PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia germanistiky - OPBG2G102A
Anglický název: Introduction to German Linguistics
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 64 / 64 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (14.09.2020)
Obsah předmětu tvoří následující tematické okruhy: Studium germanistiky v rámci cizojazyčné filologie. Lingvistika, její předmět a metody zkoumání. Jazyk jako prostředek komunikace, funkce jazyka; jazyk jako znakový systém. Geografické, sociální a kontextově-funkční rozvrstvení jazyka. Genealogická a morfologická klasifikace NJ. Systematizace dílčích jazykovědných disciplín. Jednotlivé významotvorné roviny v NJ (fonetika, fonologie, morfologie, lexikologie, syntax). Textová lingvistika. Témata k samostudiu: Vývoj NJ - indoevropský původ NJ, germánština, starohornoněmčina, středohornoněmčina, novohornoněmčina. Vývoj NJ ve 20. století. Současný německý jazyk a jeho variety v německy mluvících zemích.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (14.09.2020)

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům přehled o náplni studia germanistiky z pohledu jazykovědy, seznámit je se základy jednotlivých jazykovědných disciplín, tj. položit základy k vytvoření jazykového myšlení a přispět k uvědomění si jazykového povědomí a k jeho používání při studiu cizojazyčné filologie.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (03.10.2020)

Přednášky i semináře proběhnou po dobu nevyhnutelně nutnou v ms teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a275184611c2144c9bfe20dfa2a9d2cb9%40thread.tacv2/conversations?groupId=3db335cb-d857-4ae6-9b4f-f98236959714&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Köd týmu je: htj7pcd

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (09.09.2019)

Studijní opora

 • PPP prezentace z jednotlivých přednáškových okruhů a další materiály ze seminářů (pokud nebude sdělena jiná informace, pak budou PPP k novým tématům vyvěšeny vždy s týdenním přednesem; dostupné na http://pages.pedf.cuni.cz/tamara-buckova/

 

Povinná literatura

 

 • ŠIMEČKOVÁ, A. Úvod do jazykovědné germanistiky. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0595-3. 

 • BUSCH, A.; STENSCHKE, O. Germanistische Linguistik. 2. Auflage. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2008. ISBN 978-3-8233-6414-6.

 

Rozšiřující literatura

 • ŠIMEČKOVÁ, A. O němčině pro Čechy. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-85787-47-4.

 • ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Olomouc : Vobotia, 1996. ISBN 80-85885-96-4.

 • Lexikon der Sprachwissenschaft. 4. durchgesehene und bibliographisch erg. Aufl. /. Stuttgart: Alfred Kröner, 2008, xli, 816 s., 2 s. obr. příl. (mapy). ISBN 978-3-520-45204-7.

 • LÜDELING, A.: Grundkurs Sprachwissenschaft. Stuttgart : Klett, 2009. ISBN 978-3-12-939004-7.

 

Další doporučená literatura

 • ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 9788024619460 .

 • ČERNÝ, J.; HOLEŠ, J. Sémiotika. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-832-5.

 • ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka. Praha: Computer Press, 2007. ISBN 8073460939.

 • EISENBERG, P. Der Satz. Grundriss der deutschen Grammatik. Stuttgart: Metzler, J B; Auflage: 4., aktualisierte und überarbeitete Auflage (15. Juli 2013) ISBN 978-3476024244 .

 • EISENBERG, P. Das Wort.Grundriss der deutschen Grammatik. Stuttgart: Metzler, J B; Auflage: 4., aktualisierte und überarbeitete Auflage , 2013. ISBN 978-3476024251.

 • GROSS, H. Einführung in die germanistische Linguistik. München: Iudicium; Auflage: 3., überarb. u. erw. Aufl. (1998) ISBN 978-3891292402.

 • HELBIG, G.; BUSCHA, J. Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht (Obras de referencia). Berlin: Langenscheidt, 2001. ISBN 978-3468494932.

 • LINKE, A.; NUSSBAUER M.; PORTMANN, P. R. Reihe Germanistische Linguistik 121 Kollegbuch: Studienbuch Linguistik. Hammeln: Niemayer, 2004. ISBN 978-3484311213.

 • MEIBAUER, J. (Hrsg.) Einführung in die germanistische Linguistik. Stuttgart - Weimer: Metzler Verlag, 2007. ISBN 978-3-476-02141-0.

 • MÜLLER, H. Arbeitsbuch Linguistik: Eine Einführung in die Sprachwissenschaft. München: UTB, 2009. ISBN 978-3825221690

 • PELZ, H. Linguistik: Eine Einführung. 1996. Hamburg: Hoffmann and Campe, 1996. ISBN 978-3455103311.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (14.09.2020)

 

Písemná forma zkoušky: esej na téma jazyk jako prostředek (osobní, každodenní i interkulturní komunikace, komunikace v užším i širším slova smyslu + test ověřující  znalosti z teoretických okruhů. Doba trvání zkoušky: 3 hodiny (3x 45 minut).

Hodnocení kurzu

Základní hodnocení:

1) Test jako prověření odborných znalostí a dovedností (60%)

2) Esej jako výraz odborných znalostí + jazykových kompetencí (25%)

3) Vypracované úkoly z PPP a slovníčků (15%)

 

Jazyk testu, eseje, referátu i úkolů z PPP: němčina Ve všech částech hodnocení je třeba obstát.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (14.09.2020)

V přednáškách budou probírána následující témata, která budou procvičována v seminářích

1. Objasnění základních pojmů:

a) věda a předmět jejího zkoumání;

b) filologie, germanistika, němčina jako cizí jazyk (Deutsch als Fremdsprache), němčina jako druhý jazyk (Deutsch als Zweisprache);

c) algoritmus vědeckého zkoumání a odborného psaní

2. Jazyk a různé perspektivy jeho zkoumání: strukturní a aplikovaná lingvistika.

3. Jazyk jako prostředek komunikace.

4. Jazyk jako znakový systém. 

5. Horizontální, vertikální a komunikativně-pragmatické členění jazyka

6. Gnoseologická a morfematická klasifikace němčiny

7. Oblasti strukturní lingvistiky: fonetika a fonologie; morfematika a morfologie, školní syntax + moderní syntax (různé školy navazující na strukturalismus: konstituenční gramatika, generativní gramatika, valenční gramatika), textová lingvistika

Témata k samostudiu: vývoj jazyka, současná NJ, základní rozdělní německých nářečí a jazykové variety v jednotlivých německy mluvících zemích

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (05.10.2020)

Včasné odevzdání pečlivě vypracovaných úkolů:

1) Plnění růběžných úkolů - úkoly z PPP a tzv. interaktivnch slovníčků. Úkoly je třeba mít napsané rukou!

2) Úspěšnost při průběžných testech (testy s namátkovou nebo skupinovou kontrolou se budou psát na každém cvičení.

3) PPP vybraného tématu z Dějin lingvistiky (od J. Černého): jeden kalendářní den před prezentací ve výuce. Doporučená témata referátu: F. Saussure (život a dílo, jazykový znak), K. Bühler (Jazykový organon), Pražský lingvistický kroužek; Noam Chomsky a generativní gramatika. Nebo jiné libovolně zvolené téma. V případě distančního studia - individuální práce. V případě prezenční výuky skupinová práce. 

V případě distančního studia referát - do Vánoc

 

3) Složení zkoušky. Ke zkoušce je zapotřebí přinést portfolio z přednášek s vyplněnými úkoly nebo jen vypracované úkoly (psané rukou!) a vytištěnou PPP.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.09.2020)

Studijní opory jsou uloženy v systému moddle a částečně na webových stránkách vedoucí kurzu: http://pages.pedf.cuni.cz/tamara-buckova/

 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4481

 

výuka: MS Teams

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK