PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly literatury pro děti a mládež - OPBG2G136B
Anglický název: Selected Chapters of Literature for Children
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)
Obsahem kurzu je literatura pro děti a mládež poslední třetiny 20. a začátku 21. století, zejména autoři, kteří získali významná mezinárodní ocenění a jejichž díla byla alespoň zčásti přeložena do češtiny. Pozornost bude věnována vždy jednomu tématu a dílu podle zájmu studentů. Východiskem se stane četba ukázek z děl následně jmenovaných autorů + četba jednoho rozsáhlejšího díla, o němž se bude referovat ve skupině. Důraz bude kladen na prózu, - na tvorbu Ch. Nöstlingerové nebo J. Krüsse - jediné německy píšící autory oceněné medailí Hanse Christiana Andersena; - ne česko-německé kulturní vztahy - tvorbu Otfrieda Preußlera (např. na pohádkový román Malá čarodějnice, na román pro mládež Krabat a na román Útěk do Egypta přes Království české); - na romány mapující současný život mládeže a mladých dospělých (W. Herrndorf - Tschick, T. Bach - Marsmädchen) s tématem vzpoury proti dospělým a prvních lásek; - na romány pro starší dětské čtenáře a pro mládež (A. Steinhöfel - Rico, Oskar und Tieferschatten), romány vyznačující se detektivním zápletkou, sociálním nábojem a humorem; - na fantasy, kterou bude reprezentovat tvorba W. Hohbeina (např. Děti kapitána Granta) nebo M. Endeho (např. Nekonečný příběh); - na antropomorfizovanou prózu, která bude zastoupena románovou sérií D. Reicheho s titulním románem Freddy, wildes Hamsterleben nebo knížkami s medvědími hrdiny od rakouského autora L. Varvasovszkeho; tématem je satirické ztvárnění současného světa dětí i dospělých; - na je literaturu s tématem holocaustu a 2. světové války, z níž bude věnována pozornost tvorbě M. Presslerové.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)

Získání základního přehledu o současné německy psané tvorbě a autorech literatury pro děti a mládež, zdokonalit své schopnosti a dovednosti z oblasti literární analýzy a interpretace, získat interkulturní náhled na danou problematiku.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a95d8214c2a944991962fc25d5980835f%40thread.tacv2/conversations?groupId=58f9b9f3-d5ac-47fa-86c7-949254796b52&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)

BESEDOVÁ, Petra. Literatura pro děti a mládež ve výuce cizích jazyků. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041-311-1.

CORNEJO, Renata; ARNOLD, Heinz; ZEIDLER Hans-Bernhard; JEHLIČKOVÁ Jarmila.  Deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur: Anthologie. Ústí nad Labem: UJEP, 2000. ISBN 80-7044-332-4.

ČEŇKOVÁ, Jana a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-095-X.

ČEŇKOVÁ, Jana (ed.) Válečné dětství a mládí (1939 – 1945) v literatuře a publicistice. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3413-5.

DOROVSKÝ, I. a kol. Slovník autorů literatury pro děti a mládež I. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-314-5.

EWERS, Hans-Heino. Literatur für Kinder und Jugendliche. Eine Einführung. München: Wilhelm Fink Verlag, 2008 a) ISBN 978-3-7705-3484-8.

GLOSÍKOVÁ, Viera; TVRDÍK Milan et al. Slovník němeky píšících spisovatelů: Německo. Praha: Libri, 2018. ISBN 978-80-7277-560-6.

SEIBERT, E. Themen, Stoffe und Motive in der Literatur für Kinder und Jugendliche. Wien: Facultas Verlag- und Buchhandel, 2008. ISBN 978-3-8252-3073-9.

WILD, Reiner (Hrsg.) Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart; Weimar: Verlag J. B. Metzler, 2008. ISBN 978-3-476-01980-6.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)

1. Organizační pokyny.

2. Ch. Nöstlingerová: Franzensgeschichtten; Gedichte von J. Krüss; 

3. D. Reiche: Freddy. Das wilde Hamsterleben; Bärenbücher von L. Varvasovszky

4. O. Preußler: Die kleine Hexe (nebo Krabat)

5. A. Steinhöfel: Rico-Romane

6. Michael Ende: Die unendliche Geschichte (nebo Momo)

7. W. Herrndorf: Tschick

8. Mirjam Pressler: Malka Mai (oder Das Buch für Hanna)Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)

75% docházka, aktivní účast na semináři, plnění drobných úkolů vztahujícíh se k jednotlivým autorům a dílům; referát (skupinová práce).

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)

Studijní opory modifikovaná pro distanční studium je dostupná: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8599

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK