PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Násilí v rodině - ON23142327
Anglický název: Domestic Violence
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNQ2P125B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Prerekvizity : ON23142302
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.01.2019)
Předmět poskytuje vhled do problematiky násilí v rodině z pohledu oběti i pachatele. Objasňuje definici a základní formy domácího násilí, včetně syndromu CAN, CSA a syndromu EAN. Zdůrazňuje potřebu interdisciplinárního přístupu, mapuje angažovanost státních i nestátních institucí v ČR a v zahraničí. Poukazuje na správné postupy pedagogických pracovníků.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (30.06.2012)

Cílem předmětu je poskytnout vhled do problematiky násilí v rodině z pohledu oběti i pachatele.

Literatura -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2014)

1.     ČÍRTKOVÁ, L.; Et al. Domácí násilí: přístup k řešení problému ve vybraných evropských zemích: studie. Praha : Bílý kruh bezpečí, 2002. ISBN 0-86284-19-0

2.     FORWARD, S; BUCK,C.; PROVAZNÍKOVÁ, H. Když nám rodiče ničí život: syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Vyd. 1. Praha: Motto, 2008, 343 s. ISBN 978-80-7246-417-3.

3. DUNOVSKÝ, J.; MITLÖHNER, M.;, HEJČ, K.; HANUŠOVÁ-TLAČILOVÁ, J. Problematika dětských práv v ČR s přihlédnutím k fenoménu komerčního sexuálního zneužívání dětí. Praha: Grada :, 2005. 251 s. ISBN 80-247-1201-6
4. DUŠKOVÁ, Z. et al. Obraz problematiky týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v letech 1992 - 2003. Praha : Dětské krizové centrum, 2004. 103 s.
5. Et al. Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém. 1. vyd. Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s., 2007. 229 s. ISBN 978-80-86684-47-5
6. HANUŠOVÁ, J. Kompetence studentů vybraných fakult Univerzity Karlovy k prevenci syndromu sexuálního zneužívání dětí: Doktorská disertační práce. České Budějovice : ZSF JU, 2009. 126 s.
7. HANUŠOVÁ, J. Sexuální zneužívání. 2. vyd. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. 24 s. ISBN 80-86991-64-4
8. HANUŠOVÁ, J. Násilí na dětech - syndrom CAN. 1. vyd. Praha : Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-78-4

9. HANUŠOVÁ, J.; HELLEBRANDOVÁ, K. Interdisciplinární spolupráce. 1. vyd. Praha : Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-79-2

10.     KONRÁD, Z. - BANGO, D. Metodika vyšetřování trestných činů souvisejících s domácím násilím. Vyd. 1 Praha: PA ČR, 2007, 60s. ISBN 978-80-7251-241-6

11. Národní akční plán transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti (do roku 2013). Praha : MPSV, 2009.
12. Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí na období 2006 - 2008. Praha : MV ČR. 2006.
13. ŠEVČÍK, D. - ŠPATENKOVÁ, N. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 186 s. ISBN 978-807-3676-902.

14.     VANÍČKOVÁ, E.; PROVAZNÍK, K.; HAJD-MOUSSOVÁ, Z. Sexuální násilí na dětech. 1. vyd. Praha : Portál, 1999. 118 s. ISBN 80-7178-286-6

15.   VANÍČKOVÁ, E. Násilí na dětech. Praha : Humanitas Profes, 2001. 85 s.

16.   WEISS, P. Sexuální zneužívání - pachatelé a oběti. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2000. 211 s. ISBN 80-7169-795-8

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (29.12.2017)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: úspěšné absolvování zápočtového testu (min. 75 %) - otevřené i uzavřené otázky.

 

Sylabus -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2014)

1. Definice násilí

2. Definice domácího násilí

3. Druhy a formy domácího násilí

4. Znaky domácího násilí

5. Incidence domácího násilí

6. Etiologie domácího násilí

7.Oběti a pachatelé domácího násilí

8. Právní následky pro pachatele

9. Základní struktura odborných organizací v ČR

10. Terapie pachatele

11. Prevence

12. Násilí v intimních vztazích - partnerské vraždy

13. Stalking

14. Syndrom CAN, syndrom CSA včetně CSEC

15. Syndrom EAN

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK