PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Seminář k bakalářské práci z výchovy ke zdraví - OPBY2P136B
Anglický název: Seminar on Bachelor Work Preparation
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P101A, OPBY2P112A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.12.2018)
V rámci předmětu získají studenti teoretické vědomosti a praktické dovednosti nezbytné pro přípravu a vlastní zpracování bakalářské práce. Seznámí se s různými přístupy ke zpracování odborného textu. Získají přehled o základních výzkumných metodách a dovednost s nimi pracovat.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.12.2018)

Cílem předmetu je připravit studenty na zpracování bakalářské práce.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)

Disman, M. Jak se vyrábí sociologický znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 372 s. ISBN 978-80-246-1966-8.

FRANCÍREK, F. Bakalářská práce - Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). 2.vyd. Praha: Ingenio et Arti, 2013.112 s. ISBN 978-80-905287-2-7.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.

Kohnová, J. Metodika psaní závěrečné práce. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 87 s. ISBN 978-80-7290-665-9.

ŠAFAŘÍČEK, R.; ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 2. vyd. PORTÁL, 2014. 377 s. ISBN 978-80-262-0644-6

 

Hasmanová Marhánková, J.; Hrešanová, E. První krok na sociologické stezce. Západočeská universita, 2011. 251 s. ISBN 9788070439500.

MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Garda, 2006. 332 s. ISBN 80-247-1362-4.

ŠIROKÝ, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Nakladatelství CPress, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5.

Bibliografické odkazy citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (29.01.2022)

Požadavky vychází z předpokladu, že student již má promyšlené téma své bakalářské práce  (včetně případného výzkumného šetření) a rovněž má téma práce zadané do SIS.

Aktivní účast na semináři min. 50 %.

Student sepíše a v předem daném termínu odevzdá zápočtovou práci, která bude obsahovat následující části:

1. Student nadefinuje a sepíše cíle své bakalářské práce.

2. Student odevzdá 7 normostran souvislého textu, který se vztahuje k tématu jeho bakalářské práce.

3. Student uvede a přiloží výzkumný nástroj/nástroje (dotazník, otázky řízeného rozhovoru, podmínky pozorování..), který/é bude využívat ve výzkumné části své práce.

4. Student vyzkouší na vybraném vzorku osob zvolenou metodu výzkumu.

5. Student zpracuje získaná data (popř. část dat) a zhodnotí, zda mu zvolená metoda výzkumu a připravený výzkumný nástroj pomůže splnit cíle diplomové práce. V této části student prokazuje schopnost zpracovat získaná data.

6. Student předloží seznam použité literatury.

Student odevzdá všechny úkoly v předem domluveném termínu v jednom celistvém dokumentu s hlavičkou BP!

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.12.2018)

1. Charakteristika základních typů pedagogického výzkumu.
2. Charakteristika metod pedagogického, psychologického a sociologického výzkumu.
3. Hlediska pro výběr vhodných témat bakalářských prací.
4. Charakteristika postupných kroků při přípravě bakalářské práce.
5. Práce s odbornou literaturou.
6. Jazyková stránka zpracování odborných textů.
7. Obsahová a formální stránka bakalářské práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK