PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Výběrový kurz A Demokracie a ústavnost - OPNX2O114B
Anglický název: Elective Course A Democracy and Constitutionality
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 38 (38)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Vyučující: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
PhDr. Josef Stracený, CSc.
Záměnnost : OPNX2O115B
Je záměnnost pro: OPNX2O115B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (05.02.2021)
Seznámení se základními teoretickými a praktickými otázkami demokracie. Historický vývoj a praxe demokracie.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (05.02.2021)

Seznámit studenty s problamatikou teorie a praxe demokracie (jejich různých forem a typů), teorie a praxe právního státu., zejména se zaměřením, jak tyto problematiky učit na ZŠ a SŠ.

Dalším cílem je pěstovat a rozvíjet u studentů aktivní občanské postoje.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (03.10.2020)

On-line výuka  probíhá pomocí platformy Microsoft Teams v rozvrhovaných časech podle SIS

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNjNWEwY2YtNmJhMi00NjE2LWE1MmMtMjY5MmNjNzUyZjhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22b8b9f6b0-933a-4fa7-be22-011b7968ad7b%22%7d

Výuku povedou dr. Stracený J.CSc. a dr. Lánský O.(každý vybraná témata) Ph.D. Zápočty bude udělovat dr. Stracený dle podmínek zadaných v SIS.

 

 

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (05.02.2021)

Ústava České rapupliky a Listina základních práv a svobod. Praha: Armex Publishing s.r.o., 2012

Kunc,J. a kol. Demoracie a ústavnost. Praha: Karolinum 1999

Stracený,J. Společnost a vzdělávání. Praha: Pedag.fak.  2013, elektr. ISBN978-80-7290-651-02

---------------------------------------------------------------------------

Arendtová, H. Původ totalitarismu.

Dahl, R, O demokracii. Praha: Portál 2001

Dvořáková, V., Kunc,J. O přechodech k demokracii. Praha: Slon 1994

Kohák,E. Průvodce podemokracii. Praha: Slon 2002

Ženíšek,M. Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň: Aleš Čeněk 2006

 Levitsky,S. a Ziblatt,D. Jak umírá demokracie. Praha: Prostor, 2018,335 s. ISBN 978-80-7260-394-7

Další literatura bude doporučena během kurzu

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (05.02.2021)

Podmínky udělení zápočtu - vypracování a obhajení seminární práce (příp. referátu v hodině)(rozsh - min. 5 stran)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (04.10.2020)

Seznámení se základními teoretickými a praktickými otázkami demokracie.

Historický vývoj a praxe demokracie.

Přímá a zastupitelská demokracie.

Majoritní, konsensuální a konsociační typy demokracie.

Principy a mechanismy demokratického rozhodování.

Charakteristiky nedemokratických politických systémů: totalitních a autoritářských.

Přechody k demokracii - transitologie.

Právní stát - teorie a praxe.

Vázanost státu právem.

Ústava - komparace ústav našich a zahraničních.

Horizontální a vertikální dělba moci.

Lidská a občanská práva.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (05.02.2021)

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování a obhájení seminární práce (případně referátu v hodinách) na zvolené a vyučujícím schválené téma.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK