PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Souvislá praxe pro pedagogy II - ON23142011
Anglický název: Block teaching practice for educators II
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNQ2P107A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314011
Prerekvizity : ON23142010
Záměnnost : ON2314011
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (13.09.2019)
Předmět se skládá ze dvou fází. V první fázi studenti plánují a následně realizují svou praxi ve vybraném zařízení zaměřeném na výchovu a/nebo vzdělávání. Vycházejí přitom z teoretických poznatků získaných během předešlého studia. Zpracovávají portfolio obsahující cíle jejich praxe, popis instituce a její srovnání s podobnými institucemi v zahraničí a detailní rozbor jejich činnosti. V druhé fázi vyučující i samotní studenti hodnotí činnost jednotlivých studentů na základě prezentací portfolií a formulují doporučení pro další pedagogické působení.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (13.09.2019)

 Studující využije dosavadních poznatků a dovedností k realizaci vlastní výuky, v průběhu observační části praxe ve škole zaznamená a analyzuje vzdělávací a výchovné situace, navrhuje alternativní způsoby řešení praktických situací, vše zaznamenává do portfolia, které je reflektováno.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (04.01.2018)

 

ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty : (od hospitace k souvislé praxi). Hradec Králové : Gaudeamus, 2001.

NELEŠOVSKÁ, A., Svobodová, J. Pedagogická praxe : praktická příručka určená studentům prezenčního studia oboru učitelství pro 1. st. ZŠ. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000.

Pedagogická praxe : metodické pokyny. Plzeň : Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2000.

PODLAHOVÁ, L. Pedagogická praxe : (průvodce pro současné studenty a budoucí učitele). Olomouc : Univerzita Palackého, 1998.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (08.08.2019)
Zápočet

Odevzdání portfolia v elektronické  formě ve stanoveném termínu a (Powerpoint) prezentace výstupů z praxe na závěrečném semináři.

 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (08.08.2019)

1. Příprava na praxi - výběr instituce, stanovování cílů a časového plánu - příklady institucí: instituce pro vzdělávání dospělých, pedagogicko-psychologické poradny, základní školy, střední školy, volnočasová zařízení, DDM, dětské domovy, diagnostické ústavy atd.

2. Konání praxe - rozsah praxe na vybrané instituci:  min. 20 hodin, zpracovávání portfolií.

3. Rozbor praxe - prezentace aktivit studentů na závěrečné reflexi, rozbor pedagogické činnosti studentů, doporučení pro další pedagogickou praxi.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK