PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Základy sociální psychologie - OPBY2P108A
Anglický název: Introduction to Social Psychology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 60 / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radka High, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P101A
Je prerekvizitou pro: OPBY2P110A, OPBY2P128B, OPBY2P131B, OPBY2P132B, OPBY2P134B
Je záměnnost pro: OKBY2P108A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (01.12.2017)
V předmětu se studenti seznámí s charakteristikou sociálních skupin a jejich dynamikou. Získají přehled o základních tématech sociální psychologie, zejména sociální percepci, vytváření schémat, kategorizaci a strategii utváření dojmu. Získají teoretická východiska pro zpracování jednoduchých diagnostických šetření zaměřených na charakteristiku jedince i sociální skupiny. Osvojí si dovednosti nezbytné pro realizaci těchto šetření, pro analýzu získaných údajů a pro jejich interpretaci.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (01.12.2017)

Cílem předmětu je seznámit studenty s charakteristikou sociálních skupin a jejich dynamikou.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Radka High, Ph.D. (16.02.2021)

Výuka bude probíhat formou videokonference v prostředí Zoom:

https://cuni-cz.zoom.us/j/97796527846?pwd=bmZlV1Y5cmFyTlR6a1dvNm9NNDg1Zz09

Meeting ID: 977 9652 7846
Passcode: 825206

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Radka High, Ph.D. (25.02.2020)

HIGH, R.; STŘÍBRSKÁ, J. Sociální psychologie. Studijní materiál k předmětu sociální psychologie. Praha.

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha, Grada 2007. ISBN 978-80-247-1168-3

VALENTOVÁ, L. Školní třída jako sociální skupina - distanční studijní text PedF UK.

VÝROST, J.; SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1428-8

HADJ-MOUSSOVÁ, Z. Sociální psychologie.Praha: Univerzita Karlova v Praze-Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-118-4.

HADJ-MOUSSOVÁ, Z. Pedagogická psychologie pro vychovatele. Praha: Univerzita Karlova v Praze-Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-7290-243-1.

NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. 2. vyd. rozš. a přeprac. Praha : Academia, 2009. 498 s. ISBN 978-80-200-1679-

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Radka High, Ph.D. (16.02.2021)

Vzhledem k epidemiologické situaci je předmět zakončen zkouškou, která bude hodnotit kvalitu průběžně odevzdávaných úkolů v moodlu.

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (01.12.2017)

1. Sociální vztahy ve věkově homogenní a nehomogenní skupině, zvláštnosti osobních a skupinových vztahů.

2. Sociální percepce a interpretace, schémata a kategorizace osob. Diagnostika sociálních vazeb.

3.  Chování jako determinanta sociální percepce. Autorita a její přijetí skupinou.

4. Pedagogicko-psychologické otázky rozvíjení schopností a dovedností, tvořivosti, motivace, zájmu.

5. Utváření hodnotového systému. Postoje  - funkce postojů a postojová změna.

6. Modely způsobů výchovy, vývoj dětí při různých formách způsobů výchovy.

7. Možnosti vyrovnávání se s náročnými životními situacemi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK