PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Psychologie zdraví - OPBY2P110A
Anglický název: Health Psychology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 50 / 50 (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P108A
Je prerekvizitou pro: OPBY2P116A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (08.09.2018)
Předmět vychází z holistického přístupu ke zdraví a zprostředkovává základní poznatky psychologie zdraví. Pozornost je věnována různým přístupům k fenoménu zdraví člověka, představeny jsou vybrané teorie zdraví a nemoci. Důraz je kladen na objasnění problematiky stresu vč. procesu zvládání zátěže. Podrobně jsou analyzovány osobnostní a situační faktory ovlivňující průběh stresové reakce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (08.09.2018)

Cílem předmětu je představení základních poznatků psychologie zdraví a zprostředkování hlubšího a širšího pohledu na psychologické faktory, které hrají důležitou roli ve zdraví i nemoci.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (05.10.2020)

Z důvodu mimořádných opatření bude kontaktní výuka předmětu nahrazena on-line kurzem v LMS Moodle - krátký název předmětu: OPBY2P110A  (přihlašovací klíč obdrželi zapsaní studenti e-mailem). V této souvislosti se mění i požadavky ke zkoušce: nebude-li možné realizovat zkoušku prezenčně (formou rozpravy nad písemným testem), bude nahrazena on-line zkouškou.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (08.09.2018)

KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha : Academia, 2005. ISBN 80-200-1307-5.
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-551-2.
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0179-0.
MURRAY, M. (ed.) Critical Health Psychology. New York : Palgrave Macmillan, 2004. ISBN 978-0-333-99034-6.
ZVÍROTSKÝ, M. Úvod do zdravotní gramotnosti pro pedagogy. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-431-0.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (08.09.2018)

Zkouška má formu rozpravy nad vypracovaným didaktickým testem, který vychází z hlavních tematických okruhů a doporučené studijní literatury.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (08.09.2018)

1. Úvod do psychologie zdraví, přehled oborů studujících zdraví a nemoc, základní pojmy.
2. Holistický přístup k lidskému zdraví.
3. Nemoc v životě člověka.
4. Kvalita života ve vztahu ke zdraví a nemoci.
5. Biologické teorie stresu, fyziologie stresu.
6. Psychologické teorie stresu, zvládání stresu.
7. Moderátory stresu – osobnostní faktory.
8. Moderátory stresu – situační faktory.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK