PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Raná péče - OPBY2P127B
Anglický název: Family Care
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: 60 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
Prerekvizity : OPBY2P101A
Záměnnost : OKBY2P127B
Je záměnnost pro: OKBY2P127B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (01.12.2017)
Kurz seznamuje v historické linii s vývojem výchovy dítěte předškolního věku, se vznikem a systémem předškolní pedagogiky, s počátky péče o děti v institucích. Objasňuje metody a formy sociální, pedagogické a zdravotní pomoci rodinám s malými dětmi. Představuje institucionální péči o děti v raném věku, jejich organizační, legislativní zázemí a modely budoucnosti. Seznamuje s převládajícími současnými trendy při realizaci programů práce v MŠ.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (17.12.2018)

Cílem je objasnit specifiku výchovy a vzdělávání v předškolním období a seznámit s převládajícími a současnými trendy při realizaci programů práce v MŠ.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (17.12.2018)

Základní:

Allen, K. Eileen a Marotz, Lynn R. Přehled vývoje dítěte: od prenatálního období do 8 let. Překlad Petra Vlčková. Vyd. 3. Praha: Portál, 2008. 187 s. Rádci pro rodiče a vychovatele.ISBN 978-80-7367-421-2.

Helus, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. 286 s. Pedagogická praxe.ISBN 978-80-7367-628-5.

Opravilová, Eva. Předškolní pedagogika. Vydání 1. Praha: Grada, 2016. 220 stran. Pedagogika.ISBN 978-80-247-5107-8.

Opravilová, E.; Gebhartová, V. Rok v mateřské škole: učebnice pro pedagogické obory středních, vyšších a vysokých škol. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011. 493 s. Kurikulum předškolní výchovy. ISBN 978-80-7367-703-9.

 Syslová, Zora, Borkovcová, Irena a Průcha, Jan. Péče a vzdělávání dětí v raném věku: komparace české a zahraniční situace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 213 s.ISBN 978-80-7478-354-8.

 

Doporučená:

Bom, P.; Huber, M. Průvodce péčí o děti od 1 do 4 let: anthroposofické podněty. Hranice: Fabula, 2014. 228 s. ISBN 978-80-87635-25-4.

Hašková, H.; Saxonberg, S.; Mudrák, J. Péče o nejmenší: boření mýtů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 2012. 199 s. ISBN 978-80-7419-114-5.

Lenderová, Milena a Rýdl, Karel. Radostné dětství?: dítě v Čechách devatenáctého století. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2006. 376 s., [16] s. obr. příl. Fénix; sv. 16.ISBN 80-7185-647-9.

Opravilová, Eva a Uhlířová, Jana. Předškolní výchova v zrcadle pramenů III: legislativa k předškolní výchově. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 118 s.ISBN 978-80-7290-624-6.

Opravilová, Eva a Uhlířová, Jana. Předškolní výchova v zrcadle pramenů II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. 231 s.ISBN 978-80-7290-623-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (10.02.2021)

Požadavky na letní semestr 2021
2-3 krátké písemné práce (max 3 stránky) k  tématickým celkům podle vlastního výběru postupně zasílané (zpětná vazba)
Individuální konzultace a dotazy  průběžně mailem
eva.opravilova@pedf.cuni.cz
doc.eva.opravilova@gmail.com


1. PROMĚNY OBRAZU DĚTSTVÍ A DÍTĚTE
Vývoj postoje společnosti k dětství a názory na výchovu dítěte raného věku.
Přezíravost, lhostejnost. První uznání a zviditelnění.(Iniciace a rituály).
Humanistický přístup. Romantismus. Kult dítěte. Reformní hnutí a "století dtěte"

Náměty
Charakterizujte přístup k dítěti  a jeho výchovu v některém  historickém
období vývoje společnosti.
Rozeberte následující výrok a zkuste odhadnout kdy a kdo ho vyslovil.
"Děti nemají ani duševní činnost ani zřetelné tělesné tvary, které by je činily hodnými lásky" .   
Zjistěte k čemu sloužil  povijan.

Doporučená literatura (vybrané kapitoly)
Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství.Historická ústav  AV ČR 2019
Lenderová,M. Rýdl,K. Radostné dětství? Dítě v Čechách v devatenáctém století. Paseka 2006
Opravilová,E.Uhlířová,J. Předškolní výchova v zrcadle pramenů I.-III.Pedf.UK 2010-13

 

2. VÝVOJ DÍTĚTE DO TŘÍ LET
Osobnostní a sociální vývoj. Psychomotorický vývoj. Specifika raného vývoje. Tělesný a pohybový vývoj. Kognitivní vývoj. Emocionální vývoj. Socializace. Vývoj myšlení a řeči.
Zájmy a potřeby.

Náměty
Charakterizujte některou z oblastí vývoje dítěte do tří let a uveďte možnosti přirozené
stimulace a podpory dítěte v této oblasti.
Pokud budete mít příležitost, proveďte a popište pozorování konkrétního  dítěte.  Sledujte jeho projev a srovnejte úroveň vývoje s hodnotami, uváděnými v literatuře.
Zjistěte jaké vlastnosti mají mít hračky a herní materiály určené dětem od 0 do 3let. Vyberte a charakterizujte hračku, která optimálně respektuje vývojové potřeby i zájem dítěte. (Nebo která je naopak nevhodná ).

Doporučená literatura
Allen,K.E.,Marotz,L.R.Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8let. Portál 2002
Brierly,J.K. 7 prvních let života rozhoduje ; nové poznatky o vývoji mozku a výchova dítěte. Portál 1996
Gregora,M,Kropáčková,J. Vývoj batolete od jednoho roku do tří let .Grada 2016
Gregora,M. Vývoj dítěte do jednoho roku. Jak to vidí lékař a jak táta.Grada 2012                                                                                                            Kammerer.D. První tři roky života dítěte.Grada 2010       
Šulová,L. Raný psychický vývoj dítěte. Praha Karolinum 2010
Vágnerová,M. Vývojová psychologie. Praha Karolinum 2016                                                             


3. SOUČASNÁ RODINA A RODINNÁ POLITIKA VE VZTAHU K DĚTEM DO TŘÍ LET
Porodné.Mateřská dovolená. Otcovská dovolená. Rodičovská dovolená.
Rodinné dávky. Daňová politika. Služby a péče o děti.

Náměty
Přečtěte si Úmluvu o právech dítěte.
Seznamte se s legislativou  současné rodinné politiky (novela zákona z roku 2012) a zhodnoťte ji.
Porovnejte u nás platná  pravidla pro otcovskou a rodičovskou dovolenou s některou
vybranou zemí EU.
Prostudujte novelu zákona s návrhem na zařazování dvouletých dětí do mateřské školy ( opatření z roku 2016 a 2018)  a vyjádřete své zdůvodněné stanovisko.

Doporučená literatura
Syslová,Z,Borkovcová,I.Průcha,J. Vzdělávání a péče v raném věku. Wolters Kluwer 2014
Splavcová,H,Kropáčková,J. Vzdělávání dětí od 2 let v MŠ.Portál 2016

4.INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE O DĚTI DO TŘÍ LET
Současné možnosti péče, výchovy a vzdělávání dětí raného věku. Přehled zařízení.
Mikrojesle. Jesle. Dětská skupina. Soukromá zařízení. Výchovná péče v celodenním
režimu. Vázaná živnost. Chůva. Sousedská výpomoc.

Náměty
Seznamte se s mezinárodní klasifikací ve vzdělání ISCED 1997 a vysvětlete jaké postavení v něm má rané dětství.
Zjistěte co v roce 2002 doporučovaly  tzv.Barcelonské cíle, rozeberte stanovisko České Republiky a vyjádřete k tomu svůj názor.
Pokuste se vyhledat nadčasový filmový dokument režiséra Kurta Goldbergera Děti bez lásky z roku 1963 a zahodnoťte jeho přínos.

Doporučená literatura
Grůzová,L,Syslová Z, Dvouleté dítě. Brno 2015
Šímová,Z.,Hrklová,L.Péče o děti jako mezigenerační most. Praha 2014

5. NOVÉ PŘÍSTUPY K RANÉMU DĚTSTVÍ
Východiska pro model výchovy v raném dětství.  Struktura potřeb. Věda a výzkum. Ohniska diskusí. Tradice. Překonávání mýtů

Náměty
Jaké jsou relevantní důvody pro rozšiřování hromadné péče o děti do tří let.
Jsou zařízení hromadné péče nutná v zájmu dítěte nebo jsou ve stávajícím stylu života  nezbytnou nutností.
Jak by měl stát podpořit rodinu aby mohla harmonicky plnit rodičovské i pracovní povinnosti.   
Domníváte se, že kvalitní hromadná výchova může nahradit výchovné působení rodiny.

Doporučená literatura
Bytešníková,I. Komunikace dětí předškolního věku. Grada 2012
Hašková,Hana, Steven Saxonberg (eds),Jiří Mudrák. Péče o nejmenší. Boření mýtů. Praha SLON 2012
Opravilová,E.Předškolní pedagogika.Grada 2016

6. PRAXE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍ LET
Stadiální vývoj hry. Explorace a experimentace. Manipulace.Napodobování. Symbolická hra. Konstruktivní hry. Dramatizace. Hry s pravidly. Herní strategie podpory rozvíjení poznávacích procesů.

Náměty
Zkuste navrhnout konkrétní  podmínky pro práci s dětmi vybrané věkové kategorie (kojenci, batolata) tak, aby odpovídaly psychickým a sociálním potřebám, které uvádí   Z.Matějček.
Promyslete plán  činnosti  (výtvarné, hudební, tělovýchovné, literární), kterou nabídnete jednomu dítěti. Pak zvažte jak tutéž  činnost  nabídnete skupině.
Prohlédnte si ve svém okolí dostupné dětská hřiště a posuďte, jak vyhovuje základním požadavkům bezpečného a podnětného prostředí.

Doporučená literatura
Dvořáková,H. Sportujeme s nejmenšími dětmi. Olympia 2001
Dvořáková,H. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. Portál 2011
Kropáčková,J. Splavcová,H. Dvouleté děti v předškolním vzdělávání. Od podzimu do zimy. Raabe 2016
Kropáčková,J.Splavcová, H. Dvouleté děti v předškolním vzdělávání. Od jara do léta.Raabe 2017
Kicková-Petrů,P. Poznáváme, hýbeme se a tvoříme. Činnosti pro děti od 2-3let.Portál 2017

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (17.12.2018)

1.    Proměny výchovy předškolního dítěte. Předškolní výchova a předškolní pedagogika.

2.    Cíle předškolní výchovy a vzdělávání. Obsah a podmínky předškolního vzdělávání. Vzdělávací program a kurikulum.

3.    Systémy předškolní výchovy a vzdělávání. Současné zahraniční modely. Vzdělávací programy v české MŠ.

4.    Základní činnosti předškolního období. Hra - učení - tvořivá a pracovní aktivita.

5.   Mezníky výchovy v předškolním období. Herní skupina, jesle, MŠ.

6.    Dítě na prahu školní docházky. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

7.    Profesní příprava předškolních pedagogů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK