Sociální síť - ON23142319
Anglický název: Social Network
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNQ2P123B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314319
Prerekvizity : ON23142308
Záměnnost : ON2314319
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (26.12.2015)
Cílem předmětu je podat výklad fungování sociální sítě a kompetencí sociálních institucí. Zaměřuje se na sociální pomoc v různých sociálních situacích jednotlivce nebo rodiny. Studenti mají možnost seznámit s činností některých vybraných center pomoci. Získávají celkový přehled o systému sítě státních orgánů i neziskových organizací, které nabízejí klientům pomoc ve svízelných situacích (poslání, funkce zařízení, poskytované služby). Studenti poznávají druhy problémů, s nimiž se občané na tyto instituce obracejí. Akcent je kladen na pomoc dětem, rodinám s dětmi, mladistvým.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (26.12.2015)

Cílem předmětu je podat výklad fungování sociální sítě a kompetencí sociálních institucí.

Literatura -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (10.01.2012)

Aktuální informace o fungování sociální sítě - www.mpsv.cz

Evropská politika zaměstnanosti a sociální politika: politika pro občany. 2. upr. vyd. Praha : MPSV, 2003. 40 s.

HAVLÍK, J., VURM, V. Komunikační dovednosti v oblasti zdravotní a sociální péče: učební texty. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004. 89 s. ISBN 80-7040-725-5.

HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. 1. vyd. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-715-9

KREBS, V. Sociální politika. 3. aktual. vyd. Praha : ASPI, 2005. 504 s. ISBN 80-7357-050-5

Materiály vydané jednotlivými institucemi, ve kterých studenti stážují.

MATOUŠEK, O., KODYMOVÁ, P., KOLÁČKOVÁ, J. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005. 351 s. ISBN 80-7367-002-X

MATOUŠEK, O. Základy sociální práce. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 309 s. ISBN 80-7178-473-7

SKURUPSKÁ, H. Didaktikum sociální práce. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. 57 s. ISBN 80-244-1217-9

SMUTEK., M. Model řešení problému v sociální práci - systémový pohled. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. 91 s. ISBN 80-7041-596-7

TOMEŠ, I. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha : Socioklub, 2001. 262 s. ISBN 80-86484-00-9


Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (15.04.2020)

Předpokladem pro udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích ( stážích - 100 %)  a zpracování absolventské studijní zprávy.

 

Vzhledem k mimořádné situaci upravuji způsob ukončení předmětu následně:

-        Společně absolvovat jednu návštěvu v zařízení (4.3.2020)

-        Vypracovat a odevzdat náhradní úkoly za docházku - více viz Moodlu

-        Zpracovat a odevzdat zprávy

Sylabus -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (26.12.2015)

1. Ambulantní či pobytová zařízení poskytující zdravotní péči.

2. Školská zařízení poskytující ambulantní či pobytovou službu. Zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy.

3. Terénní či pobytová zařízení sociální služeb.