PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Autorita ve výchově - ONPP1421
Anglický název: Authority in Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
Neslučitelnost : ONPP1414, ONPP1418, ONPP1419, ONPP146, ON23142007
Prerekvizity : ONPP1423
Je neslučitelnost pro: ONPP1414, ON23142329, ONPP1418, ONPP1419, ONPP146, ON2314501
Je záměnnost pro: ON2314509
Anotace -
Poslední úprava: BENDL/PEDF.CUNI.CZ (09.01.2012)
Předmět seznamuje studenty s problematikou autority v kontextu společenských věd. Analyzuje pojem autorita, uvádí jej do vztahu s pojmy obsahově blízkými. Zabývá se podobou, členitostí, budováním a uplatňováním autority v různých prostředích, zejména v prostředí školní výchovy. Snaží se odpovědět na otázku, čím si vychovatel buduje a získává autoritu a v důsledku čeho ji naopak ztrácí. Předmět se rovněž zaměřuje na otázky metodologie zkoumání autority.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BENDL/PEDF.CUNI.CZ (06.02.2010)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou autority v pedagogickém kontextu, naučit je analyzovat pedagogické situace z hlediska problematiky autority a hledat spolu s nimi možnosti, jak cílevědomě pracovat s autoritou ve školním prostředí.

Literatura -
Poslední úprava: BENDL/PEDF.CUNI.CZ (06.02.2010)

Literatura:

BENDL, S. Školní kázeň: metody a strategie. Praha : ISV, 2001. ISBN 80- 85866-80-3.

FUCHS, A. Autorita. Praha : Melantrich, 1930.

HAVLÍK, J.; KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-635-7.

HELUS, Z. Úvod do sociální psychologie (Aktualizovaná témata pro studující učitelství).

Praha : UK v Praze - Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7290- 054-4.

KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha : Portál, 1996. ISBN 80- 7178-022-7.

PAŘÍZEK, V. Základy obecné pedagogiky. Praha : PedF UK, 1996.

PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál 1996. ISBN 80-7178-070-7.

SOKOL, J. Filosofická antropologie. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-627-6.

VALIŠOVÁ, A. Jak získat, udržet a neztrácet autoritu. Praha : GRADA, 2008. ISBN 978-80-247-2282-5.

VALIŠOVÁ, A. a kol. Autorita jako pedagogický problém. Praha : Karolinum, 1998. ISBN

80-7184-624-4.

VALIŠOVÁ, A. a kol. Autorita ve výchově: vzestup, pád nebo pomalý návrat. Praha :

Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-857-3.

VALIŠOVÁ, A.; BRATSKÁ, M.; SLIWERSKI, B. a kol. Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005. ISBN 80-86642-43-7.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (30.01.2021)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu:


vypracování zadaných úkolů (eseje, pojmové mapy)
prostudovaná jedna odborná publikace k problematice autority.

Sylabus -
Poslední úprava: BENDL/PEDF.CUNI.CZ (06.02.2010)

Sylabus:

autorita v mozaice příbuzných pojmů,
definování, podstata a druhy autority,
autorita z hlediska ontogenetického vývoje,
relativizace autority v současné době,
funkce autority ve společnosti a ve škole,
charakteristiky napomáhající budování autority učitele,
možnosti školy v oblasti cílevědomé práce s autoritou,
metody zkoumání problematiky autority.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK