PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Úvod do didaktiky NJ I - OPBG2G119A
Anglický název: Introduction to Didactics of German I
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 45 / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Dagmar Švermová
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Německý jazyk a komunikace ve výuce_Svermová_FondF_2021.docx Německý jazyk a komunikace ve výuce – Manuál zpracovaný v rámci Fondu F 2021 PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (28.11.2021)
Kurz se zabývá základními termíny pro studenty nové disciplíny, která je východiskem pro jejich budoucí učitelskou profesi. Soustředí se na aplikaci obecně platných pojmů do oblasti výuky cizích jazyků a soustředí se na výuku němčiny jako cizího jazyka (problematiku DaF, DaZ a výuku němčiny v jiných než německy mluvících zemích se zaměřením na ČR). V rámci přednášek a seminářů se seznámí z kurikulárními dokumenty a strategickými materiály RE (Společný evropský referenční rámec pro jazyky, RVP). V seminářích je procvičována i komunikace se žáky v němčině. Předmět je zařazen do Fondu F 2021.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (28.11.2021)

Cílem předmětu je v rámci přednášek zprostředkovat studentům základní teoretické i praktické poznatky z didaktiky německého jazyka. Záměrem je představení teoretických poznatků didaktiky jako východisek pro praxi učitele stejně jako ujasnění zpětného působení praxe výuky jazyka na její teoretickou reflexi. V seminářích studenti aplikují získané teoretické znalosti na analýzách didaktických materiálů a kurikulí.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (28.11.2021)

není relevantní

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (28.11.2021)

Základní literatura:

HENRICI, G., RIEMER, C. Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen. 3. unveränderte Aufl. Band 1, 2. Hohengehren: Schneider Verlag, 2001. ISBN 3-87116-796-7, 3-87116-797-5.

HÖHLE, B. (Hg.) Psycholinguistik. 2. Aufl. Berlin: Akademie Verlag, 2012. ISBN 978-3-05-005920-4.

HENDRICH, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988.

CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků: Úvod do vědního oboru. Praha: ACADEMIA, 2006. ISBN 80-200-1213-3.

JANÍKOVÁ, V. Didaktik des Dutschen als Fremdsprache. Anmerkungen zu aktuellen Themen und Aufgaben zum reflektierten Selbststudium.  Brno. Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 80-210-3782-2

JANPŠ, K. Obecná didaktika-vybraná témata. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7435-224-9

KOEPPEL, R. Deutsch als Fremdsprache – Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. 2. Überarb. Aufl. Hohengehren: Schneider Verlag, 2013. ISBN 978-3-8340-1185-5.

RÖSLER, D. Deutsch als Fremdsprache : Eine Einführung. Stuttgart: J.B. Metzler, 2012. ISBN 978-3-476-02300-1.

NEUNER, G., HUNFELD, H. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Berlin: Langenscheidt, 1996. ISBN 978-3-4684-9676-9.

BARKOWSKI, H., KRUMM, H.J. (Hg.) Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen: Francke (UTB), 2010. ISBN  978-3-8252-8422-0.

KRUMM, H.J., FANDRYCH, Chr., HUFEISEN, B., RIEMER, C. (Hg.) Deutsch als Fremd- und Zweitsprache : Ein Internationales Handbuch.  Berlin, New York: de Gruyter, 2010. ISBN 978-3-1102-4024-5.

Časopis Cizí jazyky (rubrika recenze, didaktika/ metodika)

Pedagogické dokumenty pro příslušné typy a stupně škol, učebnice NJ

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Council of Europe. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

FUNK, Hermann. „Methodische Konzepte für den Deutsch als Fremdsprache – Unterricht“. In: KRUMM, Hans-Jürgen et al. (orgs.) Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch, v. 1, Berlin/New York: de Gruyter, 2010, p. 940-952.

 

Doporučená literatura:

BENEŠ, E. Metodika vyučování CJ. Praha: SPN, 1969.

CHODĚRA, R.; RIES, L. Výuka cizích jazyků na prahu nového století. I. a II. díl. Ostrava: 1999/2000. ISBN 8070421576. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (28.11.2021)

Požadavky ke zkoušce:

- aktivní účast na semináři (80 %)

- prezentace přiděleného tématu v semináři

- průběžné plnění úkolů

- čtení odborných článků

- úspěšné absolvování ústní zkoušky

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (28.11.2021)

Obsah předmětu tvoří témata:

Předmět zkoumání didaktiky německého jazyka, didaktika jako vědní a studijní disciplína v učitelském vzdělání a její vztah k ostatním vědním oborům

Cíle vyučování němčiny jako cizího jazyka, didaktické zásady.

Vývoj vyučování cizích jazyků, didaktické/metodické směry (z pohledu historického), alternativní metody.

Tendence vývoje vyučování cizím jazykům v postkomunikativní etapě: výuka zaměřená na žáka, na činnost, na úkoly, na autonomní učení aj.

Závazná a doporučená kurikula pro výuku cizích jazyků.

Organizační pokyny v němčině ve třídě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK