PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Filosofie výchovy - OPNX2O104A
Anglický název: Philosophy of Education
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 50 / neurčen (70)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (31.08.2017)
Kurz Filosofie výchovy kultivuje u budoucích učitelů schopnost promýšlet povahu vlastní práce a udržet si tázavost myšlení. Formuluje specifičnosti a rozdíly mezi pedagogickým (teorie výchovy) a filosofických pojetím výchovy. Zabývá se vztahem mezi výchovou, vzděláváním, vzdělaností a kvalifikací. Tématizuje éthos učitelského a vychovatelského povolání.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (30.09.2020)

 

On line výuka probíhá pomocí platformy Microsoft team v rozvrhových časech podle SiSu.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2IyMGFkOTUtY2MyNC00ZTkwLTgyMzItYTI0NThkNmU2YjRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%222968ee0c-efc2-4ccc-beff-43aa39691e98%22%7d

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (31.08.2017)

Základní studijní literatura:

PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství: filosofické základy pedagogické antropologie. Vyd. 2., přeprac. a rozš., V Portálu 1. Praha: Portál, 2010. 261 s. ISBN 978-80-7367-756-5.
PALOUŠ, Radim. Čas výchovy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 237 s. ISBN 80-04-25415-2.
PELCOVÁ, Naděžda a SEMRÁDOVÁ, Ilona. Fenomén výchovy a etika učitelského povolání. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. 220 s. ISBN 978-80-246-2636-9.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky:

MICHÁLEK, J. Topologie výchovy. Praha: OIKOYMENH 1996. ISBN 80-86005-01-1.
PATOČKA J. Filosofie výchovy. Studia Paedagogica č. 18. Praha: PedF UK 1997. ISSN 0862-4461.
PALOUŠ, Radim. Heretická škola: o filosofii výchovy ve světověku a Patočkově pedagogice čili filipika proti upadlé škole. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2008. 95 s. Oikúmené; sv. 148. ISBN 978-80-7298-302-5.
PALOUŠ, Radim. Ars docendi. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 127 s. ISBN 80-246-0855-3.
PALOUŠ, Radim. Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 89 s. ISBN 978-80-246-1833-3.
PALOUŠ, Radim a SVOBODOVÁ, Zuzana. Homo educandus: filosofické základy teorie výchovy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. 166 s. ISBN 978-80-246-1901-9.
PALOUŠ, Radim. Komenského Boží svět. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 142 s. ISBN 80-04-25615-5.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (31.08.2017)

Místo filosofie výchovy v českém filosofickém prostředí.

Tři rozměry výchovy – socializace, individuace a transcendence.

Výchova jako forma životního pohybu – význam domova.

Archetypy výchovy – paideia, educatio a instrumentální pojetí výchovy.

Výchova jako péče o duši – platónsko-patočkovská tradice.

Popperovská kritika Platóna a její dopady na interpretaci platónské tradice.

Rozdíl mezi elenktickým a agonálním dialogem.

Výchova jako vztah ke světu – o povaze výchovné odpovědnosti.

Komenského pampaedia a její význam pro současnost.

Výchova jako setkání – dialogická filosofie.

Dilemata a antinomie výchovy.

Výchova v krizi a výchova jako východisko z globální krize světa.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (07.09.2019)

Kurz bude zakončen písemnou zkouškou. Studenti si prostudují 3 tituly, 1 z povinné a 2 z doporučené literatury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK