PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Výživa II - OPBY2P109A
Anglický název: Nutrition II
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 50 / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P106A
Anotace
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (09.08.2022)
Tento předmět navazuje na předmět Výživa člověka (Výživa I). Přináší vhled do specifikace jednotlivých potravinářských komodit, do systému zabezpečujícího bezpečnost a nezávadnost potravin, do změn nutriční hodnoty stravy v důsledku skladování a technologických úprav.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (26.07.2018)

Cílem předmětu je poskytnout hlubší vhled do specifikace jednotlivých potravinářských komodit, do systému zabezpečujícího  nezávadnost potravin, do změn nutriční hodnoty stravy v důsledku skladování a  technologických úprav a seznámit studenty s různými alternativními výživovými směry.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.07.2018)

PÁNEK, J.;POKORNÝ J.; DOSTÁLOVÁ J. Základy výživy a výživová politika. VŠCHT Praha, 2007. ISBN: 978-80-7080-468-1 

DOSTÁLOVÁ J.; KADLEC P. a kol. Technologie potravin: Potravinářské zbožíznalství. Nakladatelství KEY Publishing, s. r. o., Ostrava, 2014, 1. vydání. ISBN 978-80-7418-208-2

MARÁDOVÁ, Eva. Výživa a hygiena ve stravovacích službách. 2. vyd. Praha : VŠH, 2007. 196 s. ISBN 978-80-86578-69-9

VELÍŠEK, J. Chemie potravin I. - III. Tábor : OSSIS, 1999. ISBN 80-902391-5-3 

HRNČÍŘOVÁ, Dana a Marcela FLORIÁNKOVÁ. Výživa ve výchově ke zdraví: příručka pro učitele k e-learningovému kurzu. Praha: Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin, 2014. ISBN 978-80-7434-166-3

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (09.08.2022)

Požadavky ke zkoušce:

Zkouška se skládá ze dvou částí, a to z:

- vypracování všech úkolů zadaných k danému předmětu v Moodle a jejich odevzdání v předem daném termínu (nutné získat minimálně 60 b. z každého průběžného úkolu) 

a

- ústní zkoušky. Jedná se o souhrnnou zkoušku z předmětů Výživa člověka a  Kvalita a bezpečnost poživatin. Student má k úspěšnému absolvování ústní zkoušky max. 3 pokusy  (jeden řádný pokus a dva opravné). Student si tahá jedno číslo otázky. Pod každým číslem otázky je uvedena jedna podotázka z předmětu Výživa člověka a jedna podotázka z předmětu Kvalita a bezpečnost poživatin. Studen musí zdárně odpovědět na obě části zkoušky.

Pokud nebudou všechny zadané úkoly odevzdány v Moodle v uvedeném termínu nebo student z každého průběžného úkolu nezíská min. 60 b., nebude připuštěn k závěrečnému testu a nesplní tak všechny požadavky ke zkoušce, a tudíž si bude muset předmět opakovaně zapsat v dalším roce!!

Ze závažných důvodů si student může před daným termínem odevzdání úkolu do Moodle písemně (e-mailem) požádat o  posunutí termínu odevzdání na jiný. předem určený, termín.

Student má na úspěšné absolvování ústní zkoušky celkem tři pokusy (jeden řádný a dva opravné).

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (09.08.2022)

1.Repetitorium z Výživy člověka (Výživy I)

2. Systém zajišťování bezpečnosti potravin v ČR a EU.

3. Kvalita potravin v ČR.

4. Základy zbožíznalství.

5. Doplňky stravy a jejich využití.

6. Změna výživové hodnoty potravin během kulinárního zpracování.

7. Změna výživové hodnoty potravin během skladování.

8. Platná legislativa v oblasti hromadného stravování.

9. Projekty podpory zdravého stravování na školách.

10. Výuka zdravé výživy nejen teoreticky, ale i prakticky (projekt studentů).

11. Senzorické posouzení vybraných potravinářských výrobků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK