Teorie životního stylu - OPBY2P104A
Anglický název: Theory of Life Style
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 60 / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Záměnnost : OKBY2P104A
Je záměnnost pro: OKBY2P104A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (13.07.2017)
Předmět poskytuje studentům základní znalosti o životním způsoby a životním stylu současné generace, včetně alternativních životních stylů ve stále rychleji proměňující se společnosti vzhledem k otevřenosti sociokulturních hranic, globalizaci. Vymezení základních pojmů: životní způsob, životní styl, životní sloh, kvalita života, životní úroveň. Životní styl společnosti a životní způsob individua, životní styl a kultura. Analyzuje jednotlivé životní styly a způsoby života včetně subjektivních determinantů, hodnot i sociálního rozvrstvení. Důsledky globalizace na variabilitu a rychlé metamorfózy životního stylu, diferenciace životního stylu vzhledem k lokalitě, vzdělání, vliv médií na změnu (manipulaci) spotřebitelského životního stylu a problém ztráty tradice. Vliv prostředí na utváření životního stylu. Variability životních stylů české mládeže
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (13.07.2017)

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o životním způsobu a životním stylu současné generace, včetně alternativního rizikového chování a jednání.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (27.09.2020)

Distanční forma výuky

V souvislosti se zavedením mimořádných opatření bude výuka probíhat dle rozvrhu v prostředí MS Teams. Konkrétní odkaz/kód bude všem zapsaným studentům zaslán nejpozději den před výukou.

Prezentace, literatura ke studiu, úkoly k vypracování a další informace budou k dispozici v Moodlu. Přihlašovací údaje dostanou studenti v dostatečném předstihu před prvním setkáním.

Požadavky na ukončení předmětu zůstávají stejné, mění se pouze forma výuky.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (13.07.2017)

DUFFKOVÁ, J.; URBAN, L.; DUBSKÝ, J. Sociologie životního stylu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008.

FROMM, E. Mít či být. Praha: Aurora, 2001.

JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2007.

KRAUS, B. POLÁČKOVÁ, V. Člověk, prostředí, výchova. Brno: Paido, 2001.

KUBÁTOVÁ, H. Sociologie životního způsobu. Praha: Grada Publishing, 2010.

MAREK, J.; STRNAD, A.; HOTOVCOVÁ, L. Bezdomovectví  v kontextu ambulantních sociálních služeb. Praha: Portál, 2012.

MOŽNÝ, I. Rodina a společnost. Praha: SLON, 2008.

PETRUSEK, M. a kol. Dějiny sociologie. Praha: Grada, 2011.

SMOLÍK, J. Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. Praha: Grada, 2010.

VÁGNEROVÁ, M.; CSÉMY, L.; Marek, J. Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí. Praha: Karolinum, 2013.
 
VESELÝ, K.; VLADIMÍR 518; SOUČEK, T. Kmeny: Současné městské subkultury. Praha: Bigg Boss, Yinachi, 2011.
 
VLADMÍR 518 a kol. Kmeny 0: městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989. Praha: Bigg Boss a Yinachi, 2013.

 

 
 
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (11.09.2019)

1. část - odevzdání seminární práce dle sdělených požadavků a úspěšné obhájení seminární práce (v případě neúspěchu je možné postup opakovat pouze 1x) .

2. část - písemný test - 75 %. Studenti mají na splnění zápočtu 3 pokusy, z toho 2 opravné.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (13.07.2017)

Základní terminologie, životní styl a životní způsob.

Diferenciace a alternativnost životních stylů.

Životní styly v postmoderní společnosti.

Životní styl současné rodiny, jednotlivce.

Proměny životních stylů ve 21. století.

Sociálně deviantní životní styly (bezdomovectví, závislosti, kriminalita,....).