PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika gymnastiky - OPNT2T105A
Anglický název: Didactics of Gymnastics
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Jana Hájková
Vyučující: Mgr. Lucie Kainová
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (29.08.2018)
Motoricko funkční příprava ve sportovní gymnastice. Metodika prvků obtížnosti ve sportovní gymnastice se speciálním zaměřením na střední školy a 2. st. ZŠ. Věkové, zdravotní a výkonnostní hledisko při výběru prvků obtížnosti. Struktura hodiny gymnastiky. Didaktické formy, styly, metody, zásady. Využití audiovizuální techniky a počítačového programu Coaches eyes pro analýzu pohybu. Metodické výstupy studentů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (29.08.2018)


Získání základních dovedností a znalostí v oblasti sportovní gymnastiky, biomechanika gymnastiky v praxi.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Lucie Kainová (05.10.2020)

V případě nutnosti zavedení distanční formy výuky bude tato výuka probíhat online ve virtuálním prostředí na platformě Microsoft Teams nebo jiné, studenti budou informovaní emailem, a to v podobě přednášek, konzultací k přednáškám, rozborem videí studentů, včetně jejich analýzy a reflexí k těmto úkolům a diskuse k dané problematice. V případě neumožnění prezenčního ověření dovedností studentů, proběhne vše pomocí videa.

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (11.11.2020)
 1. HÁJKOVÁ, J. Motoricko-funkční příprava v tělesné výchově. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-7603-188-3. 1. vydání, 100 s.

 2. Hrabinec, J. a kol. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017.
 3. Chrudimský, J., Krištofič, J., Marek, j., Vorálková, J. Gymnastika v obrazech. Praha: UK FTVS, 2012. Multimediální učební text.
 4. Fialová, L. Aktuální témata didaktiky – školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010.
 5. Hájková, J. – Vejražková, D.: Základní gymnastika. Praha, Karolinum, 2005.
 6. Hájková, J. Kapitoly z gymnastiky na 1. St. ZŠ pro denní i distanční studium. Praha, Karolinum, 2008.
 7. Krištofič, J. Základy biomechaniky gymnastických cvičení. Praha: ČOS., 1997.
 8. Krištofič, J. Gymnastika. Praha: Karolinum, 2003.
 9. Krištofič, J. Nářaďová gymnastika. Praha: Česká obec sokolská, 2008.
 10. Krištofič, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha, Grada 2004.
 11. Krištofič, J. Gymnastické posilování. Praha: UK FTVS, 2014
 12. Novotná, V. Panská, Š., Šimůnková, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha: UK FTVS, 2011. Multimediální učební text.
 13. Skopová, M., Zítko. M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006.
 14. Tůma, Z., Zítko, M., Libra, M. Kapitoly o gymnastice. Praha: ČOS, 2004.
 15. Zítko, M. Všeobecná gymnastika. Praha: ČASPV, 2001.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (05.11.2017)

 Ústní zkouška se skládá z jedné otázky z teorie a jedné otázky z komplexní analýzy prvků.

Teorie

 1. Podporová příprava
 2. Odrazová a doskoková příprava
 3. Rotační příprava
 4. Zpevňovací příprava
 5. Balanční příprava
 6. Specifika hodiny gymnastiky
 7. Didaktické aspekty výuky gymnastiky (formy, styly, metody, zásady)
 8. Věková, zdravotní a výkonnostní hlediska při výběru prvků obtížnosti
 9. Motorické učení v gymnastice
 10. Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program – základy gymnastiky (kompetence, očekávané výstupy, učivo)
 11. Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program – rytmické druhy gymnastiky (kompetence, očekávané výstupy, učivo)
 12. Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program – kondiční druhy gymnastiky (kompetence, očekávané výstupy, učivo)

Komplexní analýza prvků obtížnosti  z hlediska techniky (zařazení cvičebního tvaru do terminologického a pohybového strukturálního systému, a kinematická charakteristika, popis techniky) a metodiky (pohybové předpoklady k nácviku, průpravná cvičení, metodický postup, záchrana a dopomoc)

Studenti mají tři pokusy k ukončení předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)

1.      Motoricko funkční příprava ve sportovní gymnastice

2.      Metodika prvků obtížnosti ve sportovní gymnastice se speciálním zaměřením na střední školy

3.      Věkové, zdravotní a výkonnostní hledisko při výběru prvků obtížnosti

4.      Teorie hodiny gymnastiky

5.      Obsah výuky gymnastiky na 2. st. ZŠ a na SŠ, RVP, ŠVP

6.      Didaktické aspekty výuky gymnastiky (formy, styly, metody, zásady)

7.      Využití náčiní a nářadí

8.      Metodické výstupy studentů

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (05.11.2017)

1. metodický výstup nácviku vybraného prvku

2. praktické požadavky – praktická bakalářská zkouška z gymnastiky (nepovinné pro studenty bakalářského studia UK PedF, FTVS UK, FTK UP, studenty oborového studia tělesné výchovy se splněnou praktickou zkouškou z gymnastiky)

3. aktivní účast – 75%

4. ústní zkouška

Studenti mají tři pokusy k ukončení předmětu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK