PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Základy práva - OPBY2P103A
Anglický název: Basics of Law
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 60 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3361
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Bc. Miroslav Špecián, CSc., Ph.D.
Vyučující: JUDr. Bc. Miroslav Špecián, CSc., Ph.D.
Korekvizity : OPBY2P101A
Je korekvizitou pro: OPBY2P101A
Je prerekvizitou pro: OPBY2P113A
Je záměnnost pro: OKBY2P103A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)
Předmět seznamuje se základními prameny a principy práva. Je zaměřen na získání právního povědomí a znalostí z oblasti platných právních norem, a to ze základních odvětví právního řádu - trestní právo, správní právo (a z něj zejména školské právo), občanské právo, obchodní právo, rodinné právo, kterému je věnována zvýšená pozornost. V rámci předmětu je kladen důraz na praktické příklady z jednotlivých odvětví práva a praktické využití poznatků studenty v jejich profesním i běžném životě. V rámci předmětu je studentům umožněna návštěva soudního řízení, trestního i občanskoprávního.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)

Cílem předmětu je získání právního povědomí a znalostí z oblasti platných právních norem, zejména praktické využití právních informací v praktickém životě.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (29.09.2020)

Komunikace se bude uskutečňovat přes mail, on-line a v Moodle.

Přímá výuka se přesune do on-line prostředí. Prosím, zajistěte si přístup k internetu, mikrofon a popř. i kameru a připojte se vždy včas zde:


Wed, Oct 14, 2020 4:15 PM - 7:15 PM (CEST)

Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.

https://global.gotomeeting.com/join/711340805

You can also dial in using your phone.
(For supported devices, tap a one-touch number below to join instantly.)

Czech Republic: +420 2 96 21 62 28
- One-touch: tel:+420296216228,,711340805#

Access Code: 711-340-805

New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts: https://global.gotomeeting.com/install/711340805

Odkaz na Moodle máte uvedený v SISu. Vstupní klíč (k zápisu) k předmětu do Moodlu obdržíte do mailu, který máte uvedený v SISu. V Moodlu naleznete studijní materiály.

Vlastní průběh písemné zkoušky, vzhledem k možným preventivním hygienickým opatřením (COVID-19), bude upřesněn v průběhu semestru.

 

 

 

 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)

JANKŮ, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 5. Vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-494-0.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobody

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění

Zákon č. 141//1961 Sb., trestní řád, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  v platném znění

 

ČUHELOVÁ, J. Základy práva pro pedagogy I. 1. vyd. Ostrava : Key Publishing, 2009. 254 s. ISBN 978-80-7418-023-1

ČUHELOVÁ, J. Základy práva pro pedagogy II. 1. vyd. Ostrava : Key Publishing, 2009. 190 s. ISBN 978-80-7418-024-8

Práva dítěte v dokumentech. 1. vyd. Praha : Themis, 1998. ISBN 80-8521-56-7

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)

Písemný test v podobě otevřených otázek bez variant v rozsahu odpřednášených témat - k úspěšnému absolvování zkoušky je nutné dosáhnout min. 75 %.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)

1.       Obecné základy práva.

2.       Ústavní právo.

3.       Trestní právo a přestupky.

4.       Trestní právo v praxi.

5.       Správní právo a školské právo.

6.       Občanský zákoník.

7.       Občanské soudní řízení.

8.       Občanské právo v praxi.

9.       Rodinné právo.

10.      Rodinné právo v praxi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK