PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Globální problémy společnosti I - OPNX2O111A
Anglický název: Global Problems of Society I
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 60 / 60 (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPNX2O112A
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (16.09.2018)
Studijní předmět je zaměřen na aktuální sociální a ekonomické problémy konce 20. a počátku 21. století. Ukazuje jak na projevy globalizace, tak na paralelně probíhající procesy regionalizace světového hospodářství i společenských a politických vztahů. Vymezuje místo a postavení nejvýznamnějších regionálních mezinárodních ekonomických integračních seskupení ve světovém hospodářství a rozebírá zejména projevy evropské integrace a její naplňování v rámci Evropské unie. Rozebírá rovněž sociální, kulturní a politické aspekty těchto procesů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (16.09.2018)

Cílem předmětu je osvojení vědomostí a dovedností vymezených v anotaci.

Deskriptory
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (07.10.2018)

Povinná literatura:

·     Beck, U. Co je to globalizace? Otázky a odpovědi. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2007. (CoG)

·     Beck, U. Dálková láska: Životní formy v globálním věku. Praha: SLON 2014. (DL)

·     Beck, U. Německá Evropa: Nové mocenské krajiny ve znamení krize, Praha: Filosofia 2015. (NE)

 

Doporučená literatura:

·     Appadurai, A. "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy." In Featherstone, M (ed.): Glogal Culture: Nationalism, Globalizaction, and Modernity. Minneapolis: University of Minnesota Press 1996.

·     Bauman, Z.. Úvahy o postmoderní době. SLON, Praha 1998.

·     Bauman, Z. Tekutá modernita.Karolinum, Praha 2000.

·     Beck, U. Moc a protiváha moci v globálním věku: Nová ekonomie světové politiky. Praha: SLON 2007.

·     Eriksen, T. H. "Globální, lokální a glokální." In Eriksen, T. H.: Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál 2008, str. 353-372.

·     Giddens, A. Důsledky modernity.SLON, Praha 1998.

·     Giddens. A. Abededa prosperity. SLON, Praha 1999.

·     Giddens, A. Unikající svět. SLON, Praha 2000.

·     Harari, Y. N. Nationalism versus globalism: the new political divide. [Video] Dostupné na:  

      https://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_nationalism_vs_globalism_the_new_political_divide#t-520025https://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_nationalism_vs_globalism_the_new_political_divide 
(video možno zpomalit a opatřit titulky v A, F, R)

·     Polanyi, K. Velká transformace. Brno: CDK 2003.gence. Praha: C.H. Beck 2003.

Další literatura bude určena během semestru.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (12.10.2020)

Podmínky atestace:

1) Docházka a aktivní účast – max. jedna absence v semináři (při online výuce max. jedna neodeslaná otázka)

Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti (nebo při online výuce minimálního počtu odeslaných otázek) a bude chtít získat atestaci, bude muset navíc napsat seminární práci těchto parametrů: 

·     5 normostran textu – tj. minimálně 9 000 znaků (včetně mezer)

·     korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů

·     práce musí být odevzdána do konce výuky v semestru

 

2) Prezentace připravená ve skupině k danému tématu o rozsahu 15-20 minut


3) Otázky pravidelně odevzdávané každou skupinou v hodinách semináře; jedna skupina – jedna otázka; vytištěné – otázky doručené elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají

FORMÁT A4, HLAVIČKA A RUBRIKY: 

·     Globální problémy společnosti 1

·     datum cvičení (= den odevzdání)

·     označení semináře (např. S1)

·     označení skupiny (např. B)

·     celá jména všech jejích členů

·     přesná citace textu

·     otázka (jedna, nikoli víc)

4) Závěrečný znalostní test

 

(V případě distanční výuky platí podmínky podrobně uvedené v sylabu, který je umístěn v rubrice Soubory.)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (12.10.2020)

Tematický plán 

1)      Organizace semestru; Y. N. Harari – video

2)       Seminář – četba a diskuze nad textem: U. Beck: Kolik dálky a kolik blízkosti snese láska? 

3)      Přednáška: Dimenze globalizace

4)      Seminář – četba a diskuze nad textem: U. Beck, Světový trh, světové náboženství, světová rizika: Jak vznikají globální osudová společenství (

5)      Přednáška: Nadnárodní občanská společnost

6)      Seminář – četba a diskuze nad textem: U. Beck, Nové mocenské souřadnice Evropy: Jak vzniká německá Evropa

7)      Přednáška:Kontury světové společnosti


(V případě distanční výuky platí podmínky podrobně uvedené v sylabu, který je umístěn v rubrice Soubory.)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (12.10.2020)

Podmínky atestace:

1) Docházka a aktivní účast – max. jedna absence v semináři (při online výuce max. jedna neodeslaná otázka)

Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti (nebo při online výuce minimálního počtu odeslaných otázek) a bude chtít získat atestaci, bude muset navíc napsat seminární práci těchto parametrů: 

·     5 normostran textu – tj. minimálně 9 000 znaků (včetně mezer)

·     korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů

·     práce musí být odevzdána do konce výuky v semestru

 

2) Prezentace připravená ve skupině k danému tématu o rozsahu 15-20 minut


3) Otázky pravidelně odevzdávané každou skupinou v hodinách semináře; jedna skupina – jedna otázka; vytištěné – otázky doručené elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají

FORMÁT A4, HLAVIČKA A RUBRIKY: 

·     Globální problémy společnosti 1

·     datum cvičení (= den odevzdání)

·     označení semináře (např. S1)

·     označení skupiny (např. B)

·     celá jména všech jejích členů

·     přesná citace textu

·     otázka (jedna, nikoli víc)

4) Závěrečný znalostní test

(V případě distanční výuky platí podmínky podrobně uvedené v sylabu, který je umístěn v rubrice Soubory.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK