PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Metodologie diplomové práce - ON2320017
Anglický název: METHODOLOGY OF THESIS - DIPLOMA WORK
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Je záměnnost pro: OPNT2T124B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HRABINEC/PEDF.CUNI.CZ (26.11.2013)
Filozofické a metodologické základy poznání v kinantropologii. Poznání běžné a vědecké, věda, výzkum, metodologie. Vědecký přístup k řešení problému. Etapy vědecké práce. Teoretická a metodická příprava výzkumu, jeho realizace ve vztahu ke zvoleným metodám, analýza a interpretace výzkumného materiálu. Struktura a formulace výzkumné zprávy (diplomové práce). Absolvování disciplíny vytváří předpoklady pro úspěšné zpracování diplomové práce - jak z hlediska metodologického, tak i praktického řešení zadaného diplomového úkolu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HRABINEC/PEDF.CUNI.CZ (24.11.2013)

Naučit studenty formulovat a řešit vědecký problém z oboru tělesné kultury, jek jej prezentovat a obhájit. Vše v aplikaci na diplomovou práci.

Literatura
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (25.02.2009)

Gavora,P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido,2000.

Hendl,J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997.

Pelikán,J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998.

Průcha,J. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Praha: Karolinum. 1995.

Škaloudová,A. Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha: PedF, 1998.

Sylabus -
Poslední úprava: HRABINEC/PEDF.CUNI.CZ (26.11.2013)

* Filozofické a metodologické zdroje kinantropologie. Věda, výzkum, metodologie. Vědecký přístup k řešení problému. Etapy vědecké práce. Teoretická a metodická příprava výzkumu, formulace problému, cíle, hypotéz. Informační příprava. Výběr metod. Realizace výzkumu ve vztahu ke zvoleným metodám. Analýza a interpretace výzkumného materiálu, formulace závěrů práce. Struktura a zpracování výzkumné zprávy. Vše v aplikaci na diplomové práce. Prezentace a obhajoba práce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: HRABINEC/PEDF.CUNI.CZ (24.11.2013)

Předložení projektu vlastní diplomové práce z oboru kinantropologie, event. fiktivního výzkumu.
Vědomostní písemný test z obsahu předmětu (témata viz anotace).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK