PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Seminář z výživy - OPBY2P130B
Anglický název: Seminar of Nutrition
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 43 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P105A, OPBY2P106A
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (04.08.2015)
Předmět se zaměřuje na je ověření a doplnění poznatků získaných studiem problematiky zdravého stravování, vytváří prostor pro praktickou aplikaci osvojených znalostí z oblasti výživy a zdravé životosprávy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (04.08.2015)

Cílem předmětu je praktické využití získaných poznatků z oblasti výživy a další prohloubení znalostí z výživy a stravování.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (04.08.2015)

FRAŇKOVÁ, S.; DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, V. Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. Praha : UK, 2003. 256 s. ISBN 80-246-0548-1

KLEINWÄCHTEROVÁ, H.; BRÁZDOVÁ, Z. Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťování. 2. přepr. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001. 102 s. ISBN 80-7013-336-8

KRCH, F. D. aj. Poruchy příjmu potravy. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-627-7

MÁLKOVÁ, I.; KRCH, F. D. SOS nadváha - Průvodce úskalím diet a životního stylu. Praha : Portál, 2001. 236 s. ISBN 80-7178-521-0

NEVORAL, J. aj. Výživa v dětském věku. Jinočany : H&H, 2003. ISBN 80-86-022-93-5

PÁNEK, J.;POKORNÝ J.; DOSTÁLOVÁ J. Základy výživy a výživová politika. VŠCHT Praha, 2007. ISBN: 978-80-7080-468-1 

DOSTÁLOVÁ J.; KADLEC P. a kol. Technologie potravin: Potravinářské zbožíznalství. Nakladatelství KEY Publishing, s. r. o., Ostrava, 2014, 1. vydání. ISBN 978-80-7418-208-2

MARÁDOVÁ, Eva. Výživa a hygiena ve stravovacích službách. 2. vyd. Praha : VŠH, 2007. 196 s. ISBN 978-80-86578-69-9

VELÍŠEK, J. Chemie potravin I. - III. Tábor : OSSIS, 1999. ISBN 80-902391-5-3 

Metody výuky
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (25.09.2020)

Předmět bude v době distanční výuky vyučován online v MS Teams.  Dále budou zadávány průběžné úkoly, které budou  osobně diskutovány v půběhu následující online výuky.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (29.09.2016)

Požadavky k zápočtu: vytvoření a odprezentování práce na předem zadané téma.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (10.09.2021)

1. Systém kritických bodů v potravinářství.

2. Základy senzorického hodnocení poživatin.

4. Senzorické hodnocení vybraných produktů.

5. Zdravá snídaně - praktická ukázka.

6. Zdravavá svačina - pratická ukázka.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK