PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Kapitoly z psychologie a sociologie zdraví - ON23142325
Anglický název: Chapters of Health Psychology and Sociology of Health
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNQ2P121B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2317002
Prerekvizity : ON23142007
Anotace -
Předmět předkládá vybraná témata z psychologie a sociologie zdraví a uvádí je do edukačních kontextů. Pozornost je věnována zejména otázkám podstatným pro podporu zdraví a primární prevenci onemocnění. Představeny jsou základní koncepty psychologie zdraví (koncepce lokalizace kontroly, smysl pro koherenci, nezdolnost aj.) a jejich vztah k výchově. Dále je pozornost zaměřena na sociální determinanty zdraví a problematiku sociální opory.
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (20.01.2012)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými poznatky současné psychologie a sociologie zdraví, které lze využít při práci učitele a sociálního pedagoga.

Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2012)
Literatura

BÁRTLOVÁ, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-1197-4.

KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha : Academia, 2005. ISBN 80-200-1307-5.

KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-551-2.

KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0179-0.

MARMOT, M.; WILKINSON, R.G. (eds.) Social Determinants of Health. Oxford : Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-856589-5.

MURRAY, M. (ed.) Critical Health Psychology. New York : Palgrave Macmillan, 2004. ISBN 978-0-333-99034-6.

ZVÍROTSKÝ, M. Úvod do zdravotní gramotnosti pro pedagogy. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-431-0.

Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2012)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: aktivní účast na seminární části výuky, úspěšné absolvování zápočtového testu (jeden řádný a dva opravné termíny), který bude vycházet ze základní doporučené literatury.

Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2012)
Sylabus -

1. Vymezení psychologie zdraví a sociologie zdraví.

2. Přístupy ke zdraví, nemoci a kvalitě života.

3. Salutogeneze a patogeneze.

4. Psychologické faktory podstatné pro udržení a posílení zdraví.

5. Principy moderní psychohygieny.

6. Sociální determinanty zdraví, sociální opora.

Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK