PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Pohyb a životní styl - OPBY2P111A
Anglický název: Movement and Lifestyle
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P105A
Je prerekvizitou pro: OPBY2P133B, OPBY2P115A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.09.2020)
Předmět přináší vhled do teoretického zázemí pohybových aktivit u různých druhů zdravotních oslabení. Má motivační charakter pro hlubší studium dané problematiky, rozvíjí vztah k pohybovým aktivitám a sportu. Poskytuje základ pro výchovnou, lektorskou a poradenskou činnost v otázkách celoživotního provádění pohybových činností podporujících zdraví.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. (26.09.2020)

Cílem předmětu je získání přehledu a uvedení do teoretického zázemí pohybových aktivit u různých druhů oslabení v širších souvislostech filozofických, společenských i z hlediska životního stylu člověka jako jednotlivce.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. (26.09.2020)

Základní:

BARTŮŇKOVÁ, S. Fyziologie člověka a tělesných cvičení. Praha : Karolinum, 2006. 285s. ISBN 80-246-1171-6

DOBEŠ, M.; DOBEŠOVÁ, P. Základy zdravotního cvičení. Havířov : DOMIGA, 2006.

JANSA, P. Pedagogika sportu. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012, 226 s. ISBN 978-80-246-2026-8.

JANSA, P. Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014, 116 s. ISBN 978-80-246-2444-0.

KLESCHT, V. 5 pilířů zdravého života. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, 176 s. ISBN 978-80-251-2149-8.

KREJČÍK, V. Dejte šanci pohybu. Vyd. 1. V Praze: Ikar, 2007, 159 s. ISBN 978-80-249-0828-1.

MARCUS, B.H.; FORSYTH, L.H. Psychologie aktivního způsobu života: Motivace lidí k pohybovým aktivitám. Praha : Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-654-4

NEUMANN, D. Dítě s diabetem v kolektivu dětí: glosy pro učitele, vychovatele a trenéry. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013, 71 s. Lékař a pacient. ISBN 978-80-204-2935-3.

SYSLOVÁ, V. aj. Zdravotní tělesná výchova, II. část - zdravotní tělesná výchova při jednotlivých druzích oslabení. Praha : ČASPV, 2003

 

Doporučená: 
HAVLÍNOVÁ, M. Program podpory zdraví ve škole: rukověť projektu Zdravá škola. 2. rozš. vyd. Praha : Portál, 2006. 311 s. ISBN 80-7367-059-3

MÜLLEROVÁ, A. Wellness jako životní styl. 1. vyd. Brno: ERA, 2008, 129 s. Zdravá rodina (ERA). ISBN 978-80-7366-134-2.

RYCHLÍKOVÁ, E. Hodnocení vlivů na zdraví - Health Impact Assessment (HIA) pro strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). Praha: Státní zdravotní ústav, 2006, 93 s. ISBN 80-707-1263-5.

ŠAUEROVÁ, M.; ŠPAČKOVÁ, K.;  NECHLEBOVÁ, E. Speciální pedagogika v praxi: Komplexní péče o děti se SPUCH. 1.vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4369-1.

ZVÍROTSKÝ, M. Zdravý životní styl. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014, 52 s. ISBN 978-80-7290-661-1.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (12.09.2021)

Požadavky pro ukončení předmětu:

Seminární práce- termín odevzdání do 5.12.2021 do 21,00 hod. (elektronicky)

 

Seminární práci vložit do šablony pro BP

Téma: výběr libovolného oslabení, nemoci, úrazu zpracovat teoretická východiska a navrhnout pohybové aktivity a cvičení. Formální požadavky v souladu s normou.

Rozsah seminární práce je do 7 stran textu.

 

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. (26.09.2020)

 

1. Sportovně pohybové aktivity 

2. Význam včasného a soustavného rozvoje pohybových schopností 

3. Motivace k pohybové aktivitě a sportovním činnostem.

4. Zdravotní aspekty pohybových aktivit 

5. Složky vhodného pohybového režimu s preventivním účinkem, rizika vzniku onemocnění (oběhových, metabolických aj.) u osob s nižší pohybovou aktivitou.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK