PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Teorie tělesné kultury - OPNT2T110A
Anglický název: Theory of Physical Culture
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, KZ [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Záměnnost : ON2320004
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (06.12.2018)
Syntéza poznatků dílčích disciplín do obsahu teorie tělesné kultury v systémových souvislostech. Systém základních pojmů teorie TK. Kinantroplogie jako vědní obor. (Viz sylabus.). Součástí předmětu je také práce s distančními texty.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (08.09.2018)

Seznámit studenty se systémem poznatků o tělesné kultuře, o jejích východiscích, subsystémech, vnějších i vnitřních souvislostech a se systémem základních pojmů oboru.

 
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (08.09.2018)

Hodaň,B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.
Hogenová, A. aj. Pohyb a tělo. Praha: Karolinum 1998, ISBN 80-7184-580-9
Hogenová,A. Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum, 2001.
Hogenová,A. Etika a sport. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-499-3
Hošek,V. Kinezioprotekce kvality života. Studia kinantropologica., 1, České Budějovice: JČU PedF, 2000, s. 11-15.
Hrabinec,J. Prostor pro porozumění tělesné kultuře. In: Prostory porozumění - výchova, umění, sport. Praha: UK PedF, 2003. s. 56-62. ISBN 80-7290-124-9.
Hrabinec,J. Tělesná kultura a hledání harmonie života. In: Tělesná výchova a sport na přelomu století. Praha: FTVS UK, 1997, s. 701-71. ISBN 80-902147-2.X
Rýdl,M. Kapitoly z filozofie tělesné kultury. Praha: Univerzita Karlova, 1993.
Slepičková, I. Sport a volný čas. Praha: Karolinum 2000. ISBN 80-246-0044-7.
Svoboda,B., Hošek,V.Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Praha: Univerzita Karlova, 1992.
Teplý, Z. Zdraví, zdatnost, pohybový režim. Praha: ČASPV, 1995. ISBN 80-85910-02-0

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (08.09.2018)

Pro zápočet se požaduje zpracování a prezentace seminární práce v požadované struktuře (viz úvodní přednáška).
Pro vědomostní test platí okruhy problémů uvedené v anotaci.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (06.12.2018)

Tělesná kultura jako společenský jev a součást kultury lidstva, její charakteristika, struktura a funkce v životě jednotlivce i společnosti. Tělesná výchova, sport a pohybová rekreace jako základní podsystémy TK, jejich specifické funkce a vzájemný vztah. Sport v procesu socializace člověka, jeho podstata a funkce v moderní společnosti. Přístupy k členění jeho struktury. Specifika vrcholového sportu.Filozofická, antropologická a sociologická východiska teorie tělesné kultury. Místo tělesné kultury v jednotlivých etapách vývoje kultury lidstva (antropogeneze, sapientace, humanizace). Tělesná kultura a její vztahy k materiální kultuře, kultuře mezilidských vztahů a kultuře duchovní. Místo pohybu v životě člověka i společnosti. Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Hypokineze a její důsledky. Kvalita života a životní styl. Systémové pojetí tělesné kultury, její struktura, funkce a vazby jejích subsystémů. Systém základních pojmů tělesné kultury. Otázky tělesné zdatnosti, výkonnosti a psychické odolnosti.  Etické, ekologické a estetické souvislosti TK. Kinantropologie jako vědní obor, jeho struktura a metodologie. Přínos dílčích vědních disciplín k vytváření teorie tělesné kultury.

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (08.09.2018)

1) Seminární práce dle výběru studenta v rámci obsahu předmětu (viz anotace).
2) Úspěšnost ve vědomostním písemném testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK