PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika plavání - OPNT2T104A
Anglický název: Swimming Didactics
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Irena Svobodová
Vyučující: PaedDr. Irena Svobodová
Záměnnost : ON2320006
Je prerekvizitou pro: OPNT2T115A
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (11.10.2019)
Teoretické a praktické osvojení metodiky a didaktiky základního plaveckého výcviku všech věkových kategorií. Využití vyučovacích metod v plavání, didaktika plavání, seznámení s podmínkami, organizací, hygienou a bezpečností, výuka plavání podle věkových a výkonnostních skupin, používání plaveckých pomůcek k nácviku a rozšíření plaveckých dovedností (desky, pontony, žížaly, podložky,packy,ploutve a apod.), herní prvky a činnosti. 
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (14.10.2020)

Získat vědomosti a zkušenosti na úrovni instruktora plavání v oblasti základního a zdokonalovacího plaveckého výcviku, 

Deskriptory -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (14.10.2020)

V případě nutnosti zavedení distanční formy výuky bude tato výuka probíhat online ve virtuálním prostředí na platformě Microsoft Teams a to v podobě přednášek, konzultací k přednáškám, prezentací zadaných seminárních prací studentů včetně jejich analýzy a reflexí k těmto úkolům a diskuse k dané problematice.

Link: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9776

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (22.03.2019)

Hoch, M. a kol. Plavání-teorie a didaktika. Praha: SPN, 1983.
Hofer, Z. a kol. Technika plaveckých způsobů. Praha: UK, 2003.
Čechovská, I., Miler, T. Plavání. Praha: Grada Publishing, 2008.
Čechovská, I. Plavání dětí s rodiči. Praha: Grada Publishing, 2007
Resch, J., Kutner, E. Jak se neutopit. (Učíme se hrou a vesele). Olomouc: Hanex,1995.
Čechovská, I. Hochová, J. Plavecká výuka předškolních dětí. Metodický dopis ČÚV ČSTV. Praha: Sportpropag, 1989. 61 s. 13.
Bělková, T. Didaktika plavecké výuky. Praha: Karolinum, 1994
Pokorná, J. Plavecké začátky. Těl. Vých. Sport Mlád., 2007, 73, 5, s. 19-22.
Lewin, G. Slabikář malého plavce. Praha: Olympia, 1980
Dvořáková, H.,Engelthalerová, Z. a kol.(2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy - kpt. 4.8 - Plavání. Praha: Karolinum.
Hrabinec,J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy - kpt.2.5 - Plavání. Praha: Karolinum.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (11.10.2019)

Tematické okruhy ke zkoušce z plavání:

 

1)      Význam, úkoly a cíle plavání

2)      Historie plavání – světový vývoj, plavání na území ČR

3)      Biomechanika plavání

4)      Etapy plavecké přípravy  - didaktické aspekty výuky, metody výuky, organizační formy, využití her v plavecké výuce, bezpečnostní hlediska při výuce, plavecké pomůcky, nácvik plaveckých pohybů a dovedností

5)      Vliv plaveckého výcviku na rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí

6)      Pohybové schopnosti a jejich rozvoj v plavání

7)      Sportovní plavání – plavecký výkon, psychologická příprava, organizace a řízení plaveckého tréninku, výběr talentů

8)      Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program – plavecké výuky (kompetence, očekávané výstupy, učivo)

Studenti mají tři pokusy k ukončení předmětu.

 

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (11.10.2019)

Přehled historického vývoje vyučovacích metod v plavání. Didaktika plavání - základní výcvik a zdokonalovací plavecký výcvik. Výuka plavání je řešena dle věkových a výkonnostních skupin.  

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (30.09.2020)

Udělení zápočtu je podmíněno  odevzdáním vypracovaných příprav na výuku dětí všech výkonnostních úrovní v základním plaveckém výcviku . Zkouška - teoretické vědomostní znalosti.

Cíl a obsah předmětu, stejně jako požadavky na ukončení předmětu, zůstávají i v distanční výuce nezměněné, mění se pouze forma výuky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK