Rodinné soužití - ON23142324
Anglický název: Family coexistence
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNQ2P120B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Prerekvizity : ON23142302
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (17.10.2012)
Předmět vychází ze systémového pojetí rodiny. Předkládá vymezení manželství a rodiny, problematiku vlivu orientační a prokreační rodiny, základní typologie instrumentálních složek partnerského/rodinného soužití. Zabývá se současnou rodinou v ČR, rodinnou politikou, problémem extrémně mladých manželství, rodinnými mýty a poruchami rodinného soužití. Předloženy jsou základní kontury rodinného práva a sociálně právní ochrany dětí. Pozornost je zaměřena na funkčnost rodiny, ohrožené děti v rodině a děti ve zvlášť obtížných situacích, komplexní diagnostiku (diagnostické nástroje) a včasnou intervenci (systém státní i nestátní pomoci dětem a rodinám s dětmi).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (06.07.2015)

Cílem předmětu je seznámit se základními problémy současné rodiny a rodinného soužití v systémovém přístupu.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (16.10.2020)

Vzhledem k tomu, že prozatím nebude z důvodu pandemie COVID -19 možnost se osobně setkávat, je nutné upravit kontaktní výuku na distanční.

Předmět je hodnocen 3 kredity. To odpovídá cca 90 hodinám studentské práce (včetně přímé výuky). Je nutné tedy počítat s domácí přípravou a úkoly.

Naše komunikace se bude uskutečňovat přes mail, on-line a v Moodle.

Připojení k týmu pomocí kódu ogkuco6.

Přímá výuka se přesune do on-line prostředí. A to konkrétně přes MS Teams. Konkrétní pozvánka k přístupu na „schůzku“ (on-line výuku) bude všem zapsaným studentům zaslána nejpozději den předem na mailovou adresu, která je uvedena u každého v SISu. Prosím, zajistěte si přístup k internetu, mikrofon a popř. i kameru.

Odkaz na Moodle máte uvedený v SISu. Vstupní klíč (k zápisu) k předmětu do Moodlu obdržíte na prvním našem on-line setkání. V Moodlu naleznete studijní materiály, úkoly apod. Zadané úkoly bude potřeba odevzdávat v průběhu semestru k určeným datům do Moodle. Po každém stanoveném termínu do Moodlu napíšu každému zpětnou vazbu.

Vlastní průběh písemné zkoušky, vzhledem k možným preventivním hygienickým opatřením (COVID-19), bude upřesněn v průběhu semestru.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (26.09.2017)

BECHYŇOVÁ, V., KONVIČKOVÁ, M. Sanace rodiny. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 152s. ISBN 978-80-7367-392-5.

HANUŠOVÁ, J. Úmluva o právech dítěte - její význam, základní principy, problematické otázky, In: Rukověť po poskytovatele a zadavatele sociálních služeb v oblasti problematiky dětí mládeže. 1. vyd. České Budějovice: JU ZSF, 2008. s. 28-38. ISBN 978-7394-064-5.

MOŽNÝ, I. Rodina a společnost. 2. upr. vyd. Praha: SLON, 2008. ISBN 978-80-86429-87-8.

Nožířová, J. Náhradní rodinná péče. Praha: Linde Praha, 2012. 94 s. ISBN 978-80-86131-91-7.

SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-559-8.

Motejl, O. a kol. Rodina a dítě. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2007. 215s. ISBN 978-80-254-1750-8.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů

 

MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161s. ISBN 80-86429-19-9.

KOVAŘÍK, J., PAZLAROVÁ, H., BUBELOVá, V. Práva ohrožených a znevýhodněných dětí. (at 4.5.2008). Dostupné z http://www.ceskaghetta.cz/download/stav_systemu_nahradni_pece.pdf

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.09.2017)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: úspěšné absolvování testu - otevřené i uzavřené otázky (min. 75 %). Test lze opakovat max. třikrát (jeden řádný, dva opravné).

Sylabus -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (26.12.2015)

1. Systémový přístup k rodině, paradigmata vývoje partnerského a rodinného soužití, orientační rodina, rodinný kodex.

2. Rodinná politika. Současná rodina v ČR, extrémně mladá manželství a jejich rizika, rodinné mýty, krize v rodině a její vliv na děti.

3. Diagnostika rodiny, Dotazník funkčnosti rodiny, Dotazník Family APGAR

4. Ohrožené dítě, dítě ve zvlášť obtížných situacích, ohrožená rodina, poruchy rodiny, sanace rodiny, nejlepší zájem dítěte, služby pro ohrožené dítě a rodinu, práce s ohroženou rodinou, finanční podpora rodiny, aktivity k podpoře rodiny, slučitelnost profesního a rodinného života, komplexní diagnostika - diagnostické nástroje.

5. Úmluva o právech dítěte. Občanská zákoník - rodinné právo. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí.

6.Rozvod, formy porozvodové péče o dítě, syndrom zavrženého rodiče.

7. Náhradní rodinná péče.

8. Násilí v rodině

9. Terénní šetření, sociální síť, interdisciplinární spolupráce.

10. Sladění pracovního a rodinného života.

11. Statistiky, studie a analýzy.