PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Syntax I - OPBG2G111A
Anglický název: Syntax I
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 50 / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Vyučující: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPBG2G114A
Anotace -
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (25.09.2018)
Cílem kurzu je seznámit studenty s podstatou, funkcí a se základními pojmy německé syntaxe a možnými přístupy k rozboru německé věty. Obsah kurzu tvoří uvedení do problematiky tradičního a dependenčního pojetí gramatiky a zaměřuje se především na pojmy věta a výpověď, syntaktické jednotky a syntaktické vztahy: druhy a typy vět a jejich charakteristika (věty oznamovací, rozkazovací, tázací, přací), věta jednoduchá a souvětí, tzv. Satzäquivalente, Schaltsätze, Satzperioden. Důraz se klade především na problematiku větných členů a jejich postavení ve větě a na členění věty podle tématu a rématu.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (05.10.2020)

Přednášky a semináře budou realizovány on-line formou přes MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad05c8696a7cd41dab92b143878076818%40thread.tacv2/conversations?groupId=84120a98-3ae0-46a2-9279-1a4e3f8a9398&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Cíl a obsah předmětu, stejně jako požadavky na ukončení předmětu, zůstávají v distanční výuce nezměněné, mění se pouze forma výuky.

Literatura
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (25.09.2018)

 

BUSCHA, J. Deutsches Übungsbuch. Leipzig : VEB Verlag Enzyklopädie, 1977.

Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, 6., neu bearb. Aufl. Mannheim, 1998. EISENBERG, P. Grundriß der deutschen Grammatik. 2 Bde. Stuttgart/Weimar : Verlag J. B. Metzler, 1999.

HELBIG, G.; BUSCHA, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin und München : Langenscheidt, 2001.

HELBIG, G.; BUSCHA, J. Leitfaden der deutschen Grammatik. Berlin und München : Langenscheidt, 2000.

POVEJŠIL, J. Mluvnice současné němčiny. Praha : Academia, 1994.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (25.09.2018)

 

K získání zápočtu je třeba splnit následující podmínky: min. 70% účast na seminářích a přednáškách, aktivita v semináři a plnění domácích úkolů, úspěšné splnění písemného testu (počet pokusů: 3) na základě cvičení probraných v semináři, přednášek a doporučené literatury.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (25.09.2018)

 

Syntax I - VO

1.      - Definition, Grundbegriffe der Syntax (Satz, Äußerung), Gegenstandsbereich der Syntax

2.      - Traditionelle Auffassung der Syntax: Einführende Bemerkungen

3.      - Dependentielle Auffassung der Syntax: Einführende Bemerkungen

4.      - Generative Syntax: Noam Chomskys Modell von 1957 und 1965: Einführende Bemerkungen

5.      - Satzglieder, Charakteristik der einzelnen Satzglieder: Subjekt

6.      - Satzglieder, Charakteristik der einzelnen Satzglieder: Prädikat

7.      - Satzglieder, Charakteristik der einzelnen Satzglieder: Objekt, freier Dativ

8.      - Satzglieder, Charakteristik der einzelnen Satzglieder: Adverbialbestimmung

9.      - Satzglieder, Charakteristik der einzelnen Satzglieder: Attribut

10.  - Satzarten: Kurze Charakteristik der einzelnen Satzarten

11.  - Satztypen: Kurze Charakteristik der einzelnen Satztypen

12.  - Satzverbindung: Inhaltliche Beziehungen der Koordination in der Satzverbindung

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK