PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie I - OPBG2G103A
Anglický název: Phonetics and Phonology I
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 65 / 64 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPBG2G106A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (14.09.2019)
Cílem předmětu je uvedení do problematiky spisovné normované výslovnosti německého jazyka. Na přednáškách se studenti seznamují s teoretickými základy disciplín fonetiky a fonologie se zaměřením na německý jazyk. Na seminářích pak analyzují zvukovou stránku němčiny, systematicky procvičují spisovnou standardní výslovnost a fonetický přepis textu. Seminář je zahajován vstupní nahrávkou neznámého textu.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (03.10.2020)

Přednášky i semináře budou do odvolání probíhat distančně on-line v MS Teams v době standardního rozvrhu na odkazu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a008cf9219d7745be99e010050478810a%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=257c1b7f-cbb2-49bf-9fc6-5456e80e71d6&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

kód: vipj7i9

Literatura - němčina
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (13.09.2020)

Základní literatura:

ALTMANN, H., ZIEGENHAIN, U. Phonetik, Phonologie und Graphemik fürs Examen. 2. Aufl. Götingen, Vandenhoeck &Ruprecht, 2007. ISBN 978-3-525-26545-1.

DIELING, H., HIRSCHFELD, U. Phonetik lehren und  lernen. München: GI, Langenscheidt, 2000. ISBN 3-468-49654.

FIUKUWSKI, H. Sprecherzieherisches Elementarbuch. 7., neu bearb. Aufl. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2004. ISBN 3-484-73000-5.

GRASSEGER, H. Phonetik, Phonologie. 3. Aufl. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag, 2006. ISBN978-3-8248-0483-2.

HAKKARAINEN. H. J. Phonetik des Deutschen. München: W. Fink Verlag, 1995. ISBN 3-8252-1835-X.

PÉTURSSON, M., NEPPERT, J. M.  Elementarbuch der Phonetik. 3., durchges. und bearb. Aufl. Hamburg: Helmut Buske, 2002. ISBN 3-87548-318-9.

PALKOVÁ, Z. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7066-843-1.

POMPINO-MARSCHALL, B. Einführung in die Phonetik. 3. durchges. Aufl. Berlin: Walter de Gruyter, 2009. ISBN 978-3-11-022480.

RAUSCH, R., RAUSCH, I. Deutsche Phonetik für Ausländer. Leipzig: Langenscheidt, 1991.

RUES, B., REDECKER, B., KOCH, E., WALLRAFF, U., SIMPSON, A. Phonetische Transkription des Deutschen. Tübingen: Narr Francke Attempo Verlag, 2007. ISBN 978-3-8233-6291-3.

STOCK, E., HIRSCHFELD, U. Phonotek. Deutsch als Fremdsprache. München: Langenscheidt, 1996.

Das Aussprachewörterbuch Duden. Bd. 6. 7., komplett überarbeitete und aktualisierte Auflage. Mannheim: Dudenverlag, 2015. ISBN 978-3-411-04067-4.

Doporučená literatura:

HIRSCHFELD, U., REINKE, K. Phonetik Simsalabim. Berlin; München: Langenscheidt, 1998. ISBN 3-468-90540-8.

HIRSCHFELD, U., REINKE, K., STOCK, E. Phonothek intensiv: Aussprachetraining. Berlin, München: Langenscheidt, 2007. ISBN 3-468-90540-8.

BOOR, H., MOSER, H., WINKLER, CH.  SIEBS Deutsche Aussprache. 19. umgearbeitete Aufl. Berlin: Walter de Gruyter, 1969.

Gro3es Wörterbuch der deutschen Aussprache. Leipzig: Bibliogr. Institut, 1982. 

KRECH, E. M., STOCK, E., HIRSCHFELD, U., ANDERS, L. CH. Deutsches Aussprachewörterbuch.  Berlin: Walter de Gruyter, 2009. ISBN 978-3-11-018202-6.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (13.09.2020)

Obsah kurzu tvoří následující témata:

1. Výslovnostní norma a její kodifikace (5.10., 12.10.)

2. Definice fonetiky a fonologie. Základní terminologie. Dělení fonetiky. Postavení fonetiky v systému ostatních věd (19.10.)

3. Artikulační fonetika: Artikulace.  (26.10.)

4. Klasifikace vokálů němčiny (2.11., 9.11.)

5.  Klasifikace konsonantů němčiny (16.11.)

6. Vztah mluvené a psané formy jazyka. Fonetická transkripce. (23.11.)

7. Artikulační báze němčiny (30.11.)

8. Problematické hlásky pro české mluvčí: dlouhé zavřené vokály (7.12., 14.12.)

9. Problematické hlásky pro české mluvčí: labializované vokály ü a ö (14.12., 21.12., 4.1.)

V případě nařízení distanční výuky bude výuka probíhat on-line přes MS-Teams.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (13.09.2020)

Požadavky k zápočtu:

- aktivní účast na seminářích (80 %) 
- úspěšné absolvování písemného testu zaměřeného na transkripci

Na absolvování písemného testu je možno využít maximálně 1 řádný a 2 opravné termíny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK