Didaktika: školní a komunitní projekty - ON2314320
Anglický název: Didactics - School and Community Projects
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Prerekvizity : ON2314308
Je neslučitelnost pro: ON23142320
Je záměnnost pro: ON23142320
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Cílem předmětu je osvojení základních didaktických postupů specifických pro oblast sociální pedagogiky. Implementace vybraných tematických okruhů (Člověk a zdraví, Člověk a společnost aj.) a průřezových témat RVP do školního kurikula na základních a středních školách. Činnost školního poradenského pracoviště. Základní východiska a obecné postupy při koncipování projektů zaměřených na oblast sociálně preventivní v úrovni škol a školských zařízení i na mezirezortní bázi. Semináře vytvářejí prostor pro praktické využití didaktických dovedností studentů při tvorbě programů pro děti a mládež v rámci komunitních projektů. Studenti využívají znalostí o činnostech zařízení sociální sítě (krizová centra, dětské kluby, azylové domy aj.). Diagnostikují vybrané vzdělávací zařízení, identifikují případné problémy, navrhují program prevence a včasné intervence. Zpracovávají školní preventivní program a další podpůrné programy pro klienty a ověřují je v praxi. Semináře poskytují prostor pro reflexi připravených programů a diskuzi týkající se práce s mládeží v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů. Výstupem praktických seminářů je návrh a obhájení školního preventivního programu s vazbou na komunitní projekty, vč. evaluace.