PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Sociálně právní ochrana dětí - OPBY2P113A
Anglický název: Social Legal Protection of Children
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: 45 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3914
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marta Jeklová
Prerekvizity : OPBY2P103A, OPBY2P112A
Je prerekvizitou pro: OPBY2P117A, OPBY2P118A, OPBY2P138B, OPBY2P120A, OPBY2P137B, OPBY2P119A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.12.2018)
Cílem předmětu je poskytnout právní povědomí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a dát tak základ pro orientaci v právních otázkách, se kterými se může při své praxi setkat pedagog. Těžiště bude spočívat v řešení praktických otázek a v rozboru konkrétních situací a posluchače povede k pochopení a schopnosti určit, jakou formu sociálně-právní ochrany lze dítěti poskytnout. Nezbytným základem je znalost zejména institutů rodinného práva, které souvisí se sociálně-právní ochranou dětí. Nebudou opominuty ani související právní instituty v oblasti občanského, pracovního, medicínského a trestního práva.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.12.2018)

Cílem předmětu je poskytnout právní povědomí v sociálně-právní ochraně dětí, ale též v souvisejících právních oblastech.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.12.2018)

NOVOTNÁ, Věra a FEJT, Vladimír. Sociálně-právní ochrana dětí. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. 256 s. ISBN 978-80-86723-77-8.

PEMOVÁ, T., PTÁČEK, R. Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 187 s. ISBN 978-80-247-4317-2.

ŠPECIÁNOVÁ, Š. Sociálně-právní ochrana dětí. Praha : Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007. 36 s. ISBN 978-80-86991-27-6

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xxii, 890 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-727-0.

 

Barvíková, J., Paloncyová, J., Machová, J. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2012. 112, ISBN 978-80-7416-100-1.

KOVAŘÍK, J. a kol. Dětská práva, právní povědomí, participace dětí a sociální služby. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7040-531-7

Michalík, J. Vybrané kapitoly z práva pro speciální pedagogy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 200 s. ISBN 978-80-244-3620-3.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (01.02.2021)
Zápočet je pouze v písemné podobě, požadovaná úspěšnost je 75%. Je možný jeden řádný termín a dva opravné termíny zápočtového testu.
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.12.2018)
  1. Seznámení s problematikou sociálně-právní ochrany dětí, historický vývoj, aplikace Úmluvy o právech dítěte.
  2. Instituty rodinného práva podle úpravy v občanském zákoníku.
  3. Poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
  4. Problematika náhradní rodinné péče.
  5. Ochrana dětí před sociálně-patologickými jevy.
  6. Související právní úprava, zejména občanského, pracovního, medicínského a trestního práva.  
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK