PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Ochrana za mimořádných událostí - OPBY2P114A
Anglický název: Protection in Emergency
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: 45 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P105A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.12.2018)
V rámci předmětu jsou studentům poskytnuty informace týkající se ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí. Tyto informace by měly pomoci pedagogické pracovníky připravit na extrémní situace, do nichž se mohou dříve či později dostat. Cílem předmětu je poskytnou studentům informace o tom, jak se chovat při událostech, které jsou považovány za mimořádné (např. požár, živelní pohromy, ohrožení únikem nebezpečných látek, radiací, teroristickým útokem aj.).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.12.2018)

Cílem předmětu je poskytnout informace týkající se ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)

BENEŠ, P. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie. Praha: Fortuna Libri, 2010. 23 s. ISBN: 80-7168-818-

FIALA, M.; VILÁŠEK, J. Vybrané kapitoly z ochrany obyvatelstva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2010.

LINHART, P. Ochrana člověka za mimořádných událostí pro střední školy. Praha: Fortuna, 2012. 96 s. ISBN 978-80-7168-869-3.

MARÁDOVÁ, E. Ochrana člověka za mimořádných událostí. 1. vyd. Praha: Vzdělávací institutu ochrany dětí, 2007. ISBN 978-80-86991-24-5.

Balabán, M.; Stejskal, L. a kol. Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum UK, 2010. 483 s. ISBN 978-80-246-1863-0.

BALEK, H. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelní pohromy. Praha: Fortuna, 2010. 40 s. ISBN 80-7168-830-4.

Eichler, J. Terorismus a války v době globalizace. Praha: Karolinum UK, 2010. 397 s. ISBN 978-80-246-1790-9.

FOLWARCZNY, L.; POKORN, J. Evakuace osob. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2006. ISBN 80-86634-92-2.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Usnesení vlády ČR  č. 805 ze dne 23. 59jna 2013.

RICHTER, R. Komunikace s obyvatelstvem při krizových situacích. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2009. ISBN 978-80-86640-65-5.

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ve výuce budou využity metodické materiály a pomůcky (publikace, videopořady), které nabízí Hasičský záchranný sbor ČR – dostupné z http://www.hzscr.cz – zejména v sekci ochrana obyvatelstva

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (13.12.2018)

Požadavky k zápočtu:  úspěšnost v zápočtovém testu (75 %). Je možný jeden řádný termín a dva opravné termíny zápočtového testu.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (29.01.2021)

1. Vymezení důležitých pojmů používaných v oblasti ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí.

2. Popis, příčiny a důsledky událostí, které jsou považovány za mimořádné (živelné pohromy, ohrožení únikem nebezpečných látek, radiací, teroristickým útokem aj.).

3. Zabezpečení ochrany obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.

4. Pokyny, jak se v případě ohrožení zachovat a jak poskytnout pomoc ostatním.

5. Právní předpisy a důležité dokumenty z oblasti integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a požární ochrany.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK