PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Morfologie II - OPBG2G110A
Anglický název: Morphology II
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 50 / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann
doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Vyučující: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Prerekvizity : OPBG2G107A
Anotace -
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (29.09.2020)
Cílem předmětu je systemizovat, prohloubit a rozšířit znalosti a upevnit dovednosti v oblasti německých slovních druhů s výjimkou slovesa. Obsahem předmětu je proto teoretický rozbor a praktický nácvik německých slovních druhů. Slovní druhy jsou tradičně rozděleny na ohebné a neohebné. V rámci ohebných slovních druhů jsou probírány jednotlivé gramatické kategorie a všechny druhy flexe, tedy deklinace, konjugace, stupňování (poslední druh též u neohebného slovního druhu adverbium). Ve srovnání se slovně druhovými protějšky v českém jazyce je poukazováno na paralely a protiklady mezi oběma jazyky tak, aby studující pochopili charakter a fungování německých slovních druhů a snažili se při produkci německých výpovědí eliminovat nežádoucí interferenční vlivy ze strany mateřského jazyka. Probíraná morfologická problematika je průběžně didaktizována s ohledem na prostupnost do magisterského studia. Přednášky a semináře budou realizovány on-line formou přes MS Teams.
Literatura
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (18.09.2018)

1. BUSSMANN, H. Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart : Alfred Kröner Verlag. ISBN 3-520-45202-2.

2. DREYER; SCHMIDT Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik.

Neubearbeitung. Ismaning : Verlag für Deutsch 1997. ISBN 3-88532-717-1.

3. EISENBERG, P. et al. Grammatik der deutschen Sprache. Mannheim : Dudenverlag 1998. ISBN 3-411-04046-7.

4. EISENBERG, P. Grundriss der deutschen Grammatik : Das Wort. Stuttgart. Weimar :

Verlag J. B. Metzler, 1998. ISBN 3-476-01639-0.

5. EISENBERG, P. Grundriss der deutschen Grammatik : Der Satz. Stuttgart . Weimar :

Verlag J. B. Metzler, 1999. ISBN 3-476-01642-0.

6. HELBIG, G. ; BUSCHA, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den

Ausländerunterricht. Berlin und München: Langenscheidt 2001. ISBN 3-468-494939.

7. HELBIG, G.; BUSCHA, J. Leitfaden der deutschen Grammatik. Berlin, München :

Langenscheidt 2000. ISBN 3-468-49495-5.

8. PODHAJSKÁ, E. Slovníček důležitých termínů z německé gramatiky. Praha : Univerzita Karlova - PedF 2000. ISBN 80-7290-018-8.

9. PODHAJSKÁ, E. Konjunktiv v odborném stylu. Cizí jazyky ve škole. 1980/81, roč. 24, č. 2. ISSN 1210-1811.

10. POVEJŠIL, J. Mluvnice současné němčiny. Praha : Academia, 1994. ISBN 80-200- 0076-3.

11. STEDJE, A. Deutsche Sprache gestern und heute. München : Wilhelm Fink Verlag 1989. ISBN 3-8252-1499-0.

12. SOMMERFELDT, K. E. Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache.

Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1988. ISBN 3-323-00169-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (18.09.2018)

 

Požadavky: 1. 70% účast na semináři, 2. písemná zkouška na základě cvičení probraných na semináři + přednášek a doporučené literatury, 3. aktivita v semináři a domácí úkoly (kopie cvičení uložené na sekretariátě katedry germanistiky)

Sylabus
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (18.09.2018)

Morfologie II - VO

1.      - Das Substantiv - Definition, Einteilung nach semantischen, morphologischen und syntaktischen Kriterien

2.      - Das Substantiv - Genus: natürliches Geschlecht vs. grammatisches Genus

3.      - Das Substantiv - Substantive mit schwankendem Genus

4.      - Das Substantiv - Deklination des Substantivs: Deklination im Sg., Deklination im Pl., einzelne Typen

5.      - Das Substantiv - Numerus: Singulariatantum, Pluraliatantum

6.      - Das Substantiv vom deutsch-tschechischen vergleichenden Standpunkt aus

7.      - Das Adjektiv - Klassifikation der Adjektive

8.      - Das Adjektiv - Komparation

9.      - Das Adjektiv - Deklination

10.  - Das Pronomen - Bedeutung, Einteilung

11.  - Das Numerale - Behandlung einzelner Arten

12.  - Diskussion

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK