PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Hospodářská politika - OPNX2O105A
Anglický název: Economic Policy
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 50 / 50 (62)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Vyučující: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Milena Tichá, CSc. (30.08.2017)
Studijní předmět seznamuje studenty s podstatou, subjekty, cíli, nástroji a formami hospodářské politiky. Ukazuje na možnosti a meze její účinnosti. Nejprve prezentuje obecně teoretická východiska této disciplíny a po té poskytuje aktuální informace o hospodářské politice ČR, o hodnocení jejích cílů, nástrojů a výsledků. Uvádí příklady aplikace hospodářské politiky v jednotlivých oblastech ekonomiky a charakterizuje hlavní směry praktické hospodářské politiky ve vyspělých zemích
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Milena Tichá, CSc. (30.08.2017)

Cílem předmětu je osvojení vědomostí a dovedností vymezených v anotaci

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Milena Tichá, CSc. (30.09.2020)

Přednášky budou probíhat on-line na adrese:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzMwY2E1NjktODg4OC00NGYyLWE2YjUtNjkxYTJhZDU1ZTNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%221213f166-af29-4f33-b896-6dd821d06874%22%7d

Kontrolované výstupy studia

Každý student si zvolí podle navržených námětů seminárních prací jedno téma týkající hospodářské politiky a zpracuje v průběhu zimního semestru seminární práci v rozsahu pěti stran tištěného textu, kterou zašle na moji adresu milena.tich@pedf.cuni.cz  (čím dříve, tím lépe). Název práce doplní jménem autora, názvem předmětu, ročníkem, oborem a formou studia. Náměty jednotlivých  témat seminárních prací  s literatura jsou uvedeny v  SISu v oddíle Podmínky zakončení předmětu. (Ve zvolených tématech se zaměřte na aktuální problémy, které jsou řešeny v rámci naší ekonomiky, popřípadě ekonomiky EU a zaujímejte k nim svá vlastní stanoviska. S volbou tématu vám poradím.) Hodnocení a připomínky k odevzdaným úkolům budou zaslány na adresu autora. Odevzdané a kvalitně zpracované seminární práce budou na konci semestru podkladem pro zkoušku.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Milena Tichá, CSc. (30.08.2017)

Literatura povinná

 

·   Urban, Luděk a kol. Hospodářská politika. Praha: Victoria Publishing, 1994.

·   Urban, Luděk. Praktická hospodářská politika. Praha: VŠE, 1997.

·   Slaný, Antonín a kol. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha: C.H. Beck, 2003.

·   Slaný, Antonín; Žák, Milan. Hospodářská politika. Praha: C.H. Beck, 1999.

·   Tichá, Milena. K aktuálním ekonomickým problémům. Praha: UK Pedagogická fakulta, 2004.

 

Literatura doporučená

·   Holman, Robert. Ekonomie. Praha: C.H. Beck, 1999.

·   Holman, Robert. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha: C.H. Beck, 2000.

·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 9788075521903.

·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: ASPI, 2003.

·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia,1998.

·   Dornbush, R.; Fisher, S. Makroekonomie. Praha: SPN, 1994.

·   Gowland, David. Makroekonomie. Praha: Victoria Publishing, 1995.

·   Holman, Robert. Makroekonomie. Praha: C.H. Beck, 2004.

·   Syrový, Petr; Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. Praha: Grada Publishing, 2004.

·   SMRČKA, L. Osobní a rodinné finance. Praha : Professional Publishing, 2006.

·   Žák, Milan. Učebnice hospodářské politiky II. Praha: VŠE, 1997.

·   Žák, Milan; Němcová, Ingeborg. Učebnice hospodářské politiky I. Praha: VŠE, 1995.

·   Krebs, Vojtěch a kol. Sociální politika. Praha: ASPI, 2005.

·   IZÁK,V. Fiskální politika. Praha : Oeconomia, 2006.

 

·   Jonáš, Jiří. Světová ekonomika na přelomu století. Praha: Management Press, 2000.

·   Cihelková, Eva a kol. Světová ekonomika. Praha: Manager - Podnikatel, 1997.

·   Cihelková, Eva a kol. Světová ekonomika, regiony a integrace. Praha: C.H. Beck, 2001.

·   Helísek, Mojmír. Měnové krize. Praha: Professional publishing, 2004.

·   Rolný, Ivo; Lacina, Lubor. Globalizace, etika, ekonomika. KEY Publishing. 2008.

·   Jeníček, Vladimír. Globalizace světového hospodářství. Praha: C.H.Beck, 2002.

·   Jeníček, Vladimír; Foltýn, Jaroslav. Globální problémy a světová ekonomika. Praha: C.H.Beck, 2003.

·   Rolný, Ivo; Lacina, Lubor. Globalizace, etika, ekonomika. Piszciewicz. 2004.

·   NORBERG, Johan. Globalizace. Praha : Alfa publishing, 2006

 

·   Cihelková, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2003.

·   Zahradník, Petr. Vstup do Evropské unie. Přínosy a náklady konvergence. Praha: C.H. Beck, 2003.

·   Konig,L; Lacina, L. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2004.

·   Cihelková, E.; Jakš, J. a kol. Evropská integrace – Evropská unie. Praha: Oeconomica, 2005.

·   HAD, Miloslav;STACH, Stanislav;URBAN, Luděk. Česká republika v Evropské unii. Praha : Linde, 2006.

 

·   Buchtová, B. a kol.: Nezaměstnanost - psychologický,ekonomický a sociální problém. Praha: Grada Publishing, 2003.

·   Mareš, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002.

·   Czesaný, Slavoj. Hospodářský cyklus. Praha : Linde 2005

.

·   TICHÁ, Milena. Multikulturní výchova v podmínkách globalizace a regionalizace světového hospodářství. In: PELCOVÁ, N. a kol. Multikulturní výchova ve vzdělávání budoucích učitelů a dalším vzdělávání učitelů. Praha : UK v Praze – Pedagogická fakulta, 2007, s. 185 – 206. ISBN 80-7290-6

·   Tichá, Milena. Několik poznámek k ekonomickým aspektům násilí. In: Násilí ve výchově, sportu a umění : Sborník z mezinárodní konference konané na UK Pedagogické fakultě v Praze dne 4.5. 2006. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2006, s. 112-119. ISBN 80-7290-272-5

·   Tichá, Milena. Multikulturní výchova v podmínkách globalizace a regionalizace světového hospodářství. Paideia – philosophical e-journal of Charles university, 2006, roč. 3. č. 1. ISSN 1214-8725 Dostupné na http:/www.pedf.cuni.cz/paideia

·   Tichá, Milena. Hodnoty a hodnocení v ekonomii. In: Hodnoty ve výchově, umění a sportu : Sborník z mezinárodní konference konané na UK Pedagogické fakultě v Praze dne 3.5. 2007. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2007, s 141-146. ISBN 80-7290-272-5

 

 
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Milena Tichá, CSc. (30.08.2017)

Vědomosti a dovednosti z daného předmětu v rozsahu vymezeném anotací, sylabami a povinnou literaturou

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Milena Tichá, CSc. (17.09.2020)

PhDr. Milena Tichá, CSc.

 

Hospodářská politika

 

Magisterský studijní program: Učitelství pro SŠ

Studijní obor: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – základy společenských věd

 

OPNX20105A Hospodářská politika

 

ZS 1/1   ZK  2 kredity

 

Základní problémové okruhy:

 

I. Obecně teoretické základy hospodářské politiky

 

1. Podstata hospodářské politiky.

2. Cíle, nástroje, typy a účinnost hospodářské politiky.

3. Monetární politika.

4. Fiskální politika.

5. Vnější obchodní a měnová politika.

6. Účinnost hospodářské politiky.

7. Mezníky ve vývoji hospodářské politiky

 

II. Oblasti hospodářské politiky

 

 8. Politika tvorby konkurenčního

 9. Stabilizační politika

10. Strukturální politika.

11. Sociální politika.

12. HP a světové hospodářství.

 

III. Hospodářská politika ve vyspělých zemích.

 

13. Intervencionalistická hospodářská politika.

14. Indikativní plánování.

15. Švédský model hospodářské politiky.

16. Sociálně tržní hospodářství.

17. Japonská hospodářská politika.

18. Reaganomika.

19. Thatcherismus.

 

IV. Hospodářská politika ČR

 

20. Obecná charakteristika hospodářské politiky ČR.

21. Ekonomický vývoj ČR.

22. Ekonomický vývoj ve vyspělých zemích a jeho vliv na ekonomiku ČR.

23. Postavení ČR ve světové ekonomice.

24. Integrační procesy a harmonizace hospodářské politiky v rámci integračních seskupení.

25. Mezinárodní koordinace hospodářské politiky prostřednictvím mezinárodních institucí.

 

V. Aplikace hospodářské politiky ve vybraných oblastech

ekonomiky. Aktuální problémy

 

26. Hospodářský cyklus a anticyklická HP.

27. Inflace a protiinflační politika.

28. Nezaměstnanost a politika zaměstnanosti.

 

 

Literatura povinná

 

·   Urban, Luděk a kol. Hospodářská politika. Praha: Victoria Publishing, 1994.

·   Urban, Luděk. Praktická hospodářská politika. Praha: VŠE, 1997.

·   Slaný, Antonín a kol. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha: C.H. Beck, 2003.

·   Slaný, Antonín; Žák, Milan. Hospodářská politika. Praha: C.H. Beck, 1999.

·   Tichá, Milena. K aktuálním ekonomickým problémům. Praha: UK Pedagogická fakulta, 2004.

 

Literatura doporučená

·   Holman, Robert. Ekonomie. Praha: C.H. Beck, 1999.

·   Holman, Robert. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha: C.H. Beck, 2000.

·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 9788075521903.

·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: ASPI, 2003.

·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia,1998.

·   Dornbush, R.; Fisher, S. Makroekonomie. Praha: SPN, 1994.

·   Gowland, David. Makroekonomie. Praha: Victoria Publishing, 1995.

·   Holman, Robert. Makroekonomie. Praha: C.H. Beck, 2004.

·   Syrový, Petr; Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. Praha: Grada Publishing, 2004.

·   SMRČKA, L. Osobní a rodinné finance. Praha : Professional Publishing, 2006.

·   Žák, Milan. Učebnice hospodářské politiky II. Praha: VŠE, 1997.

·   Žák, Milan; Němcová, Ingeborg. Učebnice hospodářské politiky I. Praha: VŠE, 1995.

·   Krebs, Vojtěch a kol. Sociální politika. Praha: ASPI, 2005.

·   IZÁK,V. Fiskální politika. Praha : Oeconomia, 2006.

 

·   Jonáš, Jiří. Světová ekonomika na přelomu století. Praha: Management Press, 2000.

·   Cihelková, Eva a kol. Světová ekonomika. Praha: Manager - Podnikatel, 1997.

·   Cihelková, Eva a kol. Světová ekonomika, regiony a integrace. Praha: C.H. Beck, 2001.

·   Helísek, Mojmír. Měnové krize. Praha: Professional publishing, 2004.

·   Rolný, Ivo; Lacina, Lubor. Globalizace, etika, ekonomika. KEY Publishing. 2008.

·   Jeníček, Vladimír. Globalizace světového hospodářství. Praha: C.H.Beck, 2002.

·   Jeníček, Vladimír; Foltýn, Jaroslav. Globální problémy a světová ekonomika. Praha: C.H.Beck, 2003.

·   Rolný, Ivo; Lacina, Lubor. Globalizace, etika, ekonomika. Piszciewicz. 2004.

·   NORBERG, Johan. Globalizace. Praha : Alfa publishing, 2006

 

·   Cihelková, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2003.

·   Zahradník, Petr. Vstup do Evropské unie. Přínosy a náklady konvergence. Praha: C.H. Beck, 2003.

·   Konig,L; Lacina, L. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2004.

·   Cihelková, E.; Jakš, J. a kol. Evropská integrace – Evropská unie. Praha: Oeconomica, 2005.

·   HAD, Miloslav;STACH, Stanislav;URBAN, Luděk. Česká republika v Evropské unii. Praha : Linde, 2006.

 

·   Buchtová, B. a kol.: Nezaměstnanost - psychologický,ekonomický a sociální problém. Praha: Grada Publishing, 2003.

·   Mareš, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002.

·   Czesaný, Slavoj. Hospodářský cyklus. Praha : Linde 2005

.

·   TICHÁ, Milena. Multikulturní výchova v podmínkách globalizace a regionalizace světového hospodářství. In: PELCOVÁ, N. a kol. Multikulturní výchova ve vzdělávání budoucích učitelů a dalším vzdělávání učitelů. Praha : UK v Praze – Pedagogická fakulta, 2007, s. 185 – 206. ISBN 80-7290-6

·   Tichá, Milena. Několik poznámek k ekonomickým aspektům násilí. In: Násilí ve výchově, sportu a umění : Sborník z mezinárodní konference konané na UK Pedagogické fakultě v Praze dne 4.5. 2006. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2006, s. 112-119. ISBN 80-7290-272-5

·   Tichá, Milena. Multikulturní výchova v podmínkách globalizace a regionalizace světového hospodářství. Paideia – philosophical e-journal of Charles university, 2006, roč. 3. č. 1. ISSN 1214-8725 Dostupné na http:/www.pedf.cuni.cz/paideia

·   Tichá, Milena. Hodnoty a hodnocení v ekonomii. In: Hodnoty ve výchově, umění a sportu : Sborník z mezinárodní konference konané na UK Pedagogické fakultě v Praze dne 3.5. 2007. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2007, s 141-146. ISBN 80-7290-272-5

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Milena Tichá, CSc. (17.09.2020)

Podmínkou ukončení předmětu je aktivní účast v semináři, zpracování a úspěšná prezentace seminárních prací a splnění všech požadavků průběžné kontroly a složení zkoušky.

 

Hospodářská politika

PhDr. Milena Tichá, CSc.

 

Náměty témat seminárních prácí a základní orientace na literaturu.

(Podrobná bibliografická dokumentace je u programu přednášek)

 

I.Oblasti hospodářské politiky (HP)

 

1. Protimonopolní politika.

(Urban: HP. Žák HP II. Slaný - Žák: HP. Slaný:Makroekonomická analýza a HP)

 

2. Stabilizační hospodářské politika.

(Urban: HP. Slaný - Žák: HP. Slaný:Makroekonomická analýza a HP)

 

3. Strukturální politika.            "

 

4. Sociální politika.      "

(Krebs, Vojtěch a kol. Sociální politika. Aspi, Praha 2005.)

 

5. Regionální politika.

(Žák: HP II.)

 

6. Ekologická politika.

(Žák: HP II.)

 

7. HP a veřejný sektor.           

(Žák: HP II.)

 

8. HP s světová ekonomika. MMS – Světová banka, MMF. Mezin. koordinace HP – mezinárodní organizace. HP a MEI – obecně, HP Evropské unie - obecně

(Urban: HP. Žák: HP II. Slaný - Žák: HP. Jeníček: Globalizace SH. Cihelková: Vnější ekonomické vztahy EU. Slaný:Makroekonomická analýza a HP. Vlček:Ekonomická emancipace, Rolný: Globalizace. Konig: rozpočet a politiky EU. Helísik:Měnové krize. Cihelková, E. – Jakš, J. a kol.: Evropská integrace – Evropská unie. Tichá: K aktuálním ekonomickým problémům. NORBERG, Johan. Globalizace. Praha : Alfa publishing, 2006. HAD, Miloslav;STACH, Stanislav;URBAN, Luděk. Česká republika v Evropské unii. Praha : Linde, 2006. Rolný, Ivo; Lacina, Lubor. Globalizace, etika, ekonomika.)

 

II. HP ve vyspělých zemích (VZ)

(Urban: Praktická HP. Slaný-Žák: HP. Jonáš: Svět. ek. Ek periodika. Cihelková: Sv. ek, nové jevy. Cihelková: Sv. ek. regiony a integrace. Slaný: Makroek analýza a  HP, Tichá: K aktuálním ekonomickým problémům. IZÁK,V. Fiskální politika. Praha : Oeconomia, 2006.)

 

9. Cíle a výsledky HP ve vyspělých zemích - obecně.

 

10. Ekonomický vývoj ve VZ, jeho hodnocení

 

11. Intervencionalistická HP

 

12. Indikativní plánování

 

13. Švédský model HP

 

14. Sociálně tržní hospodářství

 

15. Japonská HP

 

16. Reaganomika

 

17.Thatcherismus

 

18. Aktuální problémy HP ve VZ

 

 

III. Hospodářská politika ČR

(Žák: HP II. Slaný-Žák: HP. Jonáš: Ekonomická transformace.Ekonomická periodika. Jonáš:       Svět. ek. Cihelková: Sv. ek, nové jevy. Cihelková: Sv. ek. regiony a integrace. Spěváček:Transformace. Slaný: Makroekonomická analýza a HP. KOUBA, Karel; VYCHODIL, Ondřej; ROBERTS, Jitka.Privatizace bez kapitálu : Zvýšené transakční náklady české transformace. Praha : Karolinum, 2005. Holub: Česká ek. na cestě do EU. Zahradník: Vstup do EU. Cihelková: Vnější ekonomické vztahy EU. Vlček: Ekonomická emancipace. Konig: Rozpočet a politiky EU. )

 

19. Cíle a výsledky HP ČR.

 

20. Ekonomický vývoj ČR a jeho hodnocení.

 

21. Postavení ČR ve světové ekonomice.

 

22. Integrační procesy a harmonizace HP ČR v rámci integračních seskupení

 

23. HP Evropské unie a harmonizace HP ČR v rámci EU, aktuální problémy

 

24. Mezinárodní koordinace HP ČR prostřednictvím mezinár. institucí (MMF, SB, OECD).

 

25. Aktuální problémy HP ČR.  (Stání rozpočet a jeho bilance. Rozpočtová politika ČR. Daně a daňová politika ČR. Platy státních zaměstnanců. Platy učitelů. Školné. Atd.)

 

 

IV. Aplikace hospodářské politiky ve vybraných sférách ekonomiky. Aktuální problémy.

(Ekonomická periodika. Urban: HP. Slaný - Žák: HP. Buchtova: Nezaměstnanost. Mareš: Nezaměstnanost. Czesaný, S.: Hospodářský cyklus. IZÁK,V. Fiskální politika. Praha : Oeconomia, 2006.)

 

26. Hospodářský cyklus a anticyklická politika.

 

27. Nezaměstnanost a politika zaměstnanosti.

 

28. Inflace a protiinflační politika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK