PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Syntax II - OPBG2G114A
Anglický název: Syntax II
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 42 / 39 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Vyučující: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Prerekvizity : OPBG2G111A
Je prerekvizitou pro: OPBG2G123A
Anotace -
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (02.01.2019)
Cílem předmětu je systemizace, prohloubení i rozšíření znalostí a upevnění dovedností v oblasti stavby konstrukcí, které nejsou náplní předmětu Syntax I. Tomuto cíli odpovídá obsah předmětu vážící se k následujícím tématům: Problematika německé věty vedlejší a dalších větných konstrukcí z teoretického hlediska, negace v němčině, aktuální členění větné, vyčleňování z větného rámce. Nácvik správného tvoření vedlejších vět způsobových, přípustkových, účelových, účinkových, srovnávacích a dalších; nácvik infinitivních a polovětných konstrukcí včetně anteponovaného atributu. Od tohoto předmětu jsou neodmyslitelné dva přístupy: a) konfrontační - srovnáváním s paralelami, podobnostmi a odlišnostmi v mateřském, tedy českém jazyce výrazně přispět k prevenci chyb vznikajících interferencí z mateřského jazyka; b) didaktický - s ohledem na prostupnost do magisterského studijního programu seznamovat se strategiemi výkladu a procvičování výše jmenovaných syntaktických konstrukcí.
Literatura
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (02.01.2019)

1. BUSSMANN, H. Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart : Alfred Kröner Verlag. ISBN 3- 520-45202-2.

2. DREYER; SCHMIDT Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Ismaning : Verlag für Deutsch, 1997. ISBN 3-88532-717-1.

3. EISENBERG, P. et al. Grammatik der deutschen Sprache. Mannheim : Dudenverlag, 1998. ISBN 3-411-04046-7.

4. EISENBERG, P. Grundriss der deutschen Grammatik : Das Wort. Stuttgart, Weimar : Verlag J. B. Metzler, 1998. ISBN 3-476-01639-0.

5. EISENBERG, P. Grundriss der deutschen Grammatik. Der Satz. Stuttgart . Weimar : Verlag J. B. Metzler, 1999. ISBN 3-476-01642-0.

6. HELBIG, G.; BUSCHA, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin, München : Langenscheidt 2001. ISBN 3-468-49493-9.

7. HELBIG, G.; BUSCHA, J. Leitfaden der deutschen Grammatik Berlin, München : Langenscheidt 2000. ISBN 3-468-49495-5.

8. PODHAJSKÁ, E. Slovníček důležitých termínů z německé gramatiky. Praha : Univerzita Karlova - PedF, 2000. ISBN 80-7290-018-8.

9. PODHAJSKÁ, E. Složitý anteponovaný přívlastek v německém odborném stylu a způsoby jeho překladu do češtiny. Praha : XXI. ročenka Klubu moderních filologů 1997.

10. POVEJŠIL, J. Mluvnice současné němčiny. Praha : Academia, 1994. ISBN 80-200- 0076-3.

11. STEDJE, A. Deutsche Sprache gestern und heute. München : Wilhelm Fink Verlag, 1989. ISBN 3-8252-1499-0.

12. SOMMERFELDT, K.-E. Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1988. ISBN 3-323-00169-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (02.01.2019)

Požadavky: 70% účast na semináři, ústní prezentace, zápočtový test + písemná zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (02.01.2019)

Syntax II - VO

1.      Satzgliedstellung. Einteilung der Sätze nach der finiten Verbform

2.      Satzgliedstellung: Besetzung des Vorfeldes, Mittelfeldes, Nachfeldes

3.      Funktionale Satzperspektive: Thema - Rhema - Struktur, Grundtypen der thematischen Progression

4.      Dependenzverbgrammatik. Angaben und Ergänzungen - allgemeine Charakteristik

5.      Dependenzverbgrammatik: Ergänzungen

6.      Dependenzverbgrammatik: Angaben

7.      Satzbaupläne. Definition der Satzbaupläne, einzelne Satzbaupläne, Valenz der Verben

8.      Infinitivkonstruktionen. Einteilung, Bedingungen der Bildung

9.      Satzgefüge. Einzelne Typen von Nebensätzen, syntaktische Beschreibung der Nebensätze (Subjekt-, Objekt- und Adverbialsätze)

10.    Satzgefüge. Einzelne Typen von Nebensätzen (Kausalsätzen). Kausal-, Konzessiv-, Konsekutiv-, Final- und Konditionalsätze

11.    Satzgefüge. Temporalsätze

12.    Diskussion

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK