PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Kurz předlékařské první pomoci - OPBY2P139B
Anglický název: Pre-medical First aid
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Alena Thorovská
Vyučující: PhDr. Alena Thorovská
Neslučitelnost : OPBT2T102A
Prerekvizity : OPBY2P105A, OPBY2P112A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.07.2019)
Předmět umožňuje osvojit si vědomosti a dovednosti potřebné pro zvládnutí úkonů při poskytování předlékařské první pomoci. Obsahem předmětu, který má teoretickou a praktickou část, jsou život zachraňující úkony, postupy nezbytné pro resuscitaci a zastavení krvácení apod.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.07.2019)

Cílem předmětu je umožnit osvojit si vědomosti a dovednosti potřebné pro zvládnutí úkonů při poskytování první pomoci.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.07.2019)

BYDŽOVSKÝ, J. Předlékařská první pomoc. Vyd. 1. Praha : Grada, 2011. 117 s. ISBN 978-80-247-2334-1.

KOLEKTIV AUTORŮ Standardy první pomoci. Vyd. 2. Praha : Český červený kříž, 2012. 83 s. ISBN 978-80-87729-00-7.

Hanušová, J. Krizově intervenční minimum pro pedagogické pracovníky: ochrana zdraví a první pomoc. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 72 s. ISBN 978-80-7290-782-3.

HANUŠOVÁ, J. Zásady předlékařské první pomoci. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství  PedF UK, 2014. 76 s. ISBN 978-80-7290-647-5.

LEJSEK, J. a kol. První pomoc. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2013. 272 s. ISBN 978-80-246-2090-9.

Aktuální informace na webov. stránkách České resuscitační radě http://www.resuscitace.cz/

 

Doporučená:

KOLEKTIV AUTORŮ. Základní norma zdravotnických znalostí. Vyd. 4. Praha: Český červený kříž, 2013. 74 s. ISBN 978-80-87729-02-1.

PÁVKOVÁ, M. První předlékařská pomoc. Vyd. 1. Praha: Raabe, 2008. 86 s. ISBN 1801-8343.

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, v platném a účinném znění.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.07.2019)

Předpokladem pro udělení zkoušky je aktivní účast na seminářích (max. 2 absence bez doložení důvodu) a úspěšné absolvování testu (min. 75 %) včetně praktické ukázky provádění laické první pomoci v konkrétní situaci.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.07.2019)

1. První pomoc - definice předlékařské první pomoci, cíle, priority, pravidla.

 2. Výkonné týmy integrovaného záchranného systému.

 3. Základní vyšetření a životní funkce – praktický nácvik.

1.   Praktický nácvik život zachraňujících výkonů, platné guidelines.

2.   První pomoc při zástavě krvácení, včetně ošetření ran – praktický nácvik.

3.   Nácvik základní obvazové techniky.

 6. Praktický nácvik stabilizované polohy a dalších úlevových poloh.

7. Poranění kostí, kloubů a šlach.

8. Úrazy způsobené teplem a chladem. Poranění elektrickým proudem.

9. Kolapsové a šokové stavy.

10. Bodnutí hmyzem, uštknutí hadem, pokousání.

12. První pomoc u vybraných onemocnění.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK