PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Sociální síť - ON23142319
Anglický název: Social Network
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNQ2P123B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314319
Prerekvizity : ON23142308
Záměnnost : ON2314319
Anotace -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (26.12.2015)
Cílem předmětu je podat výklad fungování sociální sítě a kompetencí sociálních institucí. Zaměřuje se na sociální pomoc v různých sociálních situacích jednotlivce nebo rodiny. Studenti mají možnost seznámit s činností některých vybraných center pomoci. Získávají celkový přehled o systému sítě státních orgánů i neziskových organizací, které nabízejí klientům pomoc ve svízelných situacích (poslání, funkce zařízení, poskytované služby). Studenti poznávají druhy problémů, s nimiž se občané na tyto instituce obracejí. Akcent je kladen na pomoc dětem, rodinám s dětmi, mladistvým.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (26.12.2015)

Cílem předmětu je podat výklad fungování sociální sítě a kompetencí sociálních institucí.

Literatura -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (10.01.2012)

Aktuální informace o fungování sociální sítě - www.mpsv.cz

Evropská politika zaměstnanosti a sociální politika: politika pro občany. 2. upr. vyd. Praha : MPSV, 2003. 40 s.

HAVLÍK, J., VURM, V. Komunikační dovednosti v oblasti zdravotní a sociální péče: učební texty. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004. 89 s. ISBN 80-7040-725-5.

HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. 1. vyd. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-715-9

KREBS, V. Sociální politika. 3. aktual. vyd. Praha : ASPI, 2005. 504 s. ISBN 80-7357-050-5

Materiály vydané jednotlivými institucemi, ve kterých studenti stážují.

MATOUŠEK, O., KODYMOVÁ, P., KOLÁČKOVÁ, J. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005. 351 s. ISBN 80-7367-002-X

MATOUŠEK, O. Základy sociální práce. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 309 s. ISBN 80-7178-473-7

SKURUPSKÁ, H. Didaktikum sociální práce. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. 57 s. ISBN 80-244-1217-9

SMUTEK., M. Model řešení problému v sociální práci - systémový pohled. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. 91 s. ISBN 80-7041-596-7

TOMEŠ, I. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha : Socioklub, 2001. 262 s. ISBN 80-86484-00-9


Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (15.04.2020)

Předpokladem pro udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích ( stážích - 100 %)  a zpracování absolventské studijní zprávy.

 

Vzhledem k mimořádné situaci upravuji způsob ukončení předmětu následně:

-        Společně absolvovat jednu návštěvu v zařízení (4.3.2020)

-        Vypracovat a odevzdat náhradní úkoly za docházku - více viz Moodlu

-        Zpracovat a odevzdat zprávy

Sylabus -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (26.12.2015)

1. Ambulantní či pobytová zařízení poskytující zdravotní péči.

2. Školská zařízení poskytující ambulantní či pobytovou službu. Zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy.

3. Terénní či pobytová zařízení sociální služeb.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK