PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Jazyková cvičení V - OPBG2G117A
Anglický název: Practical Language V
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Vyučující: MA Clemens Kafka, BA, M.A.
Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Prerekvizity : OPBG2G113A
Je prerekvizitou pro: OPBG2G120A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (08.09.2022)
V jazykových cvičeních se na základě běžných textů studenti zabývají vybranými gramatickými jevy německého jazyka, jazyková cvičení zároveň podporují rozvoj všech čtyř komunikativních dovedností (poslech, mluvení, čtení a psaní). V centru pozornosti je zlepšení vyjadřovacích schopností studentů v oblasti gramatiky a slovní zásoby, cílem je postupné dosažení úrovně B2+. Nad rámec procvičování gramatických jevů určených pro všechny seminární skupiny poskytují jazyková cvičení také možnost věnovat se individuálním potřebám jazykového zdokonalování jednotlivých studentů. Gramatika: verbonominální konstrukce, synonymní slovesa/slovní obraty, interferenční chyby, rekce sloves, podstatných jmen a přídavných jmen, trpný rod (opakování a způsoby jeho nahrazování), nepřímá řeč. Tematické okruhy: umění, kultura, školství a vzdělávání, věda, výzkum.
Deskriptory
Poslední úprava: MA Clemens Kafka, BA, M.A. (22.10.2022)
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 1 hodina
Samostudium literatury (za semestr) 4 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 20 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 40 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (08.09.2022)

APELT, M.L. Wortschatz und mehr :  Übungen für die Mittel- und Oberstufe. Ismaning: Verlag für Deutsch, 1995. ISBN 3-88532-625-3.

Duden. 6., neu bearb. Aufl. Mannheim: Dudenverlag, 1998, 912 s. Duden in zwölf Bänden. ISBN 3-411-04046-7 (Bd. 11Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten).

KOLEČKOVÁ, Olga a Thomas HAUPENTHAL. Vazby německých sloves s podstatnými jmény. Vyd. 2. Praha: Polyglot, 2003, 181 s. ISBN 80-86195-23-6.

KOLEČKOVÁ, Olga. a kol. Německá synonymní slovesa: výklad, cvičení, řešení: podle nových pravidel německého pravopisu. Vyd. 2., přeprac. Praha: Polyglot, 1999. ISBN 9788086195070.

KOLEČKOVÁ, Olga a Thomas Haupenthal. Německé idiomy v praxi. 1. vyd. Praha: Polyglot, 2002. ISBN 9788086195162.

Požadavky ke zkoušce - němčina
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (01.09.2022)

Test 70% (celkem 3 pokusy). Aktivní účast v semináři.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (08.09.2022)

 

1.

 

Kunst, Kunstarten

Übungen zur Lexik  Sprichwörter/ /idiomatische Wendungen

2.

 

Künstlerische Epochen

Redewendungen/ idiomatische Wendungen

3.

 

Kultur I: Kulturverständnis

Verben mit Präpositionen

 

4.

 

Kultur II: Kulturbereiche

Verben mit Präpositionen

5.

 

Erziehung und Bildung

Perfektbildung mit haben/sein

6.

Schulwesen und Wissenschaft

Perfektbildung mit haben/sein; indirekte Rede

7.

Charakter

Adjektive mit Präpositionen

8. 

 

Beziehungen

Funktionsverben

9.

 

Deutsch-tschechische Beziehungen

Substantive mit Präpositionen

10.

Übungen und Vertiefungsübungen 

11.

Übungen und Vertiefungsübungen 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK