PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Seminář k bakalářské práci - OPBG2G142B
Anglický název: Bachelor Thesis Seminar
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 17 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (08.09.2022)
Cílem předmětu je seznámit studující se smyslem, podstatou a způsobem sepsání bakalářské závěrečné práce, a to po stránce obsahové i formální. Obsah kurzu tvoří: Jak číst odborné texty. Jak psát odborný text (odborný styl, logika a struktura empirické stati). Doporučení pro zpracování bakalářské práce. Čeho se vyvarovat při psaní bakalářské práce. Hlavní zásady publikační etiky (přesnost citace, všeobecně známá fakta, původní myšlenka, poznámkový a odkazový aparát, seznam literatury). Hlavní zásady ústního projevu (prezentace, jak si připravit podklad, vizuální doprovod, jak si počínat v diskuzi, obhajoba bakalářské práce). Prezentace jednotlivých prací.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (08.09.2022)

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. Velká řada (Votobia). ISBN 80-7198-173-7.

GLOGAR, Alois. Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce. Vyd. 2. upr. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2001, 106 s. ISBN 80-7318-011-1.

HOLOUŠOVÁ, Drahomíra. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2. přeprac. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1999, 110 s. ISBN 80-7067-841-0.

POENICKE, Klaus. Die schriftliche Arbeit: Materialsammlung und Manuskriptgestaltung für Fach-, Seminar- und Abschlussarbeiten an Schule und Universität. 2. verbes. Aufl. Mannheim: Dudenverlag, 1989, 32 s. Duden. ISBN 3-411-04232-x.

EWALD, STANDOP, Matthias, L. Die Form der wissenschaftlichen Arbeit: ein unverzichtbarer Leitfaden für Studium und Beruf. 16., korrigierte und erg. Aufl. Wiebelsheim: Quelle & Meyer, 2002. ISBN 3494013187.

ŠVINGALOVÁ, Dana. Metodické pokyny pro zpracování bakalářských prací. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita, Fakulta pedagogická, 2003, 43 s. ISBN 80-7083-704-7.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (26.08.2021)

1. Jak číst odborné texty.

2. Jak psát odborný text (odborný styl, logika a struktura empirické stati).

3. Doporučení pro zpracování bakalářské práce.

4. Čeho se vyvarovat při psaní bakalářské práce.

5. Hlavní zásady publikační etiky (přesnost citace, všeobecně známá fakta, původní myšlenka, poznámkový a odkazový aparát, seznam literatury).

6. Hlavní zásady ústního projevu (prezentace, jak si připravit podklad, vizuální doprovod, jak si počínat v diskuzi, obhajoba bakalářské práce).

7. - 12. Prezentace jednotlivých prací.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (08.09.2022)

Prezentace připravované práce v semináři.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (08.09.2022)
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3870
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK