebo doporučených školských zařízeních. V průběhu praxe si vede pedagogický deník, sbírá výsledky práce žáků a podněty k hodnocení vlastní pedagogické činnosti. V následných reflektivních seminářích prezentují vybrané pedagogické situace, které považují za náročné a konzultují různé způsoby řešení.
Deskriptory
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (10.12.2020)

Studijní opory pro kurz https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6178

Podmínkou ukončení předmětu v době distační výuky je odevzdaný záznamový arch z 1 virtuální hospitace podle Moodle, z 1 hospitace na on -line výuce na ZŠ.

Účast na reflektivním semináři

Seminář proběhne 16.12 a 6.1. dle rozvrhu v 8:00 na MS teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDMwZTkzYzMtMmM1ZS00OTYxLThiYzQtY2E0ZDMyMzk2ZmVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22fe025aaf-a7ed-4902-95da-857b2f0ad6b2%22%7d

 

 

 

Literatura
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (04.09.2017)

Základní studijní literatura

HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010.

TOMKOVÁ, A., SPILKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M. a kol.  Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.

STARÝ, K.; LAUFKOVÁ,V. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016.

ŠEĎOVÁ, K.; ŠVAŘÍČEK, R. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012.

Doporučená studijní literatura

CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009.

JANÍK, T. a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno: Paido 2007.

JANÍK, T.; MAŇÁK, J.; KNECHT,P. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido, 2009.

KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole.  Praha: Portál, 2005.

LUKÁŠOVÁ, H. Kvalita života dětí a didaktika. Praha: Portál, 2010.

PAVELKOVÁ, I. Motivace žáků k učení: perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: Univerzita Karlova, 2002.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál 1999.

ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R.Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Brno: MU 2016. 

VALENTA, Josef. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006. 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (18.05.2019)

Průběh předmětu:

a) Úvodní informativní setkání (proběhně tesně před didaktickým seminářem v prvním či druhém týdnu);

b) Náslech dohodnutého počtu vyučovacích hodin realizovaných mimo pracoviště souvislé pedagogické praxe;

d) Reflexivní kolokviální seminář(e) k pozorovaným hodinám a vlastní praxi (některé proběhnou též v době souvislé praxe: na těchto seminářích bude možné reflektovat právě realizovanou praxi); 

e) Závěrečné kolokvium (Může probíhat samostatně či jako součást kolokvia k souvislé pedagogické praxi.)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (10.12.2020)

Podmínkou ukončení předmětu v době distační výuky je odevzdaný záznamový arch z 1 virtuální hospitace podle Moodle, z 1 hospitace na on -line výuce na ZŠ.

Účast na reflektivním semináři

Seminář proběhne 16.12 a 6.1. dle rozvrhu v 8:00 na MS teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDMwZTkzYzMtMmM1ZS00OTYxLThiYzQtY2E0ZDMyMzk2ZmVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22fe025aaf-a7ed-4902-95da-857b2f0ad6b2%22%7d

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK