PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Teorie kvality života v dospělosti a stáří - ON23142326
Anglický název: Theory of Quality of Life in Adulthood and Old Age
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 2 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2317002
Anotace -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (13.06.2012)
Obsahem kurzu jsou teoretické otázky kvality života vztažené ke zdraví, a to se zaměřením na dospělé a staré osoby. Kvalita života je zde prezentována jako zásadní kategorie pro posouzení efektivity zdravotních a sociálních služeb, ale i pedagogického působení na dospělou populaci. Zvláštní pozornost je věnována vybraným sociálně gerontologickým a gerontagogickým tématům tak, aby byly naznačeny možnosti a přínosy výchovy a vzdělávání stárnoucích a starých lidí.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2012)

Cílem předmětu je zvýšit citlivost studentů k problémům a potřebám stárnoucích a starých lidí a seznámit je s možnostmi podpory kvality života těchto lidí.

Literatura
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2012)

FARKOVÁ, M. Dospělost a její variabilita. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2480-5.

HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha : Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-19-9.

HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-471-3.

KŘIVOHLAVÝ, J. Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3604-4.

MOŽNÝ, I. Česká společnost: Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-624-1.

PAYNE, J. a kol. Kvalita života a zdraví. Praha : Triton, 2005. ISBN 80-7254-657-0.

POKORNÁ, A. Komunikace se seniory. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3271-8.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (29.08.2012)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: aktivní účast na seminární části výuky, úspěšné absolvování zápočtového testu (jeden řádný a dva opravné termíny), který bude vycházet ze základní doporučené literatury.

Sylabus -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2012)

1. Zdraví a kvalita života.

2. Pojetí kvality života v medicíně a psychologii.

3. Pojetí kvality života v sociálních vědách.

4. Zjišťování kvality života.

5. Dospělost a stáří v ontogenezi člověka.

5. Vybraná témata ze sociální gerontologie.

6. Vybraná témata z gerontagogiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK