PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Multikulturní výchova - OPBY2P107A
Anglický název: Multicultural Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 60 / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P101A
Záměnnost : OKBY2P107A
Je záměnnost pro: OKBY2P107A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (05.02.2019)
Předmět je zaměřen na rozvoj vzdělávání v multikulturní společnosti. Zaměřuje se na opodstatnění multikulturní výchovy v kontextu aktuálních celospolečenských změn v Evropě a ve světě. Důraz je kladen na výklad příčin a návazných souvislostí s fenoménem migrace. Součástí programu je deskripce současného pojetí multikulturní výchovy a situace na školách. Kritická analýza a pochopení odlišností by měly utvářet motivaci k interkulturním výměnám, podporovat pocit solidarity a schopnost reflektovat sociální a ekonomické nerovnosti.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (23.02.2018)

Cílem předětu je připravit studenty na vlastní pedagogickou  práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (13.05.2019)
•Balabánová, H.: Praktické zkušenosti se vzděláváním romských dětí. Praha, MENT 1995.
•Balabánová, H.: Romské děti v systému českého základního školství a jejich následná profesionální příprava a uplatnění (1945 - 1998). Praha, Socioklub 1999.
•Balabánová, H.: Praktické zkušenosti se vzděláváním romských dětí. Praha, MENT 1995.
•Badegruber, B.: Otevřené učení. Praha, Portál 1997.
•Čermák, M., Špondrová, P.: Férová škola nediskriminuje. Brno, Liga lidských práv 2007.
•Ditrich, P.: Individualizace a diferenciace. Praha, UIV 1992.
•Fabiánová, T.: Sar me phiravas ardre škola. Jak jsem chodila do školy. ÚDO 1992.
•Fischer, R.: Učíme děti myslet a učit se. Šotolová, E.: Vzdělávání Romů. Praha, Portál 1995.
•Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál 1997.
•Gabal, I.: Etnické menšiny ve střední Evropě. Praha, G plus G 1999.
•Gac (Gabal report). Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. Praha, MPSV 2006
•Hrabal, V., Man, F., Pavelková, I.: Psychologické otázky motivace ve škole. Praha, SNP 1989.
•Hrubá, J.: Čeština pro děti cizinců; Metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin. Brno, PdF MU 2004.
•Children´s Resources International kol.: Začít spolu – program dětského vývoje pro 1. stupeň, Praha, OSF 1995.
•Jesenský, J.: Prostor pro integraci. Praha, Comenia Consult 1993
•Kargerová, J., Krejčová, V.: Vzdělávací program – Začít spolu – průvodce programem pro první stupeň základní školy. Praha, Portál 2003.
•Hrabal, V., Man, F., Pavelková, I.: Psychologické otázky motivace ve škole. Praha, SNP 1989.
•Hrubá, J.: Čeština pro děti cizinců; Metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin. Brno, PdF MU 2004.
•Children´s Resources International kol.: Začít spolu – program dětského vývoje pro 1. stupeň, Praha, OSF 1995.
•Jesenský, J.: Prostor pro integraci. Praha, Comenia Consult 1993
Kargerová, J., Krejčová, V.: Vzdělávací program – Začít spolu – průvodce programem pro první stupeň základní školy. Praha, Portál
•Kasíková, H., Valenta, J.: Reformu dělá učitel aneb diferenciace, individualizace, kooperace ve vyučování. Praha, Sdružení pro tvořivou dramatiku 1994.
•Kasíková, H.: Kooperativní učení a vyučování. Praha, Karolinum 2001.
•Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha, Portál 1999.
•Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., Kopřivová, T.: Respektovat a být respektován. Kroměříž, Spirála 2005.
•Kovaliková, S.: Integrovaná tematická výuka. Kroměříž, Spirála 1995.
•Lacková, E.: Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Praha, Triáda 1997.
•Lang, G., Berberichová, Ch.: Každé dítě potřebuje speciální přístup. Praha, Portál 1998.
•Rýdl, K.: Metoda týmového vyučování. Praha, Strom 1996.
•Silberman. M.: 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha, Portál 2001.
•Kasíková, H., Valenta, J.: Reformu dělá učitel aneb diferenciace, individualizace, kooperace ve vyučování. Praha, Sdružení pro tvořivou dramatiku 1994.
•Kasíková, H.: Kooperativní učení a vyučování. Praha, Karolinum 2001.
•Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha, Portál 1999.
•Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., Kopřivová, T.: Respektovat a být respektován. Kroměříž, Spirála 2005.
•Kovaliková, S.: Integrovaná tematická výuka. Kroměříž, Spirála 1995.
•Lacková, E.: Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Praha, Triáda 1997.
•Lang, G., Berberichová, Ch.: Každé dítě potřebuje speciální přístup. Praha, Portál 1998.
•Rýdl, K.: Metoda týmového vyučování. Praha, Strom 1996.
•Silberman. M.: 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha, Portál 2001.
•Spilková, V.: Jakou školu potřebujeme? Praha, Strom 1994.
•Šotolová, E.: Vzdělávání Romů. Praha, Grada 2001.
•Štech, S.: Škola stále nová. Praha, Karolinum 1992.
•Varianty.: Příručka pro interkulturní vzdělávání. Praha, Člověk v tísni 2002.
•Zelinková, O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha, Portál 2001.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (23.02.2018)

Zápočtový test minimální úspěšnost 75%, uzavřené a otevřené otázky.3 termíny testu.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (13.05.2019)
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.11.2010)

1. Multikulturalismus a interkulturní vzdělávání.

2. Kultura, skupiny, identita, interkulturní vztahy, stereotypy a předsudky.

3. Minority, Romové, cizinci v ČR.

4. Uprchlíci a migranti.

5. Interkulturní vzdělávání v kontextu českého školství.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (23.02.2018)

Aktivní účast ve výuce.

Zápočtový test min. úspěšnost 75% otevřené i uzavřené otázky, 3 termíny zápočtového testu. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK