PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Základy pediatrie a sociální pediatrie - OPBY2P117A
Anglický název: Basics of Pediatrics and Social Paediatrics
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 45 / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2172
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Milan Cabrnoch, MBA
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P112A, OPBY2P113A
Je prerekvizitou pro: OPBY2P145B, OPBY2P119A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.07.2019)
Cílem předmětu je přiblížit zdravotní a sociální problematiku péče o děti a mládež. Poukazuje na zákonitosti růstu a vývoje v jednotlivých věkových obdobích včetně jejich specifik. Zmiňuje důležitost preventivní péče pro optimální vývoj dítěte. Navazuje na Program WHO Zdraví 21, který ve svých cílech označuje zdravý start do života za hlavní prioritu každé společnosti.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.07.2019)

Cílem předmětu je přiblížit zdravotní a sociální problematiku péče o děti a mládež.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.07.2019)

DUNOVSKÝ, J.; Et al. Sociální pediatrie. 1. vyd. Praha : Grada, 1999. 297 s. ISBN 80-7169-254-9

Kukla, L. Úvod do sociální pediatrie. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2007. 44 s. ISBN 978-80-7040-990-9.

Ludíková, B. Základy pediatrie pro speciální pedagogy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 153 s. ISBN 978-80-244-3727-9.

Nožířová, J. Náhradní rodinná péče. Praha: Linde Praha, 2012. 94 s. ISBN 978-80-86131-91-7.

O`Callaghan, Ch.; Stephenson, T. Pediatrie do kapsy. 2. přepr. vyd. Praha : Grada, 2005. 434 s. ISBN 80-247-0933-3

Velemínský, M. et al. Vybrané kapitoly z pediatrie. 6. vyd. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2009. 176 s. ISBN 978-80-7394-182-6.

 

Doporučená:

Bláhová, K. et al. Kazuistiky z pediatrie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 197 s. ISBN 978-80-204-3392-3.

Bayer, M. ed. Pediatrie. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2011. 350 s. ISBN 978-80-7387-388-2.

Plevová, I., Slowik, R. Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada, 2010. 247 s. ISBN 978-80-247-2968-8.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (15.06.2022)

Test bude mít dvě části: základy pediatrie - základy sociální pediatrie. Z každé části testu musí student obdržet min. 70 % (tedy min. 70 % ze základů pediatrie a min. 70 % ze základů sociální pediatrie). Pokud bude splněno toto kritérium, vytvoří se poté celková známka. Pokud student neuspěje (obdrží známku 4), v dalším termínu koná obě části zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (27.09.2022)

1.  Organizace preventivní a léčebné péče o děti a dospívající.

2. Perinatální péče a péče o novorozence. Základy neonatologie, novorozenecký screening.

3. Propojení biologického a sociálně-psychologického vývoje dětí s problematikou možného poškození zdraví dětí s akcentem na prevenci.

4. Očkování, preventivní prohlídky, aktivní imunizace dítěte, poruchy imunitního systému.

5. Vybraná onemocnění dětského věku (např. metabolická, respirační, alergická, gastrointestinální onemocnění).

5. Zdravotní rizika spojená s pobytem ve školních a předškolních zařízeních. 

6.  Sociální pediatrie - historie, etapy poznání dítěte a dětství.

7. Demografické údaje.

8. Význam rodiny pro dítě, potřeby a práva dítěte.

9. Poruchy funkce rodiny a rodičovství.

10. Rozvod, formy porozvodové péče o dítě, syndrom zavrženého rodiče.

10. Náhradní rodinná péče.

11. Výzkumy a aktuální trendy v péči o dítě.

12. Ohrožené dětí a způsoby řešení vzniklých problémů (interdisciplinární spolupráce).

 

Prní část výuky dr. Hanušová, od 29.11.2022 již dr. David

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK