PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Dramatická výchova - OPBY2P140B
Anglický název: Drama Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P116A
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (21.09.2022)
Cílem předmětu je seznámit studenty s charakteristikou předmětu dramatické výchovy v souvislosti s výchovou ke zdraví. Student se seznámí s metodami, kterých se užívá při výuce dramatické výchovy. Kurz orientuje studenty v základních organizačních a didaktických dovednostech DV přes praktické aktivity. POZOR: V případě distanční výuky bude nastaven moodle. Tam budeme pracovat s materiály ke studiu, interaktivními úkoly i odkazy na on-line výuku. Přístup k moodle dostanete mailem přes adresy SIS.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (30.10.2019)

Obecným cílem dramatické výchovy je systém sociálně uměleckého učení zacílený k rozvoji osobnosti a sociálních dovedností prostřednictvím dramatu a divadla. Otevřít základy didaktických dovedností pro DV.

Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (01.10.2020)

Tento předmět má spíš praktický charakter. Pro nouzovou distanční výuku bude nastaven moodle. Tam budeme pracovat s materiály ke studiu, interaktivními úkoly i  odkazy na on-line výuku. Přístup k moodle dostanete mailem přes adresy SIS.

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (05.10.2020)

Honsnejmanová, I. Realizace průřezových témat dramaticko-výchovnými metodami. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. 157 s. ISBN 978-80-7372-980-6.

BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: ARTAMA, 1996.

MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. 12. vyd. Praha: NIPOS, 2011. 156 s. ISBN 978-80-7068-250-0.

MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: ARTAMA-STD, 1998.

MACHKOVÁ, E. (ed.). Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky. Praha: Portál, 2012. 152 s. ISBN 978-80-262-0093-2.

Machková, E. ed. Projekty dramatické výchovy pro starší školní věk. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 150 s. ISBN 978-80-262-0504-3.

KOŤÁTKOVÁ, S., PROVAZNÍK, J., BLÁHOVÁ, K. a kol. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998.

Rychecký, S. Dramatická výchova nejen pro školu. Vyd. 1. Brno: Lužánky - středisko volného času, 2012. ISBN 978-80-85038-01-9.

VALENTA, J., Metody a techniky dramatické výchovy, Strom, Praha 1997

Way, B. Rozvoj osobnosti dramatickou hrou. Překlad Eva Machková. 2., rev. a aktualiz. vyd. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2014. 232 s. ISBN 978-80-903901-4-0.

 

Doporučená:

MARUŠÁK, R., KRÁLOVÁ, O., RODRIGUEZOVÁ, V. Dramatická výchova v kurikulu současné školy: Využití metod a technik. Praha: Portál, 2008. 128 s. ISBN 978-80--7367472-4.

 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.07.2019)

Minimální aktivní účast na setkání 75 %. Vypracování seminární práce na zadné téma.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (30.10.2019)

1. Osobnostní a sociální rozvoj jedince

- navozování fiktivních dramatických situací založených na mezilidské interakci a využívajících simulačních a

   rolových her k aktivnímu poznávání světa, člověka, společnosti i sebe sama;

2. Teorie dramatické výchovy

- seznámení s cíli, obsahem a metodami dramatické výchovy;

- představení dramatické výchovy jako oboru zabývajícího se jak uměleckým (esteticky orientovaným), tak

  osobnostně sociálním učením;

- seznámení s podněty z různých forem umění, které mohou být inspiraci pro improvizace a dramatické hry;

- tvorba dramatických situací;

- posouzení kvality obsahové a formální stránky dramatického díla.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK