PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Praktická fonetika - OPBG2G131B
Anglický název: Practical Phonetics
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 27 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (05.09.2021)
Cílem předmětu je prohloubení znalostí v problematice spisovné normované výslovnosti německého jazyka. Seminář navazuje na obsah předmětu Fonetika a fonologie I a II s tím, že hlavní důraz je kladen na praktický nácvik standardní spisovné výslovnosti německého jazyka. Pozornost je věnována stylistickým a regionálním variantám výslovnosti německého jazyka, dále oslabení znělosti závěrových souhlásek a aspirace. Je procvičována výslovnost v tematických celcích a gramatických oblastech, které činí českým mluvčím obtíže, jako je výslovnost číslovek, zeměpisných pojmů, gramatických pojmů, názvy sportů, jména osobností německy mluvících zemí apod. Výslovnost studentů je korigována pomocí nahrávek rodilých mluvčích a také pomocí nahrávek vlastního ústního projevu.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (05.09.2021)
 
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (13.09.2020)

Doporučená literatura:

HIRSCHFELD, U., REINKE, K. 33 Aussprachespiele : Deutsch als Fremdsprache.  Stuttgart: Ernst Klett, 2009. ISBN 978-3-12-675183-4.

HIRSCHFELD, U., REINKE, K. Phonetik Simsalabim. Berlin; München: Langenscheidt, 1998. ISBN 3-468-90540-8.

HIRSCHFELD, U., REINKE, K., STOCK, E. Phonothek intensiv: Aussprachetraining. Berlin; München: Langenscheidt, 2007. ISBN 3-468-90540-8.

ALTMANN, H., ZIEGENHAIN, U. Phonetik, Phonologie und Graphemik fürs Examen. 2. Aufl. Götingen, Vandenhoeck &Ruprecht, 2007. ISBN 978-3-525-26545-1.

DIELING, H., HIRSCHFELD, U. Phonetik lehren und  lernen. München: GI, Langenscheidt, 2000. ISBN 3-468-49654.

Fiukowski, H. Sprecherzieherisches Elementarbuch. 7., neu bearb. Aufl. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2004. ISBN 3-484-73000-5.

GRASSEGER, H. Phonetik, Phonologie. 3. Aufl. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag, 2006. ISBN978-3-8248-0483-2.

Hakkarainen. H. J. Phonetik des Deutschen. München: W. Fink Verlag, 1995. ISBN 3-8252-1835-X.

Pétursson, M., NEPPERT, J.M.  Elementarbuch der Phonetik. 3. Durchges. Und. Bearb. Aufl. Hamburg: Helmut Buske, 2002. ISBN 3-87548-318-9.

POMPINO-MARSCHALL, B. Einführung in die Phonetik. 3. Durchges. Aufl. Berlin: Walter de Gruyter, 2009. ISBN 978-3-11-022480.

Rausch, R., Rausch, I. Deutsche Phonetik für Ausländer. Leipzig: Langenscheidt, 1991.

STOCK, E., HIRSCHFELD, U. Phonotek : Deutsch als Fremdsprache. München: Langenscheidt, 1996.

Das Aussprachewörterbuch Duden. Bd. 6. 6. Aufl. Mannheim: Dudenverlag, 2005. ISBN 3-411-04066-1.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (05.09.2021)

Obsah kurzu tvoří následující témata:

 1. Organizační úvod. Opakování transkripce. Slovní přízvuk jednoduchých a složených slov (13.10.)
 2. Výslovnost číslovek (20.10.)
 3. Aspirace konsonantů. Výslovnost časových určení v němčině (27.10.)
 4. Oslabená znělost konsonantů. Výslovnost gramatických pojmů (3.11.)
 5. Výslovnost konsonantu "l". Výslovnost literárních pojmů (10.11.) 
 6. Užití rázu v němčině. Výslovnost geografických pojmů (24.11.)
 7. Výslovnost konsonantů "š, č". Výslovnost regionálních variant (1.12.)
 8. Regionální varianty němčiny. Výslovnost zkratek (8.12.)
 9. Výslovnost cizích slov v němčině (především z angličtiny) (15.12.)
 10. Výslovnost vybraných slovních polí - významné osobnosti, stravování, sport a volný čas apod. (22.12.)
 11. Opakování (5.1.)

Obsah kurzu bude ještě upřesněn podle potřeb zapsaných studentů.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (05.09.2021)

Požadavky k zápočtu:

- aktivní účast na semináři (80 %)

- prezentace přiděleného tématu

- aktivní účast při závěrečném opakování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK