PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia literatury - OPBG2G108A
Anglický název: Introduction to Literature
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 60 / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPBG2G112A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (01.02.2021)
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům formou přednášky základní teoretické a terminologické znalosti z oblasti literární vědy, nezbytné jak k porozumění literárněhistorickému textu, tak pro práci s uměleckým literárním textem v německém jazyce. Cílem seminářů je na konkrétních příkladech děl z německy psané literatury různých epoch pronikat k významu základních pojmů poetiky, osvojit si terminologii potřebnou pro četbu literárněvědných a kulturněhistorických textů a pro dialog o literárních a kulturních tématech.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (22.02.2021)

MS Teams:

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a32b14c48c40749acbad4115d9d0ef781%40thread.tacv2/conversations?groupId=edb78195-3381-42f6-8b10-a85c9a54774e&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (04.02.2020)

GUTZEN, Dieter. Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft: ein Arbeitsbuch. 8., neu bearb. Aufl. Berlin: Erich Schmidt, 2009. ISBN 9783503098804.

KLARER, Mario. Einführung in die Grundlagen der Literaturwissenschaft: Theorien, Gattungen, Arbeitstechniken. Darmstadt: WBG, c2011, 135 s. Einführung Literaturwissenschaft. ISBN 978-3-534-23631-2.

DAEMMRICH, Horst S. a Ingrid DAEMMRICH. Themen und Motive in der Literatur: ein Handbuch. Tübingen: Francke Verlag, c1987, xii, 348 s. UTB für Wissenschaft. ISBN 3-7720-1734-7.

LÄMMERT, Eberhard. Bauformen des Erzählens. 8., unverand. Aufl. Stuttgart: Metzler, 1993, 299 s. ISBN 3-476-00097-4.

PFISTER, Manfred. Das Drama: Theorie und Analyse. 11. Aufl. München: Wilhelm Fink Verlag, 2001, 454 s. UTB, 580. ISBN 3770513681.

STANZEL, F. Typische Formen des Romans. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1964, 77 p.

SCHRADER, Monika. Epische Kurzformen: Theorie und Didaktik. Königstein/Ts.: Scriptor, 1980, 232 p. ISBN 3589207353.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (01.02.2021)

1.       Literatura. Estetično.

2.       Směry literární interpretace.

3.       Interpretace prozaických textů: Autor a vypravěč. Základní perspektivy vyprávění.

4.       Poetika kompozice. Poetika postavy.

5.       Prostor a čas.

6.       Dramatické texty: Hlavní a vedlejší děj. Fabule a syžet. Postavy.

7.       Dramatický a jevištní prostor. Základní rysy dramatického prostoru. Chronotop. Pět fází děje. Postava a jednání.

8.       Dialog, monolog a řeč v dramatu. Otevřené a uzavřené drama.

9.       Interpretace lyrického textu:  Základní pojmy. Lyrický subjekt. Stavební prvky. Fonetická rovina. Grafická rovina. Lexikální a syntaktická rovina.

10.     Významové komplexy lyrického textu. Prostor a čas. Figury a tropy.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (01.02.2021)
Zkouška má písemnou podobu a skládá se ze dvou částí. V první teoretické části jsou testovány nabyté teoretické znalosti. Student zodpoví v němčině celkem deset otázek. V druhé, praktické části zkoušky, dostane student text a jeho úkolem je co nejkomplexněji jej interpretovat. Zde se hodnotí nejen originalita a komplexnost interpretace, ale i jazyková úroveň.  Výsledná známka je průměrem výsledků teoretické a praktické části.  
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK