PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Sociologie rodiny - OPBY2P119A
Anglický název: Sociology of Family
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: 45 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P113A, OPBY2P117A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.02.2020)
Cílem předmětu je umožnit porozumění funkcím rodiny, jako základní instituce lidské společnosti, získat přehled o proměně a současně i stabilitě mezilidských vztahů v rodinném systému vzhledem k výrazné, rychlé akceleraci současné (euroamerické) společnosti. Získat přehled klasických teorií rodiny od 19. století včetně znalosti o sociobiologické teorii rodiny, sociálně konstruktivistickém i strukturálně funkcionálním pojetí a dalších dnes vlivných teoriích; bude schopen vysvětlit vztah mezi makrosociálními přeměnami a mikrosvětem rodiny. Porozumění sociálním determinacím povahy manželské i nemanželské lásky a získá vhled do sociologie intimity, rodičovství, dětství jako sociálního jevu, generačního i mezigeneračního konfliktu, fází rodinného soužití, rodinných mýtů, důsledků rozvodů i psychorozchodů, tradičního a moderního příbuzenství; získá přehled diversity soudobých rodinných forem a alternativního chování i s výzvou, kterou pro současnou rodinu představuje postmoderní rizikový svět.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.02.2020)

Cílem předmětu je uvedení do problematiky partnerských a rodinných vztahů, porozumění v rodině a znalosti systémového přístupu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.02.2020)

Hamplová, D. a kol. Rodina a zdraví - jejich vzájemné souvislosti. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 2014. 147 s. ISBN 978-80-7419-169-5.

Kraus, B. et al. Životní styl současné české rodiny. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. 246 s. ISBN 978-80-7435-544-8.

Křivohlavý, J. O šťastné rodině. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014. 94 s. ISBN 978-80-7195-762-1.

Jeník, L.; Karaba, M.; Nemec, R. Filozofické východisko profamily stratégie. Prvé vydanie. Trnava: Dobrá kniha, 2014. 76 s. ISBN 978-80-7141-881-8.

Skopalová, Jitka. Rodinná problematika. 1. vyd. Olomouc: UP, 2014. 55 s. ISBN 978-80-244-4037-8.

 

 

Mlčoch, L. Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot. Vyd. 2., V nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 2014. 192 s. ISBN 978-80-246-2323-8.

Matoušek, O.; Pazlarová, H. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny: v kontextu plánování péče. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2014. 214 s. ISBN 978-80-262-0522-7.

MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny. Praha : SLON, 2002. ISBN 80-86429-05-9

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (15.04.2020)

Požadavky pro získání zápočtu: písemný test (min. úspěšnost 75 %). Je možný jeden řádný termín a dva opravné termíny zápočtového testu.

 

Vzhledem k mimořádné situaci upravuji způsob ukončení předmětu následně:

-        Vypracovat a odevzdat zápočtovou práci - požadavky byly již zveřejněny v Moodlu pod úkolem

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.02.2020)

1.  Systém rodiny jako objekt sociální a sociologické reflexe. Rodina v tradiční a v moderní společnosti. Krize rodiny od počátku moderní doby

2. Přínos moderních sociologických škol a směrů k teorii rodiny: teorie sociální směny, teorie systému a symbolické interakce, teorie konfliktu, kritická sociologie, sociobiologie aj.

3. Rodina jako základní kámen sociální nerovnosti: sociální stratifikace, třídně zakotvené rozdíly v rodinném chování, mimoekonomická stratifikace a kognitivní třídy.  Založení rodiny: teorie sňatkového trhu, sociální a kulturní determinanty partnerského výběru

4. Rodina, domácnost a ekonomika. Zaměstnaná žena a rodina. Situace dnešních matek: rozpory v teorii i v praxi. Dvoukariérová manželství a rodiny. Vzorce egalitárního modelu.

5. Rodičovská autonomie, její meze a důsledky na stabilitu rodiny, mezilidských vztahů. Teorie socializace (Mead, Freud a Piaget).

6. Rozvod a opakované manželství v historické perspektivě jako výraz změny povahy manželské lásky. Příčiny a koreláty rozvodovosti. Opakované manželství.

7. Sex: empirický výzkum sociálně determinované variability, měnící se kulturní vzorce v soudobé společnosti a sexuální revoluce.  Diferenciace rodinných modelů a modifikací životního cyklu, multipluralitní a multilokální rodiny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK