PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Prevence násilí a šikanování v dět. kol. - OPBY2P137B
Anglický název: Prevention of Violence and Bullying in Children´s Collectives
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 45 / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P113A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (01.09.2021)
Předmět vychází ze současné reality našich škol a školských zařízení a klade důraz na postupy, jež může učitel ve své každodenní praxi uplatnit. Pozornost je věnována podstatným teoretickým otázkám násilí a šikanování s důrazem na příčiny jeho existence v dětských kolektivech. Podrobně jsou probírány konkrétní metody prevence a strategie řešení šikany, jakož i příčiny selhávání preventivních a represivních postupů. Součástí je též seznámení s institucionálními formami pomoci.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (13.09.2019)
Studující s využitím  znalostí v oblasti  násilí a šikanování posoudí a analyzuje modelové situace šikanování v dětských kolektivech, navrhne vhodný postup řešení a odpovídající možnost prevence.

 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (29.09.2022)

ANTIER, E. Agresivita dětí. Praha : Portál, 2004.

BOURCET, S.; GRAVILLONOVÁ, I. Šikana ve škole, na ulici, doma.

Praha : Albatros, 2006.

BENDL, S. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha : ISV, 2003.

ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001.

KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha : Portál, 2001.

KYRIACOU, CH. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha : Portál, 2005.

MATOUŠEK, O.; KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha : Portál, 2003.

RICHTEROVÁ, Magdalena, Michal ZVÍROTSKÝ a Stanislav BENDL. Šikana v otázkách a odpovědích. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2022. ISBN 978-80-7603-300-9.

SPURNÝ, J. Psychologie násilí. Praha : Eurounion, 1996.

WEBSTER-DOYLE, T. Proč mě pořád někdo šikanuje? Praha : Pragma, 2002.

ZVÍROTSKÝ, Michal, Stanislav BENDL a Magdalena RICHTEROVÁ. Příběh školní šikany: učebnice pro pedagogické pracovníky. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. ISBN 978-80-246-4825-5.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (16.09.2019)

Požadavky ke zkoušce:

aktivní účast na seminářích (splnění úkolů v Moodle - analýza a znodnocení modelové situace šikany),

úspěšné absolvování  testu (jeden řádný a dva opravné termíny).

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (14.05.2019)

1. Základní odborná terminologie, studijní literatura a další zdroje informací.

2. Násilí a šikanování v dětských kolektivech - situace v ČR.

3. Příčiny delikventního chování dětí a mládeže.

4. Legislativní a metodická opatření pro prevenci a řešení školního šikanování.

5. Typické situace školního šikanování, kazuistiky.

6. Psychologie šikanujícího a šikanovaného.

7. Specifická a nespecifická prevence násilí a šikanování.

8. Detekce a diagnostika násilí a šikanování.

9. Způsoby intervence při zjištěné šikaně.

10. Profesionální týmová spolupráce při prevenci a řešení šikany.

11. Příklady dobré praxe, význam odborné supervize.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK