PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Morfologie I - OPBG2G107A
Anglický název: Morphology I
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 60 / 58 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Vyučující: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPBG2G110A
Anotace -
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (15.02.2018)
Cílem předmětu je vytvoření přehledu systému německého tvarosloví, zvládnutí příslušné německé odborné terminologie a systemizace, prohloubení i rozšíření znalostí o slovním druhu zvaném sloveso včetně nácviku jeho praktického používání. V této souvislosti je koncipován obsah předmětu, který se skládá z níže uvedených částí: Teoretický úvod do problematiky morfologie jakožto jazykovědné disciplíny. Německé sloveso: mluvnické kategorie slovesa, dělení sloves, reflexivnost a reciprocita, odlučitelné předpony jakožto specifikum německého slovesa, způsob slovesného děje. Celý předmět organicky prostupují dva přístupy: a) konfrontační – ve snaze srovnáváním s paralelami, podobnostmi a odlišnostmi v mateřském, tedy českém jazyce výrazně přispět k prevenci chyb vznikajících interferencí z mateřského jazyka; b) didaktický – s ohledem na prostupnost do magisterského studia seznamovat se strategiemi výkladu a procvičování problematiky německého slovesa.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (30.01.2021)

Přednášky a semináře budou realizovány on-line formou přes MS Teams:

Cíl a obsah předmětu, stejně jako požadavky na ukončení předmětu, zůstávají v distanční výuce nezměněné, mění se pouze forma výuky. Pokud nebude obnovena přímá výuka, bude realizován on-line test.

Literatura
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (15.02.2018)

 

1. BUSSMANN, H. Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart : Alfred Kröner Verlag. ISBN 3-520-45202-2.

2. DREYER;  SCHMIDT  Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Ismaning : Verlag für Deutsch 1997. ISBN 3-88532-717-1.

3. EISENBERG, P. et al. Grammatik der deutschen Sprache. Mannheim : Dudenverlag 1998. ISBN 3-411-04046-7.

4. EISENBERG, P. Grundriss der deutschen Grammatik :  Das Wort. Stuttgart . Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1998. ISBN 3-476-01639-0

5. EISENBERG, P. Grundriss der deutschen Grammatik :  Der Satz. Stuttgart . Weimar : Verlag J. B. Metzler, 1999. ISBN 3-476-01642-0.

6. HELBIG, G.; BUSCHA, J. Leitfaden der deutschen Grammatik.  Berlin und   München : Langenscheidt  2000. ISBN 3-468-49495-5.

7. HELBIG, G.; BUSCHA, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin und München : Langenscheidt  2001. ISBN 3-468-49493-9.

8. POVEJŠIL, J. Mluvnice současné němčiny. Praha :  Academia, 1994. ISBN 80-200-0076-3.

9. STEDJE, A.  Deutsche Sprache gestern und heute. München  : Wilhelm Fink Verlag 1989. ISBN 3-8252-1499-0.

10. SOMMERFELDT, K. E. Entwicklungstendenzen in der deutschen  Gegenwartssprache. Leipzig  : VEB Bibliographisches Institut, 1988. ISBN 3-323-00169-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (01.03.2018)

 

Požadavky: zápoč. test (možnost využití tří pokusů), aktivita v semináři, 70% účast na semináři, individuální domácí příprava na cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (15.02.2018)

 

Morfologie I – VO

1.      Gegenstand der Morphologie. Morphologisch relevante Elemente. Der Wortbegriff – mögliche Definitionskriterien. Flektierbare vs. unflektierbare Wortarten

2.      Das Verb – Definition. Einteilung der Verben nach morphologischen Kriterien

3.      Das Verb – Definition. Einteilung der Verben nach syntaktischen Kriterien

4.      Das Verb – Definition. Einteilung der Verben nach semantischen Kriterien

5.      Das Genera Verbi (Aktiv, Vorgangspassiv, Zustandspassiv)

6.      Konkurrenzformen des Passivs

7.      Modus: Indikativ, Imperativ, Konjunktiv, alternative Ausdrucksweisen

8.      Modus: Konjunktiv I

9.      Modus: Konjunktiv II

10.    Das Tempussystem im Deutschen

11.    Diskussion

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK