PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Somatologie I - OPBY2P102A
Anglický název: Somatology I
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 60 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Alena Thorovská
Vyučující: PhDr. Alena Thorovská
Záměnnost : OKBY2P102A
Je prerekvizitou pro: OPBY2P105A, OPBY2P106A
Je záměnnost pro: OKBY2P102A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)
Předmět má propedeutický charakter a jeho cílem je vybavit studenty teoretickými znalostmi funkčně pojaté somatologie. Obecně biologický úvod slouží k zopakování a prohloubení středoškolského učiva a navazuje na něj rozšířený výklad anatomie a fyziologie vybraných tělních soustav. Důraz je důsledně kladen na ty partie učiva, které jsou podstatné pro pochopení biologických determinant, možností a limitů lidského organismu, a to se zřetelem na zaměření oboru výchova ke zdraví.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)

Cílem předmětu je vybavit studenty teoretickými znalostmi funkčně pojaté somatologie.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (29.09.2020)

Materiály z přednášek a informace o možnostech interaktivních konzultací budou dostupné v Moodlu. https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=7739 Klíč bude poskytnut zapsaným studentům. 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (02.10.2018)

DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie. Praha : Grada, 2009. 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4.

DYLEVSKÝ, I. Somatologie. Olomouc : Epava, 2000. 480 s. ISBN 80-86297-05-5.

DYLEVSKÝ, I. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc : EPAVA, 1995. ISBN 80-901667-0-9.

ELIŠKOVÁ, M., ŇANKA, O. Přehled anatomie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. 309 s. ISBN 80-246-1216-X.

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2010. 270 s. ISBN 80-7184-867-7.

SCHREIBER, M. a kol. Funkční somatologie. Praha : H&H, 2007. 468 s. ISBN 80-86022-28-5.

 

HRUŠKA, M. Fyziologie živočichů a člověka pro učitele I. díl. Hradec Králové: Gaudeamus, 1994. ISBN 80-7041-840-0.

HRUŠKA, M. Fyziologie živočichů a člověka pro učitele II. díl. Hradec Králové: Gaudeamus, 1994. ISBN 80-7041-984-9.

KOPECKÝ, M., CICHÁ, M. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc : UP, 2005. 263 s. ISBN 80-244-1072-9.

ŠMARDA a kol. Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál, 2004. 422 s. 978-80-7367-343-7.

KŘIVÁNKOVÁ, M., HRADOVÁ, M. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 244 s. ISBN 80-247-2988-6.

ZÁVODSKÁ, R. Biologie buněk. 1. vyd. Praha : Scientia, 2006. 160 s. ISBN 80-86960-15-3.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (01.09.2017)

Požadavky k zápočtu:úspěšné absolvování zápočtového testu - otevřené i uzavřené otázky, popis obrázku vztahující se k dané problematice (min. 70%).  Pro získání zápočtu lze využít maximálně čtyři termíny.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (26.11.2018)

1. Vlastnosti živé hmoty, její integrační stupně - geny, buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy.

2. Základy cytologie, histologie a organologie člověka.

3. Muskuloskeletární systém.

4. Kardiovaskulární systém.

5. Respirační systém.

6. Gastrointestinální systém.

7. Smyslová soustava

8. Urogenitální systém.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK