PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Výběrový kurz A Sociologie výchovy - OPNX2O113B
Anglický název: Elective Course A Sociology of Education
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 50 / 50 (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Vyučující: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (02.10.2019)
Kurz studujícím nabízí seznámení se sociologií výchovy, což je hraniční disciplína na pomezí mezi sociologií a pedagogikou. Školy plní ve společnosti mnoho funkcí: seznamují jedince s jejich místem ve společnosti či sociální skupině, připravují jej na budoucí zaměstnání či informují členy společnosti o sociálních normách a hodnotách. Výchova je podobně významný sociální fenomén. Tento kurz je věnován základním otázkám sociologie vzdělání a vzdělanosti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (10.09.2017)

Viz anotace.

Deskriptory
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (02.10.2019)

Základní:

 • Hamplová, D. – T. Katrňák (eds.). 2018. Na vzdělání záleží: Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. (zkratka v sylabu: NVZ)
 • Havlík, R. – J. Koťa. 2011. Sociologie výchovy a školy.Praha: Portál.

 

 

Doporučená:

 • Mead, G. H. 2017. Mysl, já a společnost. Praha: Portál.
 • Prokop, J. 2001. Sociologie výchovy a školy. Liberec: Technická univerzita, 2001.

 

Další literatura může být doporučena během kurzu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (12.10.2020)

Atestace: zápočet.

 

Podmínky atestace:

 1. Docházka a aktivní účast – max. 1 absence
 2. Výuka daného tématu o rozsahu 15-20 minut
 3. Otázky pravidelně odevzdávané každou skupinou v seminářích


Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset navíc napsat seminární práci těchto parametrů: 

 • 5 normostran textu – tj. minimálně 9 000 znaků včetně mezer
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů
 • práce musí být odevzdána do konce výuky v semestru

(V případě distanční výuky platí podmínky podrobně uvedené v sylabu, který je umístěn v rubrice Soubory.)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (12.10.2020)
 • Organizace semestru
 • Vyplatí se vzdělání finančně?
 • Vzdělání a politický život
 • Interakční dynamika inkluze a exkluze ve vzdělávacích institucích
 • Vzdělání a hodnoty
 • Vzdělání a národní identita
 • Vzdělání a reprodukce sociální nerovnosti
 • Vzdělání a výchova k občanství

(V případě distanční výuky platí podmínky podrobně uvedené v sylabu, který je umístěn v rubrice Soubory.)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (12.10.2020)

Atestace: zápočet.

 

Podmínky atestace:

 1. Docházka a aktivní účast – max. 1 absence
 2. Výuka daného tématu o rozsahu 15-20 minut
 3. Otázky pravidelně odevzdávané každou skupinou v seminářích


Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset navíc napsat seminární práci těchto parametrů: 

 • 5 normostran textu – tj. minimálně 9 000 znaků včetně mezer
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů
 • práce musí být odevzdána do konce výuky v semestr

(V případě distanční výuky platí podmínky podrobně uvedené v sylabu, který je umístěn v rubrice Soubory.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK